Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Stare Miasto (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Stare Miasto (pow. koniński) 1767-1917
- brak danych - 1767 - 1796
1808 - 1816
1813 - 1813
1819 - 1897
1899 - 1905
1907 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1894, 8 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1887, 12 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1878, 9 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1917, 86 j.a.
Akta rozwodów, daty skrajne: 1835-1836, 1 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 78 j.a. o sygn.: 1-3, 5-7, 9-20, 22-64 (nr 0: 22753-22813), 65-74 (nr 0: 45181-45190), 75-81 (nr 0: 58582-58588).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/814/0/6.1/1 Księga urodzeń 1808 0
54/814/0/6.1/23 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonów 1826 0
54/814/0/6.1/25 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 0
54/814/0/6.1/26 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 0
54/814/0/6.1/27 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 0
54/814/0/6.1/28 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 0
54/814/0/6.1/29 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 0
54/814/0/6.1/30 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 0
54/814/0/6.1/31 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 0
54/814/0/6.1/32 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 0
54/814/0/6.1/33 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 36
54/814/0/6.1/34 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 56
54/814/0/6.1/35 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 45
54/814/0/6.1/36 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 33
54/814/0/6.1/37 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 46
54/814/0/6.1/38 Księga duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia na rok 1840 1840 38
54/814/0/6.1/39 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 47
54/814/0/6.1/40 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 42
54/814/0/6.1/41 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 53
54/814/0/6.1/42 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 51
54/814/0/6.1/43 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 50
54/814/0/6.1/44 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 42
54/814/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1847 53
54/814/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1848 50
54/814/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1849 66
54/814/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1850 51
54/814/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1851 56
54/814/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1853 65
54/814/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1854 67
54/814/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1855 39
54/814/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1856 36
54/814/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1857 38
54/814/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1858 52
54/814/0/6.1/58 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1859 42
54/814/0/6.1/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 39
54/814/0/6.1/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 40
54/814/0/6.1/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 45
54/814/0/6.1/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 52
54/814/0/6.1/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 51
54/814/0/6.1/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 50
54/814/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
54/814/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
54/814/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
54/814/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/814/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/814/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/814/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/814/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/814/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/814/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/814/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877-1878 153
54/814/0/6.1/77 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 104
54/814/0/6.1/78 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 99
54/814/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 96
54/814/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 92
54/814/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 93
54/814/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/814/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/814/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/814/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/814/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/814/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/814/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/814/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/814/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/814/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/814/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/814/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/814/0/6.1/94 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/814/0/6.1/95 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 0
54/814/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/814/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/814/0/6.1/100 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1904 0
54/814/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/814/0/6.1/103 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1907 rok 1907 0
54/814/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów za rok 1908 1908 0
54/814/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [parafii] Stare Miasto [za] 1909 [rok] 1909 0
54/814/0/6.1/108 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Stare Miasto za rok 1889] 1889 0
54/814/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] rok 1910 oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1872] 1872-1910 0
54/814/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Stare Miasto [za] rok 1911 1911 0
54/814/0/6.1/111 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1912] 1912 0
54/814/0/6.1/112 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1913] 1913 0
54/814/0/6.1/113 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1914] 1914 0
54/814/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1915] 1915 0
54/814/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1916-1917 1916-1917 0

Amount of archival material

116

111

0

1.25

1.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.