Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wartkowice (pow. poddębicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wartkowice (pow. poddębicki) 1808-1876, 1938
- brak danych - 1808 - 1865
1867 - 1868
1875 - 1876
1938 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes baza IZA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1938, 19 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1864, 56 j.a.
inw. ks. - baza IZA
W zbiorze zmikrofilmowano 56 j.a. o sygn.: 1-3, 5-48, 51-59 (nr 0: 24772-24827)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/823/0/6.1/1 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1808-1809 31
54/823/0/6.1/2 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1809-1810 15
54/823/0/6.1/3 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1811 34
54/823/0/6.1/5 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1812 23
54/823/0/6.1/6 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1813 21
54/823/0/6.1/7 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1814 17
54/823/0/6.1/8 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1815 23
54/823/0/6.1/9 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1816 25
54/823/0/6.1/10 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1817 44
54/823/0/6.1/11 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1818 40
54/823/0/6.1/12 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1819 27
54/823/0/6.1/13 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1820 27
54/823/0/6.1/14 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1821 26
54/823/0/6.1/15 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1822 29
54/823/0/6.1/16 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1823 27
54/823/0/6.1/17 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1824 22
54/823/0/6.1/18 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1825 21
54/823/0/6.1/19 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1826 23
54/823/0/6.1/20 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1827 21
54/823/0/6.1/21 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1828 25
54/823/0/6.1/22 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1829 25
54/823/0/6.1/23 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1830 25
54/823/0/6.1/24 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1831 26
54/823/0/6.1/25 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1832 25
54/823/0/6.1/26 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1833 26
54/823/0/6.1/27 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1834 22
54/823/0/6.1/28 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1835 19
54/823/0/6.1/29 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1836 24
54/823/0/6.1/30 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1837 27
54/823/0/6.1/31 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1838 24
54/823/0/6.1/32 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1839 26
54/823/0/6.1/33 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1840 26
54/823/0/6.1/34 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1841 32
54/823/0/6.1/35 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1842 33
54/823/0/6.1/36 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1843 34
54/823/0/6.1/37 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1844 33
54/823/0/6.1/38 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1845 29
54/823/0/6.1/39 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1846 30
54/823/0/6.1/40 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1847 28
54/823/0/6.1/41 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1848 35
54/823/0/6.1/42 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1849 37
54/823/0/6.1/43 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1850 38
54/823/0/6.1/44 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1851 37
54/823/0/6.1/45 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1852 40
54/823/0/6.1/46 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1853 35
54/823/0/6.1/47 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1854 32
54/823/0/6.1/48 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1855 38
54/823/0/6.1/52 Akta urodzenia, zaślubin i zmarłych 1857 39
54/823/0/6.1/53 Akta urodzenia, zaślubin i zmarłych 1858 37
54/823/0/6.1/54 Akta urodzenia, zaślubin i zmarłych 1859 37
54/823/0/6.1/55 Akta urodzenia, zaślubin i zmarłych 1860 29
54/823/0/6.1/56 Akta urodzenia, zaślubin i zmarłych 1861 33
54/823/0/6.1/57 Akta urodzenia, zaślubin i zmarłych 1862 39
54/823/0/6.1/58 Akta urodzenia, zaślubin i zmarłych 1863 34
54/823/0/6.1/59 Akta urodzenia, zaślubin i zmarłych 1864 37

Amount of archival material

75

75

0

0.67

0.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -