Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Skęczniew (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Skęczniew (pow. turecki) 1808-1916
- brak danych - 1808 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1821, 2 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1859, 7 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1872, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1916, 114 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA. W zbiorze zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-58, 62-66 (nr 0: 21031-21093), 67-76 (nr 0: 44730-44739), 77-85 (nr 0: 58543-58551).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/807/0/6.1/4 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1809-1810 0
54/807/0/6.1/7 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1811-1812 0
54/807/0/6.1/8 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1812-1813 0
54/807/0/6.1/9 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1813-1814 0
54/807/0/6.1/10 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1814-1815 0
54/807/0/6.1/11 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1815-1816 0
54/807/0/6.1/12 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1816-1817 0
54/807/0/6.1/13 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1817-1818 0
54/807/0/6.1/14 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1818-1819 0
54/807/0/6.1/15 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1819-1820 0
54/807/0/6.1/16 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1820 0
54/807/0/6.1/20 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1822 0
54/807/0/6.1/21 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1823 0
54/807/0/6.1/22 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1824 0
54/807/0/6.1/23 Akta urodzenia, małżeństw i zgonu 1825 0
54/807/0/6.1/24 Akta małżeństw, urodzenia i zgonu 1826 0
54/807/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 0
54/807/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 0
54/807/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 0
54/807/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 0
54/807/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 0
54/807/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 0
54/807/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 0
54/807/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 0
54/807/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 0
54/807/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 0
54/807/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 0
54/807/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 0
54/807/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 0
54/807/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 0
54/807/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 0
54/807/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 0
54/807/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 0
54/807/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 0
54/807/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 0
54/807/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 0
54/807/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 0
54/807/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 0
54/807/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 0
54/807/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 0
54/807/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 0
54/807/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 0
54/807/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 0
54/807/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 0
54/807/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 0
54/807/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 0
54/807/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 0
54/807/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 0
54/807/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 0
54/807/0/6.1/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 0
54/807/0/6.1/62 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
54/807/0/6.1/63 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
54/807/0/6.1/64 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
54/807/0/6.1/65 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
54/807/0/6.1/66 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
54/807/0/6.1/67 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
54/807/0/6.1/68 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
54/807/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 0
54/807/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/807/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/807/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/807/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/807/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/807/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/807/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/807/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 77
54/807/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 87
54/807/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 129
54/807/0/6.1/80 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 105
54/807/0/6.1/81 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 100
54/807/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 86
54/807/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 118
54/807/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 85
54/807/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 105
54/807/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/807/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/807/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/807/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. 1888 0
54/807/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. 1889 0
54/807/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/807/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/807/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/807/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/807/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/807/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/807/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/807/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/807/0/6.1/99 Duplikat Aktow rożdenia, brakosoczietania i smierti 1898 0
54/807/0/6.1/100 Duplikat Aktow o rożdeniu, brakosoczietanii i smierti 1899 0
54/807/0/6.1/102 Duplikat Aktow o rożdeniu, brakosoczietaniu i umierszich 1900 0
54/807/0/6.1/103 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1901 0
54/807/0/6.1/104 Duplikat Aktow [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1902 0
54/807/0/6.1/105 Księga urodzeń, ślubów i zgonów 1903 0
54/807/0/6.1/106 Księga urodzeń, ślubów i zgonów 1904 0
54/807/0/6.1/110 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...]] 1908 0
54/807/0/6.1/111 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...]] 1909 0
54/807/0/6.1/112 Aneksy do akt zaślubionych [...] za 1908 r. [rok] 1908 0
54/807/0/6.1/113 Aneksy do akt zaślubionych [...] za 1909 r. [rok] 1909 0
54/807/0/6.1/114 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...]] 1910 0
54/807/0/6.1/115 Aneksy do akt zaślubionych [...] za 1910 r. [rok] 1910 0
1 2

Amount of archival material

126

115

0

1.73

1.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -