Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wyszyna (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wyszyna (pow. turecki) 1808-1922
- brak danych - 1808 - 1917
1919 - 1922
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
angielski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1922, 61 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1916, 109 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 83 j.a. o sygn.: 1-64 (nr 0: 26342-26405), 65-73 (nr 0: 46062-46070), 74-83 (nr 0: 58693-58702)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/829/0/6.1/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1808 17
54/829/0/6.1/14 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1815 23
54/829/0/6.1/15 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1816 38
54/829/0/6.1/16 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1817 39
54/829/0/6.1/17 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1818 35
54/829/0/6.1/18 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1819 29
54/829/0/6.1/19 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 29
54/829/0/6.1/20 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 35
54/829/0/6.1/21 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 25
54/829/0/6.1/22 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 19
54/829/0/6.1/23 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 20
54/829/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1822-1825 61
54/829/0/6.1/25 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 18
54/829/0/6.1/26 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 16
54/829/0/6.1/27 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 16
54/829/0/6.1/28 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 18
54/829/0/6.1/29 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 12
54/829/0/6.1/30 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 10
54/829/0/6.1/31 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 11
54/829/0/6.1/32 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 11
54/829/0/6.1/33 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 14
54/829/0/6.1/34 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 17
54/829/0/6.1/35 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 20
54/829/0/6.1/36 akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 25
54/829/0/6.1/37 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 23
54/829/0/6.1/38 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 43
54/829/0/6.1/39 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 36
54/829/0/6.1/40 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 33
54/829/0/6.1/41 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 29
54/829/0/6.1/42 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 32
54/829/0/6.1/43 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 39
54/829/0/6.1/44 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 36
54/829/0/6.1/45 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 38
54/829/0/6.1/46 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 40
54/829/0/6.1/47 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 24
54/829/0/6.1/48 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 46
54/829/0/6.1/49 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 42
54/829/0/6.1/50 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 36
54/829/0/6.1/51 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 63
54/829/0/6.1/52 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 47
54/829/0/6.1/53 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 53
54/829/0/6.1/54 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 58
54/829/0/6.1/55 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 56
54/829/0/6.1/56 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 51
54/829/0/6.1/57 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 40
54/829/0/6.1/58 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 34
54/829/0/6.1/59 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 28
54/829/0/6.1/60 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 32
54/829/0/6.1/61 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 36
54/829/0/6.1/62 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 38
54/829/0/6.1/63 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 37
54/829/0/6.1/64 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 34
54/829/0/6.1/65 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
54/829/0/6.1/66 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
54/829/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 0
54/829/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/829/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/829/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/829/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/829/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/829/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/829/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 89
54/829/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 94
54/829/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 125
54/829/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 113
54/829/0/6.1/78 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 123
54/829/0/6.1/79 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 109
54/829/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 105
54/829/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 124
54/829/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 112
54/829/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 109
54/829/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/829/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/829/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/829/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/829/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/829/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/829/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/829/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/829/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/829/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/829/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/829/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/829/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/829/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/829/0/6.1/98 Duplikat Aktow Urożdennych, Brakosoczietawszich i Umierszich 1899 0
54/829/0/6.1/99 Duplikat Aktow rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia umierszich 1900 0
54/829/0/6.1/100 Duplikat Aktow [urodzeń, małżeństw i zgonów] 1901 0
54/829/0/6.1/101 Księga akt urodzeń, małżeństw zgonów 1902 0
54/829/0/6.1/102 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. 1903 0
54/829/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/829/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/829/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
54/829/0/6.1/106 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 0
54/829/0/6.1/107 [Duplikat do zapisywania aktów stanu cywilnego o urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1908 roku] 1908 0
54/829/0/6.1/108 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1909 rok 1909 0
54/829/0/6.1/164 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafia Rzymsko-Kat[olicka] Wyszyna [za] 1910 rok 1910 0
54/829/0/6.1/165 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [Parafii Rzymskokatolickiej] Wyszyna [za] rok 1911 1911 0
54/829/0/6.1/166 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok] 1912 1912 0
54/829/0/6.1/167 Дубликатъ [...] для записи родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1913 г. [Dublikatʺ [...] dlâ zapisi rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ na 1913 g.] 1913 0
1 2

Amount of archival material

170

165

0

1.54

1.49

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -