Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Golina (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Golina (pow. koniński) 1826-1915
- brak danych - 1826 - 1830
1832 - 1836
1838 - 1838
1840 - 1846
1848 - 1864
1866 - 1871
1874 - 1875
1879 - 1887
1891 - 1893
1897 - 1899
1902 - 1904
1908 - 1908
1910 - 1910
1913 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Zespół zawiera akty urodzeń, akty małżeństw, akty zgonów. Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 38 j.a. o sygn.: 1-33 (nr 0: 6103-6135), 35-39 (nr 0: 41179-41183).
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 63 887
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/835/0/-/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 16
54/835/0/-/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 20
54/835/0/-/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 10
54/835/0/-/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 19
54/835/0/-/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 16
54/835/0/-/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 16
54/835/0/-/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 18
54/835/0/-/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 20
54/835/0/-/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 14
54/835/0/-/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 19
54/835/0/-/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 20
54/835/0/-/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 20
54/835/0/-/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 21
54/835/0/-/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 19
54/835/0/-/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 23
54/835/0/-/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 31
54/835/0/-/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 26
54/835/0/-/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 25
54/835/0/-/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 24
54/835/0/-/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 24
54/835/0/-/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 24
54/835/0/-/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 23
54/835/0/-/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 32
54/835/0/-/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 22
54/835/0/-/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 25
54/835/0/-/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 23
54/835/0/-/27 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1856 19
54/835/0/-/28 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1857 22
54/835/0/-/29 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1858 24
54/835/0/-/30 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1859 25
54/835/0/-/31 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1860 24
54/835/0/-/32 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1861 22
54/835/0/-/33 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1862 26
54/835/0/-/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1864 0
54/835/0/-/35 Księga ślubów i zgonów [niekompletna] 1866 28
54/835/0/-/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 31
54/835/0/-/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1868 39
54/835/0/-/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1869 39
54/835/0/-/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1870 38
54/835/0/-/40 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1871] 1871 0
54/835/0/-/41 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1874] 1874 0
54/835/0/-/42 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1875] 1875 0
54/835/0/-/43 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1879] 1879 0
54/835/0/-/44 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1880] 1880 0
54/835/0/-/45 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1881] 1881 0
54/835/0/-/46 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1882, 1883] 1882-1883 0
54/835/0/-/47 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1884] 1884 0
54/835/0/-/48 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1885] 1885 0
54/835/0/-/49 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1886] 1886 0
54/835/0/-/50 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1887] 1887 0
54/835/0/-/51 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1891] 1891 0
54/835/0/-/52 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1892] 1892 0
54/835/0/-/53 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1897] 1897 0
54/835/0/-/54 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1898] 1898 0
54/835/0/-/55 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1899] 1899 0
54/835/0/-/56 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1902] 1902 0
54/835/0/-/57 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1903] 1903 0
54/835/0/-/58 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1904] 1904 0
54/835/0/-/59 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1908] 1908 0
54/835/0/-/60 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1910] 1910 0
54/835/0/-/61 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1913] 1913 0
54/835/0/-/62 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1893] 1893 0
54/835/0/-/63 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1914 i 1915] 1914-1915 0

Amount of archival material

63

39

0

0.61

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -