Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Świnice Warckie (pow. łęczycki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Świnice Warckie (pow. łęczycki) 1813-1917 [1955-1989]
- brak danych - 1813 - 1855
1876 - 1917
1955 - 1989
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1813-1917 [1955-1989], 94 j.a.
Inw. ks.- system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 53 j.a. o sygn.: 1-43 (nr 0: 23487-23529), 44 (nr 0 45417), 45-53 (nr 58603-58611).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/816/0/6.1/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1813 0
54/816/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1814 0
54/816/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1815 0
54/816/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1816 0
54/816/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1817 0
54/816/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1818 0
54/816/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1819 0
54/816/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 0
54/816/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 0
54/816/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 0
54/816/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 0
54/816/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 0
54/816/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 0
54/816/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 0
54/816/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 0
54/816/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 0
54/816/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 0
54/816/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 0
54/816/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 0
54/816/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 0
54/816/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 0
54/816/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 0
54/816/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 0
54/816/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 0
54/816/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 0
54/816/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 0
54/816/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 0
54/816/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 0
54/816/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 0
54/816/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 0
54/816/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 0
54/816/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 0
54/816/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 0
54/816/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 0
54/816/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 0
54/816/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 0
54/816/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 0
54/816/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 0
54/816/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 0
54/816/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 0
54/816/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 0
54/816/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 0
54/816/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 0
54/816/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/816/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 88
54/816/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 112
54/816/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 81
54/816/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 99
54/816/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 84
54/816/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów tom I 1882 100
54/816/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów tom II 1882 28
54/816/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 98
54/816/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 77
54/816/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/816/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/816/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/816/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/816/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/816/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/816/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/816/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/816/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/816/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/816/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/816/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/816/0/6.1/66 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1897 0
54/816/0/6.1/67 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1898 0
54/816/0/6.1/68 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1899 0
54/816/0/6.1/69 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/816/0/6.1/70 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 0
54/816/0/6.1/71 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1902 0
54/816/0/6.1/72 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1903 0
54/816/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/816/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/816/0/6.1/75 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1906 rok 1906 0
54/816/0/6.1/76 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonów [za] 1907 rok 1907 0
54/816/0/6.1/77 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Свиницкаго прихода за 1908 годъ] 1908 0
54/816/0/6.1/78 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1908 parafii rzymskokatolickiej Świnice Warckie 1974 0
54/816/0/6.1/79 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1909 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ прихода Свинице за 1909 годъ] 1909 0
54/816/0/6.1/80 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1909 parafii rzymskokatolickiej Świnice Warckie 1974 0
54/816/0/6.1/81 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1910] 1910 0
54/816/0/6.1/82 Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1910 1955-1966 0
54/816/0/6.1/83 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1911] 1911 0
54/816/0/6.1/84 Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1911 1957 0
54/816/0/6.1/85 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1912] 1912 0
54/816/0/6.1/86 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1913 rok 1913 0
54/816/0/6.1/87 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1913 1989 0
54/816/0/6.1/88 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1914 rok 1914 0
54/816/0/6.1/89 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1915 rok 1915 0
54/816/0/6.1/90 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1915 1961 0
54/816/0/6.1/91 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za 1916 rok 1916 0
54/816/0/6.1/92 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1916 1955 0
54/816/0/6.1/93 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za 1917 rok 1917 0
54/816/0/6.1/94 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1917 1977 0

Amount of archival material

94

80

0

1.02

0.87

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -