Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tuliszków (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Tuliszków (pow. turecki) 1810-1922
- brak danych - 1810 - 1810
1813 - 1823
1825 - 1825
1827 - 1827
1829 - 1829
1831 - 1832
1834 - 1837
1841 - 1845
1847 - 1850
1852 - 1852
1854 - 1854
1857 - 1857
1860 - 1915
1922 - 1922
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1810-1834, 1898-1914, 16 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1813-1865, 1890-1912 32 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1810-1907, 13 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1825-1922, 61 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 25 j.a. o sygn.: 1-6 (nr 0: 24211-24216), 9-19 (nr 0: 45640-45650), 20-27 (nr 0: 58620-58627)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/819/0/6.1/1 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 0
54/819/0/6.1/2 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 0
54/819/0/6.1/3 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 0
54/819/0/6.1/4 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1863 0
54/819/0/6.1/5 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1864 0
54/819/0/6.1/6 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1865 0
54/819/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
54/819/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
54/819/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
54/819/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/819/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/819/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/819/0/6.1/15 Księga metrykalna urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/819/0/6.1/16 Księga metrykalna urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/819/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/819/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/819/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/819/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 140
54/819/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 183
54/819/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 220
54/819/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 170
54/819/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 164
54/819/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 151
54/819/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/819/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/819/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/819/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/819/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/819/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/819/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/819/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/819/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/819/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/819/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/819/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/819/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/819/0/6.1/75 [Urodzenia, małżeństwa i zejścia] 1827 0
54/819/0/6.1/77 Duplikat [urodzenia, małżeństwa i zejścia] 1829 0
54/819/0/6.1/79 Duplikat [urodzenia, małżeństwa i zejścia] 1831 0
54/819/0/6.1/81 Duplikat [urodzenia, małżeństwa i zejścia] 1832 0
54/819/0/6.1/83 Księga duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1834 0
54/819/0/6.1/86 Księga duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1835 0
54/819/0/6.1/87 Księga [urodzenia, małżeństwa i zejścia] 1836 0
54/819/0/6.1/89 Duplikat [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1837 0
54/819/0/6.1/91 Duplikat aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia 1840 0
54/819/0/6.1/93 [Urodzenia, małżeństwa i zgony] 1841 0
54/819/0/6.1/94 Duplikat akt urodzenia, małżeństw i zejścia 1842 0
54/819/0/6.1/96 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1843 0
54/819/0/6.1/98 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zejścia 1844 0
54/819/0/6.1/100 Duplikatus urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1845 0
54/819/0/6.1/102 Księga duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1847 0
54/819/0/6.1/104 Księga duplikat aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia 1848 0
54/819/0/6.1/106 Księga duplikat aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia 1849 0
54/819/0/6.1/108 Księga duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1850 0
54/819/0/6.1/112 [Urodzenia, małżeństwa i zgony] 1854 0
54/819/0/6.1/114 Księga duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1857 0
54/819/0/6.1/117 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Tuliszków za rok 1915] 1915 0
54/819/0/6.1/118 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Tuliszków za rok 1922] 1922 0

Amount of archival material

122

119

0

1.79

1.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -