Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pęczniew (pow. poddębicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pęczniew (pow. poddębicki) 1817-1855
- brak danych - 1817 - 1855
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1817-1850, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1817-1855, 39 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-17 (nr 0: 17292-17308), 19 (nr 0 17309a), 18, 20-39 (nr 0: 17309-17329)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/795/0/4.2/40 Dowody do akt małżeńskich 1817-1829 0
54/795/0/4.2/41 Dowody do akt małżeńskich 1839-1850 0
54/795/0/4.2/42 Dowody do akt małżeńskich 1844 0
54/795/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1817-1818 34
54/795/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1818-1819 0
54/795/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1819-1820 21
54/795/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 34
54/795/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 51
54/795/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 46
54/795/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 45
54/795/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 61
54/795/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 51
54/795/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 88
54/795/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 52
54/795/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 60
54/795/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 55
54/795/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 56
54/795/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 49
54/795/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 49
54/795/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 45
54/795/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 44
54/795/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 42
54/795/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 46
54/795/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 48
54/795/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 37
54/795/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 59
54/795/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 53
54/795/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 55
54/795/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 46
54/795/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 48
54/795/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 49
54/795/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 44
54/795/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 41
54/795/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 34
54/795/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 45
54/795/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 42
54/795/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 39
54/795/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 38
54/795/0/6.1/36 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1852 42
54/795/0/6.1/37 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1853 45
54/795/0/6.1/38 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1854 37
54/795/0/6.1/39 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1855 48

Amount of archival material

42

42

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -