Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Uniejów (pow. poddębicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Uniejów (pow. poddębicki)-**-Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Uniejów i Spicimierz (pow. turecki) 1808-1917
- brak danych - 1808 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, daty skrajne: 1808-1825, 17 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, daty skrajne: 1808-1825, 1843, 18 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1825, 17 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1820-1917, 100 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 91 j.a. o sygn.: 1-47 (nr 0: 24503-24549), 48-51, 53-70, 74-80, 83-87 (nr 0: 24551-24584), 93-101 (nr 0: 58643-58651), 119 (nr 0 24550).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/822/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 26
54/822/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 26
54/822/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1824 22
54/822/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1825 26
54/822/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 127
54/822/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 125
54/822/0/6.1/58 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 99
54/822/0/6.1/59 Dodatek urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 18
54/822/0/6.1/60 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 113
54/822/0/6.1/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 106
54/822/0/6.1/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 95
54/822/0/6.1/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 101
54/822/0/6.1/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 102
54/822/0/6.1/65 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 97
54/822/0/6.1/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 102
54/822/0/6.1/67 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 116
54/822/0/6.1/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 122
54/822/0/6.1/69 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 111
54/822/0/6.1/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 107
54/822/0/6.1/71 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 0
54/822/0/6.1/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 0
54/822/0/6.1/73 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 0
54/822/0/6.1/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 105
54/822/0/6.1/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 103
54/822/0/6.1/77 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 110
54/822/0/6.1/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 107
54/822/0/6.1/79 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 89
54/822/0/6.1/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 128
54/822/0/6.1/81 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 0
54/822/0/6.1/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 0
54/822/0/6.1/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 129
54/822/0/6.1/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 150
54/822/0/6.1/85 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 180
54/822/0/6.1/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 187
54/822/0/6.1/87 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 142
54/822/0/6.1/88 Dowody do akt małżeństwa 1820-1825 0
54/822/0/6.1/89 Dowody do akt małżeństwa 1829-1831 0
54/822/0/6.1/90 Dowody do akt małżeństwa 1833-1838 0
54/822/0/6.1/91 Dowody do akt małżeństwa 1839-1843 0
54/822/0/6.1/92 Dowody do akt małżeństwa 1844-1852 0
54/822/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 212
54/822/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 249
54/822/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 175
54/822/0/6.1/96 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 240
54/822/0/6.1/97 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 240
54/822/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 264
54/822/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 262
54/822/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 267
54/822/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 246
54/822/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/822/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/822/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/822/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/822/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/822/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/822/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/822/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/822/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/822/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/822/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/822/0/6.1/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/822/0/6.1/114 Urodzenia, małżeństwa i zgony 1897 0
54/822/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/822/0/6.1/116 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1899 0
54/822/0/6.1/117 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/822/0/6.1/118 Duplikat Grażdanskich aktow [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1901 0
54/822/0/6.1/119 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1823 25
54/822/0/6.1/120 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1902 0
54/822/0/6.1/121 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1903 0
54/822/0/6.1/122 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1904 0
54/822/0/6.1/123 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1905 0
54/822/0/6.1/124 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1906 rok 1906 0
54/822/0/6.1/125 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 0
54/822/0/6.1/126 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Унеъевского прихода [...] за 1908 годъ] 1908 0
54/822/0/6.1/127 [Akta zbiorowe małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie i Spicimierzu z lat 1853-1859] 1853-1859 0
54/822/0/6.1/128 [Akta zbiorowe małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie i Spicimierzu z lat 1860-1864] 1860-1864 0
54/822/0/6.1/129 [Akta zbiorowe małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie z lat 1865-1869] 1865-1869 0
54/822/0/6.1/130 [Akta zbiorowe małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie z lat 1870-1876] 1870-1876 0
54/822/0/6.1/131 [Akta zbiorowe małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie z lat 1877-1882] 1877-1882 0
54/822/0/6.1/132 [Akta zbiorowe małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie z lat 1883-1888 i 1890-1891] 1883-1888, 1890-1891 0
54/822/0/6.1/133 Документы къ актамъ бракосочетавшихся въ Приходе Унеевъ за 1889 годъ 1889 0
54/822/0/6.1/134 [Akta zbiorowe małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie z lat 1892-1896, 1898-1901] 1892-1896, 1898-1901 0
54/822/0/6.1/135 [Akta zbiorowe małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie z 1897 roku] 1897 0
54/822/0/6.1/136 Приложенiя къ актамъ о бракосочетанiи за 1908 годъ Прихода Унеъевъ 1908 0
54/822/0/6.1/137 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za 1909 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Унеъевскаго Прихода] 1909 0
54/822/0/6.1/138 [Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za 1910 rok] 1910 0
54/822/0/6.1/139 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1911 rok 1911 0
54/822/0/6.1/140 [Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1912] 1912 0
54/822/0/6.1/141 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1913] 1913 0
54/822/0/6.1/142 [Dowody do aktów małżeństw z lat 1902-1907, 1909, 1911, 1913] 1902-1913 0
54/822/0/6.1/143 Документы бракосочетавшихъ […] въ 1910 году [Dokumenty brakosočetavšihʺ […] vʺ 1910 godu] 1910 0
54/822/0/6.1/144 [Dowody do aktów małżeństw z roku 1912] 1912 0
54/822/0/6.1/145 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1914] 1914 0
54/822/0/6.1/146 [Dowody do aktów małżeństw z roku 1914] 1914 0
54/822/0/6.1/147 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1915] 1915 0
54/822/0/6.1/148 [Dowody do aktów małżeństw z roku 1915] 1915 0
54/822/0/6.1/149 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za rok 1916 1916 0
54/822/0/6.1/150 Dowody do akt małżeństw z 1916 roku 1916 0
54/822/0/6.1/151 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za rok 1917 1917 0
54/822/0/6.1/152 Dokumenty zaślubionych za 1917 rok 1916-1917 0

Amount of archival material

152

139

0

3.03

2.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -