Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rdutów (pow. kutneński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Rdutów (pow. kutneński) 1876-1917 [1962-2007]
- brak danych - 1876 - 1917
1962 - 2007
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, daty skrajne: 1893-1902 [1962-1972], 3 j.a., zawartość: akty urodzeń, przypiski.
Akta małżeństw, daty skrajne: 1886-1911, 1 j.a., zawartość: akty małżeństw.
Akta zgonów, daty skrajne: 1887-1908, 1 j.a., zawartość: akty zgonów.
Księgi łączne, daty skrajne: 1876-1893, 1902-1917 [1962-2007], 32 j.a., zawartość: akty urodzeń, akty małżeństw, akty zgonów, akta zbiorowe.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zespole zmikrofilmowano 9 j.a. o sygn. 1-2 (nr 0: 44511-44512), 3-9 (nr 0: 58508-58514).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/800/0/6.1/37 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za 1917 rok 1917 0
54/800/0/6.1/36 Akta zbiorcze do księgi stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1916 1962-2007 0
54/800/0/6.1/35 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] za 1916 rok 1916 0
54/800/0/6.1/34 Akta zbiorcze do księgi stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1914-1915 1962-1965 0
54/800/0/6.1/33 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] za lata 1914-1915 1914-1915 0
54/800/0/6.1/32 Akta zbiorcze do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1913 1990 0
54/800/0/6.1/31 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1913 rok 1913 0
54/800/0/6.1/30 Akta zbiorcze do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1912 1962-1966 0
54/800/0/6.1/29 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1912] 1912 0
54/800/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1911 1911 0
54/800/0/6.1/26 Akta zbiorcze do księgi stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1910 1966 0
54/800/0/6.1/25 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Р.К. Прихода Рдутовъ за 1910 годъ [Dublikat” aktov” graždanskago sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” R.K. Prihoda Rdutow” za 1910 god”] 1910 0
54/800/0/6.1/24 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej w Rdutowie [za] rok 1909 1909 0
54/800/0/6.1/23 Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1908 1966 0
54/800/0/6.1/22 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia za rok 1908 1908 0
1 2 3

Amount of archival material

37

28

0

0.43

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.