Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przedecz (pow. włocławski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Przedecz (pow. włocławski) 1864-1917 [1949-2008]
- brak danych - 1864 - 1917
1949 - 2008
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
francuski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1864-1917 [1949-2008], 114 j.a., zawartość: akty urodzeń, akty małżeństw, akty zgonów, dowody do aktów małżeństw, akta zbiorowe.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 9 j.a. o sygn.: 1-2 (nr 0: 44288-44289), 3-9 (nr 0: 58487-58493).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/796/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 0
54/796/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 0
54/796/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 142
54/796/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 150
54/796/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 126
54/796/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 126
54/796/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 175
54/796/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 150
54/796/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 161
54/796/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 93
54/796/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 92
54/796/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 109
54/796/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 86
54/796/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 77
54/796/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 81
54/796/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 71
54/796/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 90
54/796/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 86
54/796/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 107
54/796/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 118
54/796/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 112
54/796/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 121
54/796/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 129
54/796/0/6.1/24 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1899 109
54/796/0/6.1/25 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1900 142
54/796/0/6.1/26 Dowody do Aktów Małżeństw 1864 0
54/796/0/6.1/27 Dowody do Aktów Małżeństw 1865 0
54/796/0/6.1/28 Dowody do Aktów Małżeństw 1866 0
54/796/0/6.1/29 Dowody do Aktów Małżeństw 1867 0
54/796/0/6.1/30 [Dowody do Aktów Małżeństw] 1868 0
54/796/0/6.1/31 Dowody do Aktów Małżeństw 1869 0
54/796/0/6.1/32 Dokumenta do Akt Suprugow 1870 0
54/796/0/6.1/33 Dokumenta Suprugow 1871 0
54/796/0/6.1/34 Dokumenta iż Akt Suprugow 1872 0
54/796/0/6.1/35 Dokumienta Brakow 1873 0
54/796/0/6.1/36 Dokumienta Brakow 1874 0
54/796/0/6.1/37 Dokumienty do Aktow o Brakosoczietanii 1875 0
54/796/0/6.1/38 Dokumienty do Aktow o Brakosoczietanii 1876 0
54/796/0/6.1/39 Dokumienty do Aktow 1877 0
54/796/0/6.1/40 Dowody do Aktów Małżeństwa 1878 0
54/796/0/6.1/41 Dokumienty k Aktam Brakosoczietania 1879 0
54/796/0/6.1/42 Dokumienty k Aktam Brakosoczietawszichsia 1880 0
54/796/0/6.1/43 Dokumienty k aktam sostawliennym ob brak 1881 0
54/796/0/6.1/44 Dokumienty [do małżeństw] 1883 0
54/796/0/6.1/45 Dokumienta do Duplikata [aktów małżeństw] 1884 0
54/796/0/6.1/46 Dokumienta do Duplikata [aktów małżeństwa] 1885 0
54/796/0/6.1/47 Dokumienta do Duplikata [aktów małżeństwa] 1886 0
54/796/0/6.1/48 Dokumienta do Duplikata [aktów małżeństwa] 1887 0
54/796/0/6.1/49 Dokumienta do Duplikata [aktów małżeństwa] 1888 0
54/796/0/6.1/50 Dokumienta do Duplikata [aktów małżeństwa] 1889 0
1 2 3

Amount of archival material

114

75

0

1.36

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -