Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Turek

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Turek 1808-1916
- brak danych - 1808 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1836, 1906-1907, 19 j.a., zawartość: akty urodzeń, akta zbiorowe.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1877, 20 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1822, 15 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1823-1916, 95 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 106 j.a. o sygn.: 1-82, 90-94 (nr 0: 24217-24303), 95-105 (nr 0: 45651-45661), 106-113 (nr 0: 58628-58635).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/820/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 101
54/820/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 121
54/820/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 104
54/820/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 128
54/820/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 114
54/820/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 119
54/820/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 136
54/820/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 139
54/820/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 85
54/820/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 120
54/820/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 145
54/820/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 129
54/820/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 113
54/820/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 152
54/820/0/6.1/59 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 147
54/820/0/6.1/60 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 169
54/820/0/6.1/61 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 179
54/820/0/6.1/62 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 186
54/820/0/6.1/63 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 185
54/820/0/6.1/64 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 162
54/820/0/6.1/65 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 161
54/820/0/6.1/66 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 192
54/820/0/6.1/67 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 159
54/820/0/6.1/68 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 170
54/820/0/6.1/69 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 120
54/820/0/6.1/70 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 136
54/820/0/6.1/71 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 130
54/820/0/6.1/72 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 132
54/820/0/6.1/73 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 145
54/820/0/6.1/74 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 151
54/820/0/6.1/75 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 144
54/820/0/6.1/76 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 132
54/820/0/6.1/77 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 125
54/820/0/6.1/78 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 107
54/820/0/6.1/79 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 132
54/820/0/6.1/80 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 140
54/820/0/6.1/81 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 137
54/820/0/6.1/82 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 146
54/820/0/6.1/90 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1861 142
54/820/0/6.1/91 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1862 147
54/820/0/6.1/92 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1863 127
54/820/0/6.1/93 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1864 131
54/820/0/6.1/94 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1865 146
54/820/0/6.1/95 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 0
54/820/0/6.1/96 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 0
54/820/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 0
54/820/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/820/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/820/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/820/0/6.1/101 Księga metrykalna urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/820/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/820/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/820/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/820/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/820/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 452
54/820/0/6.1/107 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 491
54/820/0/6.1/108 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 321
54/820/0/6.1/109 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 478
54/820/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 450
54/820/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 471
54/820/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 442
54/820/0/6.1/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 434
54/820/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/820/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/820/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/820/0/6.1/117 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/820/0/6.1/118 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/820/0/6.1/119 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/820/0/6.1/120 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/820/0/6.1/121 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/820/0/6.1/122 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/820/0/6.1/123 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/820/0/6.1/124 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/820/0/6.1/125 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/820/0/6.1/126 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/820/0/6.1/127 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/820/0/6.1/128 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 0
54/820/0/6.1/130 Wtóropisy akt Urodzonych, Zaślubionych, Zmarłych 1900 0
54/820/0/6.1/131 Wtóropisy akt Urodzonych, Zaślubionych, Zmarłych 1901 0
54/820/0/6.1/132 Wtóropisy akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1902 0
54/820/0/6.1/133 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 0
54/820/0/6.1/134 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/820/0/6.1/135 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/820/0/6.1/136 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
54/820/0/6.1/138 Wtóropisy akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych [za rok] 1907 1907 0
54/820/0/6.1/140 Księga urodzeń, zaślubin, zgonów [za] rok 1908 [Дубликать актовъ о родибшихся, бракосочетавшихся и умершихь Турекскаго Прихода [...] за 1908 годь] 1908 0
54/820/0/6.1/141 Skorowidz alfabetyczny urodzeń za rok 1908 b.d. 0
54/820/0/6.1/142 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej w Turku [za] rok 1909 1909 0
54/820/0/6.1/143 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za rok 1910] 1910 0
54/820/0/6.1/144 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1911] 1911 0
54/820/0/6.1/145 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za] rok 1912 1912 0
54/820/0/6.1/146 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [za rok] 1913 [...] 1913 0
54/820/0/6.1/147 Akty UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1914] [...] 1914 0
54/820/0/6.1/148 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1915] [...] 1915 0
54/820/0/6.1/149 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1916] [...] 1916 0

Amount of archival material

149

144

0

4.02

3.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -