Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilczyn (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wilczyn (pow. koniński) 1808-1928
- brak danych - 1808 - 1811
1818 - 1914
1928 - 1928
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes baza IZA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1825, 1897-1908, 9 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1909, 20 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1825, 9 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1928, 73 j.a.
Przypiski, daty skrajne: 1910-1913, 1 j.a.
inw. ks. - baza IZA
W zbiorze zmikrofilmowano 83 j.a. o sygn.: 1-65 (nr 0: 25275-25339), 66-74 (nr 0: 45822-45830), 75-83 (nr 0: 58677-58685)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/827/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 50
54/827/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 55
54/827/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 42
54/827/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 48
54/827/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 53
54/827/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 51
54/827/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 42
54/827/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 47
54/827/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 45
54/827/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 33
54/827/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 41
54/827/0/6.1/37 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 48
54/827/0/6.1/38 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 34
54/827/0/6.1/39 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 40
54/827/0/6.1/40 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 43
54/827/0/6.1/41 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 43
54/827/0/6.1/42 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 46
54/827/0/6.1/43 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 39
54/827/0/6.1/44 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 43
54/827/0/6.1/45 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 42
54/827/0/6.1/46 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 43
54/827/0/6.1/47 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 37
54/827/0/6.1/48 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 43
54/827/0/6.1/49 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 43
54/827/0/6.1/50 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 38
54/827/0/6.1/51 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 33
54/827/0/6.1/52 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 38
54/827/0/6.1/53 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 35
54/827/0/6.1/54 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 36
54/827/0/6.1/55 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 32
54/827/0/6.1/56 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 38
54/827/0/6.1/57 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 37
54/827/0/6.1/58 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 38
54/827/0/6.1/59 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 38
54/827/0/6.1/60 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 37
54/827/0/6.1/61 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 41
54/827/0/6.1/62 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 35
54/827/0/6.1/63 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 48
54/827/0/6.1/64 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 41
54/827/0/6.1/65 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 41
54/827/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 0
54/827/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 0
54/827/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 0
54/827/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/827/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/827/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/827/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/827/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/827/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/827/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 98
54/827/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 116
54/827/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 123
54/827/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 103
54/827/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 94
54/827/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 128
54/827/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 124
54/827/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 125
54/827/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 16
54/827/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/827/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/827/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/827/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/827/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/827/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/827/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/827/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/827/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/827/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/827/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/827/0/6.1/95 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1899 0
54/827/0/6.1/108 Дупликатъ актъ о рожденiи, бракосочетанiи и смертiи [...] на 1884 годъ [Duplikatʺ aktʺ o roždenii, brakosočetanii i smertii [...] na 1884 godʺ] 1884 0
54/827/0/6.1/110 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1884 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1884 godʺ] 1910-1913 0
54/827/0/6.1/111 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1914] 1914 0
54/827/0/6.1/112 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1928] 1928 0

Amount of archival material

112

112

0

1.14

1.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -