Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rzgów (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Rzgów (pow. koniński) 1808-1936
- brak danych - 1808 - 1840
1842 - 1863
1865 - 1875
1877 - 1916
1920 - 1920
1936 - 1936
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1916, 9 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1936, 18 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1913, 10 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1816-1936, 65 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 83 j.a. o sygn.: 1-9, 11-68 (nr 0: 20409-20475), 69-79 (nr 0: 44618-44628), 80-84 (nr 0: 58531-58535)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/803/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1816 0
54/803/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1817-1818 0
54/803/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1819 0
54/803/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1820 0
54/803/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1821-1822 0
54/803/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1823-1824 0
54/803/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1825 0
54/803/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 0
54/803/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 0
54/803/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 0
54/803/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 0
54/803/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1830 0
54/803/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 0
54/803/0/6.1/37 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 0
54/803/0/6.1/38 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1833 0
54/803/0/6.1/39 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1834 0
54/803/0/6.1/40 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1835 0
54/803/0/6.1/41 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1836 0
54/803/0/6.1/42 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1837 0
54/803/0/6.1/43 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1838 0
54/803/0/6.1/44 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1839 0
54/803/0/6.1/45 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1840 0
54/803/0/6.1/46 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1842 0
54/803/0/6.1/47 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1843 0
54/803/0/6.1/48 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1844 0
54/803/0/6.1/49 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1845 0
54/803/0/6.1/50 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1846 0
54/803/0/6.1/51 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1847 0
54/803/0/6.1/52 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1848 0
54/803/0/6.1/53 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1849 0
54/803/0/6.1/54 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1850 0
54/803/0/6.1/55 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1851 0
54/803/0/6.1/56 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1852 0
54/803/0/6.1/57 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1853 0
54/803/0/6.1/58 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1854 0
54/803/0/6.1/59 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1855 0
54/803/0/6.1/60 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1856 0
54/803/0/6.1/61 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1857 0
54/803/0/6.1/62 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1858 0
54/803/0/6.1/63 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1859 0
54/803/0/6.1/64 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1860 0
54/803/0/6.1/65 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1861 0
54/803/0/6.1/66 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1862 0
54/803/0/6.1/67 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1863 0
54/803/0/6.1/68 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejścia 1865 0
54/803/0/6.1/69 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1866 0
54/803/0/6.1/70 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1867 0
54/803/0/6.1/71 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 0
54/803/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/803/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/803/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/803/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/803/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/803/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/803/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/803/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/803/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 79
54/803/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 95
54/803/0/6.1/82 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 105
54/803/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 94
54/803/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 107
54/803/0/6.1/91 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Rzgów za 1884 rok] 1884 0
54/803/0/6.1/96 Дубликатъ Прихода Ржговъ [...] для записи родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1912 годъ [Dublikat” Prihoda Ržgov’’ [...] dlâ zapisi rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših” na 1912 god”] 1912 0
54/803/0/6.1/98 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Rzgów za rok 1920] 1920 0
54/803/0/6.1/99 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Rzgów za rok 1936] 1936 0

Amount of archival material

102

100

0

1.08

1.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -