Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sławsk (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Sławsk (pow. koniński) 1811-1931
- brak danych - 1811 - 1812
1826 - 1835
1837 - 1909
1914 - 1914
1916 - 1916
1931 - 1931
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes baza IZA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1880-1909, 2 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1811-1931, 8 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1931, 56 j.a.
inw. ks. - baza IZA
W zbiorze zmikrofilmowano 51 j.a. o sygn.: 1-32, 34, 36-39 (nr 0: 21601-21637), 40-51 (nr 0: 44837-44848), 52-53 (nr 0: 58560-58561)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/809/0/6.1/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 0
54/809/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 0
54/809/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 0
54/809/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 0
54/809/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 0
54/809/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 0
54/809/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 0
54/809/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 0
54/809/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 0
54/809/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 0
54/809/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 0
54/809/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 0
54/809/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 0
54/809/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 0
54/809/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 0
54/809/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 0
54/809/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 0
54/809/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 0
54/809/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 0
54/809/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 0
54/809/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 0
54/809/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 0
54/809/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 0
54/809/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 0
54/809/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 0
54/809/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 0
54/809/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 0
54/809/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 0
54/809/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 0
54/809/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 0
54/809/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 0
54/809/0/6.1/32 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 0
54/809/0/6.1/33 Dowody do małżeństw 1860 0
54/809/0/6.1/34 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1861 0
54/809/0/6.1/36 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 0
54/809/0/6.1/37 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1863 0
54/809/0/6.1/38 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1864 0
54/809/0/6.1/39 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1865 0
54/809/0/6.1/40 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1866 0
54/809/0/6.1/41 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1867 0
54/809/0/6.1/42 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 0
54/809/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/809/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/809/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/809/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/809/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/809/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/809/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/809/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/809/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/809/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 70
54/809/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 71
54/809/0/6.1/58 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1855] 1855 0
54/809/0/6.1/60 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихъ и умершихъ [...] съ 1900 года [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihʺ i umeršihʺ [...] sʺ 1900 goda] 1900 0
54/809/0/6.1/64 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1916] 1916 0
54/809/0/6.1/65 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1931] 1931 0

Amount of archival material

66

66

0

0.64

0.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -