Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rusocice (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Rusocice (pow. turecki) 1755-1938
- brak danych - 1755 - 1808
1810 - 1816
1821 - 1824
1826 - 1916
1922 - 1925
1927 - 1931
1933 - 1938
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
rosyjski
angielski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1816, 11 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1938, 87 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1816, 11 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1755-1916, 96 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 88 j.a. o sygn.: 2-5, 7-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23-32, 34-75, 77-80 (nr 0: 20207-20275), 81-89 (nr 0: 44594-44602), 90-99 (nr 0: 58515-58524)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/801/0/6.1/1 Rejestr urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1755-1808 0
54/801/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 94
54/801/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 84
54/801/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 63
54/801/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 71
54/801/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 24
54/801/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 27
54/801/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 23
54/801/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 28
54/801/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 27
54/801/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 27
54/801/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 21
54/801/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 24
54/801/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 22
54/801/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 18
54/801/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 19
54/801/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 21
54/801/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 21
54/801/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 24
54/801/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 26
54/801/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 50
54/801/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 59
54/801/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 56
54/801/0/6.1/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 70
54/801/0/6.1/59 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1845 64
54/801/0/6.1/60 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 56
54/801/0/6.1/61 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 54
54/801/0/6.1/62 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 54
54/801/0/6.1/63 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 55
54/801/0/6.1/64 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 51
54/801/0/6.1/65 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 55
54/801/0/6.1/66 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 88
54/801/0/6.1/67 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 87
54/801/0/6.1/68 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 79
54/801/0/6.1/69 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 67
54/801/0/6.1/70 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 71
54/801/0/6.1/71 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 70
54/801/0/6.1/72 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 85
54/801/0/6.1/73 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 78
54/801/0/6.1/74 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 105
54/801/0/6.1/75 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 78
54/801/0/6.1/77 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 94
54/801/0/6.1/78 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 96
54/801/0/6.1/79 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 93
54/801/0/6.1/80 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 88
54/801/0/6.1/81 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
54/801/0/6.1/82 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
54/801/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 0
54/801/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/801/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/801/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/801/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/801/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/801/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/801/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 155
54/801/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 170
54/801/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 154
54/801/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 172
54/801/0/6.1/94 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 191
54/801/0/6.1/95 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 157
54/801/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 170
54/801/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 191
54/801/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 158
54/801/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 170
54/801/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/801/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/801/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/801/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/801/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/801/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/801/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/801/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/801/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/801/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/801/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/801/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/801/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/801/0/6.1/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/801/0/6.1/114 Duplikat Aktow Rodiwszichsia, Brakosoczietawszichsia i Umierszich 1899 0
54/801/0/6.1/115 Księga Akt Urodzeń, Małżeństw i Zgonów 1900 0
54/801/0/6.1/116 Duplikat Aktow o Rodiwszichsia, Brakosoczietawszichsia i Umierszich 1901 0
54/801/0/6.1/117 Duplikat Aktow o Rodiwszichsia, Brakosoczietawszichsia i Umierszich 1902 0
54/801/0/6.1/119 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/801/0/6.1/120 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/801/0/6.1/121 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/801/0/6.1/122 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
54/801/0/6.1/123 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [z] 1907 roku 1907 0
54/801/0/6.1/124 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1908 rok 1908 0
54/801/0/6.1/125 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1909 rok 1909 0
54/801/0/6.1/199 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [Parafii Rzymskokatolickiej] Russocice [za] 1910 rok 1910 0
54/801/0/6.1/200 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [Parafii Rzymskokatolickiej] Russocice [za] 1911 rok 1911 0
54/801/0/6.1/201 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok] 1912 1912 0
54/801/0/6.1/202 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok] 1913 1913 0
54/801/0/6.1/203 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok] 1914 1914 0
54/801/0/6.1/204 Дубликатъ актовъ родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ […] на 1915 годъ 1915 0
54/801/0/6.1/205 Duplikat aktów urodzenia, ślubu i śmierci [...] za 1916 rok 1916 0

Amount of archival material

205

200

0

2.44

2.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -