Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Umień (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Umień (pow. kolski) 1809-1916
- brak danych - 1809 - 1811
1813 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1814-1906, 12 j.a., zawartość: akta zbiorowe.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1916, 108 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 75 j.a. o sygn.: 1-56 (nr 0: 24447-24502), 57-68 (nr 0: 45691-45702), 69-75 (nr 0: 58636-58642).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/821/0/6.1/1 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1809 0
54/821/0/6.1/2 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1810-1811 0
54/821/0/6.1/3 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1811-1843 0
54/821/0/6.1/4 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1813 0
54/821/0/6.1/5 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1814 0
54/821/0/6.1/6 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1815-1816 0
54/821/0/6.1/7 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1816-1818 0
54/821/0/6.1/8 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1817 0
54/821/0/6.1/9 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1818 0
54/821/0/6.1/10 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1819 0
54/821/0/6.1/11 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1820 0
54/821/0/6.1/12 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1821 0
54/821/0/6.1/13 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1822 0
54/821/0/6.1/14 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1823 0
54/821/0/6.1/15 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1824 0
54/821/0/6.1/16 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1825 0
54/821/0/6.1/17 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1826 0
54/821/0/6.1/18 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1827 0
54/821/0/6.1/19 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1828 0
54/821/0/6.1/20 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1829 0
54/821/0/6.1/21 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1830 0
54/821/0/6.1/22 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1831 0
54/821/0/6.1/23 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1832 0
54/821/0/6.1/24 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1833 0
54/821/0/6.1/25 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1834 0
54/821/0/6.1/26 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1835 0
54/821/0/6.1/27 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1836 0
54/821/0/6.1/28 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1837 0
54/821/0/6.1/29 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1838 0
54/821/0/6.1/30 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1839 0
54/821/0/6.1/31 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1840 0
54/821/0/6.1/32 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1841 0
54/821/0/6.1/33 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1842 0
54/821/0/6.1/34 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1843 0
54/821/0/6.1/35 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1844 0
54/821/0/6.1/36 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1845 0
54/821/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1846 0
54/821/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1847 0
54/821/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1848 0
54/821/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1849 0
54/821/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1850 0
54/821/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1851 0
54/821/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1852 0
54/821/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1853 0
54/821/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1854 0
54/821/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1855 0
54/821/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1856 0
54/821/0/6.1/48 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1857 0
54/821/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1858 0
54/821/0/6.1/50 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1859 0
54/821/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1860 0
54/821/0/6.1/52 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1861 0
54/821/0/6.1/53 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1862 0
54/821/0/6.1/54 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1863 0
54/821/0/6.1/55 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1864 0
54/821/0/6.1/56 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1865 0
54/821/0/6.1/57 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1866 0
54/821/0/6.1/58 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1867 0
54/821/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 0
54/821/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868-1869 0
54/821/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/821/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/821/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/821/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/821/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/821/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/821/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/821/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/821/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 99
54/821/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 102
54/821/0/6.1/71 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 78
54/821/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 82
54/821/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 92
54/821/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 107
54/821/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 95
54/821/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/821/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/821/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/821/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/821/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/821/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/821/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/821/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/821/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/821/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/821/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/821/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/821/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/821/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/821/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/821/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 0
54/821/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
54/821/0/6.1/100 Księga [urodzeń], małżeństw i zgonów 1902 0
54/821/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/821/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/821/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/821/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1906 1906 0
54/821/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1907 1907 0
54/821/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1908 1908 0
54/821/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów par. [Parafii Rzymskokatolickiej] Umień [za] rok 1909 1909 0
1 2

Amount of archival material

120

114

0

1.47

1.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -