Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Zagórów (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Zagórów (pow. słupecki) 1808-1917
- brak danych - 1808 - 1815
1818 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, daty skrajne: 1808-1914, 8 j.a.
Akta małżeństw, zapowiedzi, daty skrajne: 1808-1825, 10 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1819, 5 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1819-1917, 96 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA. W zbiorze zmikrofilmowano 86 j.a. o sygn.: 1-2 (nr 0: 26415-26416), 3-66 (nr 0: 26418-26481), 67-75 (nr 0: 46096-46104), 76-85 (nr 0: 58703-58712), 104 (nr 0 26417).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/830/0/1.1/1 Akta urodzeń 1808-1809 36
54/830/0/1.1/5 Akta urodzeń 1812-1813 90
54/830/0/1.1/8 Akta urodzeń 1814 63
54/830/0/1.1/10 Akta urodzeń 1815 71
54/830/0/1.1/13 Akta urodzeń 1818 58
54/830/0/1.1/21 Akta urodzeń 1822 12
54/830/0/1.1/22 Odpis urodzonych 1823 23
54/830/0/1.1/116 [Księga akt urodzeń za lata 1911-1914] 1911-1914 0
54/830/0/4.1/2 Akta małżeństw 1808-1809 12
54/830/0/4.1/4 Akta małżeństw 1810-1811 25
54/830/0/4.1/6 Akta małżeństw 1812-1813 59
54/830/0/4.1/11 Akta małżeństw 1815 61
54/830/0/4.3/104 Akta zapowiedzi 1808-1809 9
54/830/0/4.4/16 Akta ślubu i zapowiedzi 1819 57
54/830/0/4.4/18 Akta ślubu i zapowiedzi 1820 55
54/830/0/4.4/20 Akta ślubu i zapowiedzi 1821 38
54/830/0/4.4/24 Akta zapowiedzi i małżeństw 1824 57
54/830/0/4.4/26 Akta małżeństw i zapowiedzi 1825 53
54/830/0/5/3 Akta zgonu 1808-1809 18
54/830/0/5/7 Akta zgonu 1812-1813 51
54/830/0/5/9 Akta zejścia 1814 39
54/830/0/5/12 Akta zejścia 1815 24
54/830/0/5/14 Akta zejścia 1818-1819 23
54/830/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 110
54/830/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 84
54/830/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 97
54/830/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 114
54/830/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 114
54/830/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 100
54/830/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 122
54/830/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 105
54/830/0/6.1/35 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1834 96
54/830/0/6.1/36 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1835 82
54/830/0/6.1/37 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1836 96
54/830/0/6.1/38 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1837 100
54/830/0/6.1/39 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1838 106
54/830/0/6.1/40 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1839 123
54/830/0/6.1/41 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1840 109
54/830/0/6.1/42 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1841 116
54/830/0/6.1/43 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1842 119
54/830/0/6.1/44 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1843 95
54/830/0/6.1/45 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1844 102
54/830/0/6.1/46 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1845 102
54/830/0/6.1/47 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1846 96
54/830/0/6.1/48 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1847 99
54/830/0/6.1/49 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1848 110
54/830/0/6.1/50 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1849 118
54/830/0/6.1/51 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1850 97
54/830/0/6.1/52 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1851 98
54/830/0/6.1/53 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1852 130
54/830/0/6.1/54 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1853 107
54/830/0/6.1/55 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1854 101
54/830/0/6.1/56 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1855 100
54/830/0/6.1/57 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1856 98
54/830/0/6.1/58 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1857 115
54/830/0/6.1/59 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1858 106
54/830/0/6.1/60 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1859 109
54/830/0/6.1/61 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1860 99
54/830/0/6.1/62 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1861 97
54/830/0/6.1/63 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1862 123
54/830/0/6.1/64 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1863 102
54/830/0/6.1/65 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1864 96
54/830/0/6.1/66 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1865 123
54/830/0/6.1/67 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1866 0
54/830/0/6.1/68 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1867 0
54/830/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
54/830/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
54/830/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 0
54/830/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/830/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/830/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/830/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/830/0/6.1/76 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/830/0/6.1/77 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/830/0/6.1/78 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/830/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 0
54/830/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 0
54/830/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 0
54/830/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 0
54/830/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 0
54/830/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 0
54/830/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 0
54/830/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/830/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/830/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/830/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/830/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/830/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/830/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/830/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/830/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/830/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/830/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/830/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/830/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/830/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/830/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/830/0/6.1/101 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/830/0/6.1/102 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 0
54/830/0/6.1/103 [Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu] 1902 0
1 2

Amount of archival material

119

113

0

2.47

2.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.