Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilamów (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wielenin (pow. poddębicki) 1809-1855, 1876-1917
- brak danych - 1809 - 1855
1876 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1917, 88 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 46 j.a. o sygn.: 1-37 (nr 0: 25238-25274), 42-50 (nr 0: 58668-58676).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/826/0/6.1/1 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1819 39
54/826/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1820 39
54/826/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1821 46
54/826/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1822 44
54/826/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1823 39
54/826/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1824 43
54/826/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1825 51
54/826/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 31
54/826/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 30
54/826/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 41
54/826/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 41
54/826/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1830 47
54/826/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 45
54/826/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 40
54/826/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1833 35
54/826/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1834 32
54/826/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1835 33
54/826/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1836 35
54/826/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1837 26
54/826/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1838 37
54/826/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1839 45
54/826/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1840 42
54/826/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1841 41
54/826/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1842 41
54/826/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1843 49
54/826/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1844 43
54/826/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1845 43
54/826/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1846 38
54/826/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1847 40
54/826/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1848 52
54/826/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1849 50
54/826/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1850 45
54/826/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1851 42
54/826/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1852 49
54/826/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1853 49
54/826/0/6.1/36 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 50
54/826/0/6.1/37 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 63
54/826/0/6.1/38 Dowody do akt małżeństwa 1809-1820 0
54/826/0/6.1/39 Dowody do akt małżeństwa 1821-1825 0
54/826/0/6.1/40 Dowody do akt małżeństwa 1826-1835 0
54/826/0/6.1/41 Dowody do akt małżeństwa 1836-1850 0
54/826/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 124
54/826/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 107
54/826/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 128
54/826/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 119
54/826/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 102
54/826/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 108
54/826/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 113
54/826/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 135
54/826/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 113
54/826/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/826/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/826/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/826/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/826/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/826/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/826/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/826/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/826/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/826/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/826/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/826/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/826/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/826/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/826/0/6.1/65 Duplikat aktow rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1899 0
54/826/0/6.1/66 Duplikat aktow rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1900 0
54/826/0/6.1/67 Duplikat aktow rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1901 0
54/826/0/6.1/68 Duplikat aktow rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1902 0
54/826/0/6.1/69 Duplikat aktow rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1903 0
54/826/0/6.1/70 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 0
54/826/0/6.1/71 Duplikat aktam o rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1905 0
54/826/0/6.1/72 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1906 rok 1906 0
54/826/0/6.1/73 [Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarlych za 1907 rok] 1907 0
54/826/0/6.1/74 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Вилямовского прихода [...] за 1908 годъ 1908 0
54/826/0/6.1/75 Księga akt urodzeń, małżeństw. zgonów [za] 1909 rok 1909 0
54/826/0/6.1/76 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Вилямовскаго прихода [...] за 1910 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” Vilâmovskago prihoda [...] za 1910 god”] 1910 0
54/826/0/6.1/77 Księga akt urodzenia, małżeństwa. zgonu [za] 1911 rok 1911 0
54/826/0/6.1/78 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] на 1912 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” [...] na 1912 god”] 1912 0
54/826/0/6.1/79 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] въ 1913 году [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” [...] v” 1913 godu] 1913 0
54/826/0/6.1/80 Документы […] къ актамъ бракосочетавшимся […] за1913 годъ [Dokumenty […] kʺ aktamʺ brakosočetavšimsâ […] za1913 godʺ] 1913 0
54/826/0/6.1/81 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] на 1914 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” [...] na 1914 god”] 1914 0
54/826/0/6.1/82 Документы […] къ актамъ o бракосочетаніи […] за 1914 годъ [Dokumenty […] kʺ aktamʺ o brakosočetaníi […] za 1914 godʺ] 1914 0
54/826/0/6.1/83 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] на 1915 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” [...] na 1915 god”] 1915 0
54/826/0/6.1/84 Dokumenty do [aktów] małżeństw za 1915 rok [...] 1915 0
54/826/0/6.1/85 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za 1916 rok 1916 0
54/826/0/6.1/86 Dokumenty złozone do aktów małżeństw za 1916 rok 1916 0
54/826/0/6.1/87 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za 1917 rok 1917 0
54/826/0/6.1/88 Dowody do aktów ślubnych dołączone do duplikatu za 1917 rok 1917 0

Amount of archival material

88

77

0

1.22

1.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -