Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wrząca Wielka (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wrząca Wielka (pow. kolski) 1808-1915 [1954-1977]
- brak danych - 1808 - 1913
1954 - 1954
1964 - 1965
1969 - 1969
1977 - 1977
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1868, 14 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1907, 23 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1820, 13 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1821-1915 [1954-1977], 100 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 102 j.a. o sygn.: 1-65, 67-78, 80-85 (nr 0: 26091-26173), 86-97 (nr 0: 45982-45993), 98-104 (nr 0: 58686-58692).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/828/0/6.1/39 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1821 47
54/828/0/6.1/40 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1822 58
54/828/0/6.1/41 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1823 43
54/828/0/6.1/42 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1824 47
54/828/0/6.1/43 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1825 33
54/828/0/6.1/44 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1826 34
54/828/0/6.1/45 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1827 23
54/828/0/6.1/46 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1828 23
54/828/0/6.1/47 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1829 21
54/828/0/6.1/48 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1830 25
54/828/0/6.1/49 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1831 26
54/828/0/6.1/50 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1832 34
54/828/0/6.1/51 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1833 36
54/828/0/6.1/52 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1834 37
54/828/0/6.1/53 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1835 36
54/828/0/6.1/54 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1836 37
54/828/0/6.1/55 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1837 36
54/828/0/6.1/56 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1838 24
54/828/0/6.1/57 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1839 29
54/828/0/6.1/58 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1840 29
54/828/0/6.1/59 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1841 42
54/828/0/6.1/60 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1842 22
54/828/0/6.1/61 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1843 37
54/828/0/6.1/62 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1844 34
54/828/0/6.1/63 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1845 37
54/828/0/6.1/64 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1846 27
54/828/0/6.1/65 Akta urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1847 34
54/828/0/6.1/67 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1848 33
54/828/0/6.1/68 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1849 38
54/828/0/6.1/69 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1850 37
54/828/0/6.1/70 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1851 39
54/828/0/6.1/71 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1852 34
54/828/0/6.1/72 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1853 38
54/828/0/6.1/73 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1854 42
54/828/0/6.1/74 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1855 31
54/828/0/6.1/75 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1856 30
54/828/0/6.1/76 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1857 33
54/828/0/6.1/77 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1858 33
54/828/0/6.1/78 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1859 33
54/828/0/6.1/80 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 34
54/828/0/6.1/81 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 36
54/828/0/6.1/82 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 42
54/828/0/6.1/83 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 36
54/828/0/6.1/84 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 45
54/828/0/6.1/85 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 47
54/828/0/6.1/86 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
54/828/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
54/828/0/6.1/88 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonu 1868 0
54/828/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/828/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/828/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/828/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/828/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/828/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/828/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/828/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/828/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/828/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 87
54/828/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 89
54/828/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 89
54/828/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 80
54/828/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 82
54/828/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 101
54/828/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 83
54/828/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/828/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/828/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/828/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/828/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/828/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/828/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/828/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/828/0/6.1/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/828/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/828/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/828/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/828/0/6.1/117 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/828/0/6.1/118 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/828/0/6.1/119 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zgony 1899 0
54/828/0/6.1/120 Duplikat Urodzenia, Małżeństwa i Zgony 1900 0
54/828/0/6.1/121 Duplikat Urodzenia, Małżeństwa i Zgony 1901 0
54/828/0/6.1/122 Duplikat Urodzenia, Małżeństwa i Zgony 1902 0
54/828/0/6.1/123 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1903 0
54/828/0/6.1/124 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1904 0
54/828/0/6.1/125 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1905 0
54/828/0/6.1/136 Duplikat. Urodzenia, małżeństwa i zgony [z] 1906 roku 1906 0
54/828/0/6.1/137 Duplikat. Urodzenia, małżeństwa i zgony [z] 1907 roku 1907 0
54/828/0/6.1/138 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z 1904 roku 1964 0
54/828/0/6.1/139 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z 1908 roku 1954, 1969 0
54/828/0/6.1/140 Приложенiя къ дупликату о бракосочетавшихся по приходу Вржонца Велька за 1908 годъ 1907-1908 0
54/828/0/6.1/141 Urodzenia, małżeństwa, zgony. Duplikat [za] 1908 rok 1908 0
54/828/0/6.1/142 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zgony parafia Wrząca Wielka [za rok 1909] 1909 0
54/828/0/6.1/143 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1910 rok 1910 0
54/828/0/6.1/144 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1911 rok 1911 0
54/828/0/6.1/145 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1912 rok 1912 0
54/828/0/6.1/146 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1913 rok 1913 0
54/828/0/6.1/147 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1912 1977 0
54/828/0/6.1/148 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1913 1965 0
54/828/0/6.1/149 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1914 rok 1914 0
54/828/0/6.1/150 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1915 rok 1915 0

Amount of archival material

150

142

0

1.37

1.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -