Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tokary (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Tokary (pow. turecki) 1841-1914
- brak danych - 1841 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, akta zbiorowe, daty skrajne: 1841-1914, 75 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 44 j.a. o sygn.: 1-25 (nr 0: 23938-23962), 26-36 (nr 45570-45580), 37-44 (nr 0: 58612-58619).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/817/0/6.1/1 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1841 42
54/817/0/6.1/2 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1842 41
54/817/0/6.1/3 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1843 23
54/817/0/6.1/4 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1844 39
54/817/0/6.1/5 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1845 35
54/817/0/6.1/6 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1846 35
54/817/0/6.1/7 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1847 31
54/817/0/6.1/8 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1848 35
54/817/0/6.1/9 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1849 36
54/817/0/6.1/10 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1850 22
54/817/0/6.1/11 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1851 30
54/817/0/6.1/12 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1852 36
54/817/0/6.1/13 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1853 27
54/817/0/6.1/14 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1854 45
54/817/0/6.1/15 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1855 41
54/817/0/6.1/16 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1856 34
54/817/0/6.1/17 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1857 38
54/817/0/6.1/18 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1858 28
54/817/0/6.1/19 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1859 50
54/817/0/6.1/20 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1860 49
54/817/0/6.1/21 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1861 43
54/817/0/6.1/22 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1862 35
54/817/0/6.1/23 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1863 34
54/817/0/6.1/24 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1864 33
54/817/0/6.1/25 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1865 40
54/817/0/6.1/26 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1866 0
54/817/0/6.1/27 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1867 0
54/817/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 0
54/817/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/817/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/817/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/817/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/817/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/817/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/817/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/817/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/817/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 63
54/817/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 67
54/817/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 56
54/817/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 56
54/817/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 64
54/817/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 58
54/817/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 53
54/817/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/817/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/817/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/817/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/817/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/817/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/817/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/817/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/817/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/817/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/817/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/817/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/817/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/817/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/817/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 0
54/817/0/6.1/60 Księga Akt Urodzeń, Małżeństw, Zgonów 1900 0
54/817/0/6.1/61 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1901 0
54/817/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 0
54/817/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 0
54/817/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 0
54/817/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 0
54/817/0/6.1/66 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1906 rok 1906 0
54/817/0/6.1/67 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1907 rok 1907 0
54/817/0/6.1/68 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Токарскаго прихода] 1908 0
54/817/0/6.1/69 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1909 rok 1909 0
54/817/0/6.1/70 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1910 rok 1910 0
54/817/0/6.1/71 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1911] 1911 0
54/817/0/6.1/72 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1912] 1912 0
54/817/0/6.1/73 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1913] 1913 0
54/817/0/6.1/74 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1914] 1914 0
54/817/0/6.1/75 Документы къ актам бракосочетавшихся за 1914 годъ [...] [Dokumenty kʺ aktam brakosočetavšihsâ za 1914 godʺ [...]] 1914 0

Amount of archival material

75

70

0

0.82

0.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -