Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Turku

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1919 - 1939
Starostwo Powiatowe w Turku tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W listopadzie 1918 r. na terenie dawnego powiatu tureckiego z okresu zaboru rosyjskiego powstała nowa jednostka administracja odrodzonego państwa polskiego siedzibą w Turku. Zakres organizacji i kompetencji powiatowych urzędów administracji szczegółowo regulowały Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego oraz Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (ogłoszone ponownie w 1936 r.). Na podstawie wyżej wymienionych normatywów zachowano dawny rosyjski podział na powiaty. Powiatową władzę administracyjną nazwano starostwem. Na jego czele jako przedstawiciel władzy państwowej i wykonawca zleceń wojewody (do czasu wprowadzenia województw wykonawca zleceń poszczególnych ministerstw) stał starosta. Do zakresu działalności starosty należały wszelkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji specjalnej (wojskowej, skarbowej, sadowej, szkolnej itp.). Starostwa były także władzami przełożonymi zarządów miast i gmin w zakresie administracji państwowej. Powiat turecki do 1 kwietnia 1938 r. należał do województwa łódzkiego, a następnie wszedł w skład województwa poznańskiego. Starostwo tureckie zakończyło działalność we wrześniu 1939 r. w wyniku okupacji państwa polskiego przez hitlerowskie Niemcy.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1966]
W zespole zachowały się tylko materiały archiwalne z Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych.
1. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych.
1.1. Dział I Ogólny, daty: 1939, sygn. 1-2, zawartość: zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, sprawozdawczość i statystyka.
1.2. Dział II Finansowy, dary: 1934-1939, sygn. 3-7, zawartość: wymiar opłat i innych należności za scalanie gruntów, administracja i przewłaszczanie gruntów państwowych, kredyty i pożyczki.
1.3. Dział IV Scalanie Gruntów, daty: [1929] 1934-1939, sygn. 8-25, 157, zawartość: scalanie gruntów w poszczególnych miejscowościach.
1.4. Dział V Zniesienie Służebności i Drobne Regulacje, daty: 1934-1939, sygn. 26-37, 158-160, zawartość: przepisy i zarządzenia, wykup gruntów dzierżawionych, przymusowy wykup gruntów z majątków państwowych.
1.5. Dział VI Nieparcelacyjny Obrót Ziemią, daty: 1936-1939, sygn. 38-42, zawartość: obrót nieruchomościami, obrót ziemią ukazową.
1.6. Dział VII Zapas Ziemi na Cele Reformy Rolnej, daty: [1930] 1934-1939, sygn. 43-63, zawartość: przymusowy wyku ziemi, tworzenie zapasu ziemi na cele reformy rolnej, wyłączanie gruntów spod reformy rolnej.
1.7. Dział VIII Parcelacja, daty: 1919-1939, sygn. 64-154, 156, 161-165, zawartość: przepisy i zarządzenia, parcelacja rządowa i prywatna, parcelacja poszczególnych majątków i nieruchomości ziemskich.
1.8. Dział XI Opieka nad rolnictwem, daty: 1939, sygn. 155, zawartość: statystyka produkcji rolnej.
Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1968.

Amount of archival material

165

155

0

0.52

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.