Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Słupca

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Słupca 1819-1917 [1966-1981]
- brak danych - 1819 - 1917
1966 - 1981
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akty urodzeń, daty skrajne: 1819-1822, 2 j.a.
Akty małżeństw, daty skrajne: 1819-122, 2 j.a.
Akty zgonów, daty skrajne: 1819-1822, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1820-1917 [1966-1981], 121 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 66 j.a. o sygn.: 1-52 (nr 0: 21686-21737), 53-62 (nr 0: 44865-44874), 63-66 (nr 0: 58562-58565).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/810/0/1/1 Akta urodzenia 1819 0
54/810/0/1/6 Księga urodzeń 1822 0
54/810/0/4/2 Akta małżeństwa 1819 0
54/810/0/4/7 Księga małżeństw 1822 0
54/810/0/5/3 Akta zejścia 1819 0
54/810/0/5/8 Księga zgonu 1822 0
54/810/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 0
54/810/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 0
54/810/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 0
54/810/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 0
54/810/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 0
54/810/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 0
54/810/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 0
54/810/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 0
54/810/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 0
54/810/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 0
54/810/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 0
54/810/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 0
54/810/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 0
54/810/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 0
54/810/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 0
54/810/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 0
54/810/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 0
54/810/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 0
54/810/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 0
54/810/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 0
54/810/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 0
54/810/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 0
54/810/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 0
54/810/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 0
54/810/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 0
54/810/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 0
54/810/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 0
54/810/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 0
54/810/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 0
54/810/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 0
54/810/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1850 0
54/810/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1851 0
54/810/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1852 0
54/810/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1853 0
54/810/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1854 0
54/810/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1855 0
54/810/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1856 0
54/810/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1857 0
54/810/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1858 0
54/810/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1859 0
54/810/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1860 0
54/810/0/6.1/48 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1861 0
54/810/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1862 0
54/810/0/6.1/50 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1863 0
54/810/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1864 0
54/810/0/6.1/52 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1865 0
54/810/0/6.1/53 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1866 0
54/810/0/6.1/54 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1867 0
54/810/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
54/810/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
54/810/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/810/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/810/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/810/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/810/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/810/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/810/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 147
54/810/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 134
54/810/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 143
54/810/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 159
54/810/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 0
54/810/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 0
54/810/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 0
54/810/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 0
54/810/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 0
54/810/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/810/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/810/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/810/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/810/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/810/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/810/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/810/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/810/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/810/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/810/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/810/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/810/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/810/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/810/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 0
54/810/0/6.1/87 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/810/0/6.1/88 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 0
54/810/0/6.1/89 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1902 0
54/810/0/6.1/90 Księga akt. Urodzenia, małżeństwa, zgony. 1903 0
54/810/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/810/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/810/0/6.1/93 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1877 r. 1909-1911 0
54/810/0/6.1/94 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1878 r. 1909-1910 0
54/810/0/6.1/95 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1879 r. 1909 0
54/810/0/6.1/96 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1880 r. 1909-1910 0
54/810/0/6.1/97 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1881 r. 1909-1912 0
54/810/0/6.1/98 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1882 r. 1909-1912 0
54/810/0/6.1/99 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1883 r. 1909-1913 0
54/810/0/6.1/100 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1884 r. 1909-1913 0
1 2

Amount of archival material

127

120

0

1.97

1.87

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.