Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Szamarzewo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Samarzewo (pow. słupecki)-**-Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Szamarzewo (pow. wrzesiński) 1819-1931 [1967]
- brak danych - 1819 - 1821
1823 - 1896
1899 - 1917
1931 - 1931
1967 - 1967
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1910-1967, 18 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1820-1902, 1906-1909, 64 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1819-1917, 1931, 70 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/805/0/6.1/1 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1855 0
54/805/0/6.1/2 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1856 0
54/805/0/6.1/3 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1857 0
54/805/0/6.1/4 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1858 0
54/805/0/6.1/5 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1859 0
54/805/0/6.1/6 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1860 0
54/805/0/6.1/7 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1861 0
54/805/0/6.1/8 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1862 0
54/805/0/6.1/9 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1863 0
54/805/0/6.1/10 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1864 0
54/805/0/6.1/11 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1865 0
54/805/0/6.1/12 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1866 0
54/805/0/6.1/13 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1867 0
54/805/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
54/805/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
54/805/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 0
54/805/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/805/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/805/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/805/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/805/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/805/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/805/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/805/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 60
54/805/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 74
54/805/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 78
54/805/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 70
54/805/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 68
54/805/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 71
54/805/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 83
54/805/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/805/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/805/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/805/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/805/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/805/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/805/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/805/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/805/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/805/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/805/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/805/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/805/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/805/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/805/0/6.1/91 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/805/0/6.1/92 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 0
54/805/0/6.1/93 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1902 0
54/805/0/6.1/94 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 0
54/805/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/805/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/805/0/6.1/130 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1906] 1906 0
54/805/0/6.1/131 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1907] 1907 0
54/805/0/6.1/134 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu Parafii Samarzewo [za rok] 1908 1908 0
54/805/0/6.1/136 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu Parafii Samarzewo [za rok] 1909 1909 0
54/805/0/6.1/137 Akta zbiorowe do księgi urodzeń [za] rok 1909 1931 0
54/805/0/6.1/139 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu parafia Samarzewo [za rok] 1910 1910 0
54/805/0/6.1/140 Документы къ актамъ прихода Самаржево за 1910 годъ 1910 0
54/805/0/6.1/141 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu parafia Samarzewo [za rok] 1911 1911 0
54/805/0/6.1/142 Документы къ актамъ прихода Самаржево за 1911 годъ 1911 0
54/805/0/6.1/143 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1912] 1912 0
54/805/0/6.1/144 Документы къ актамъ прихода Самаржево за 1912 годъ 1912 0
54/805/0/6.1/145 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1913] 1913 0
54/805/0/6.1/146 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1914] 1914 0
54/805/0/6.1/147 Документы къ актамъ [...] за 1914 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ [...] za 1914 godʺ] 1914 0
54/805/0/6.1/148 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1915] 1915 0
54/805/0/6.1/149 Dokument [do akt małżeństw] [...] [za rok 1915] 1915 0
54/805/0/6.1/150 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1916] 1916 0
54/805/0/6.1/151 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu z 1917 roku 1917 0
54/805/0/6.1/152 Dokumenta dołączone do aktów ślubnych za 1917 rok 1913-1917 0

Amount of archival material

152

142

0

0.90

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -