Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Koło

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Koło 1825-1932
- brak danych - 1825 - 1910
1912 - 1932
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1826-1900, 9 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1826-1932, 61 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1825-1931, 14 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1829-1914, 86 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 54 j.a. o sygn.: 1-21, 23-30, 53-60 (nr 0: 10193-10229), 78-88 (nr 0: 58802-58812), 111-116 (nr 0: 10221a-10221f).
W zbiorze zdigitalizowano 26 j.a. o sygn.: 89-90, 92-93, 95-99, 101-104, 106-107, 109-110, 122-125, 138-142.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/839/0/6.1/8 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 39
54/839/0/6.1/9 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 36
54/839/0/6.1/10 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 52
54/839/0/6.1/11 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 42
54/839/0/6.1/12 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 48
54/839/0/6.1/13 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 42
54/839/0/6.1/14 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 44
54/839/0/6.1/15 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 41
54/839/0/6.1/16 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 39
54/839/0/6.1/17 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 41
54/839/0/6.1/18 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 46
54/839/0/6.1/19 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 49
54/839/0/6.1/20 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 54
54/839/0/6.1/21 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 54
54/839/0/6.1/22 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 0
54/839/0/6.1/23 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 72
54/839/0/6.1/24 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 57
54/839/0/6.1/25 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 61
54/839/0/6.1/26 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 67
54/839/0/6.1/27 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 63
54/839/0/6.1/28 Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 57
54/839/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 55
54/839/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 57
54/839/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 54
54/839/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 62
54/839/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 52
54/839/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 77
54/839/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 77
54/839/0/6.1/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1863 75
54/839/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1864 80
54/839/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1865 93
54/839/0/6.1/61 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonu 1866 167
54/839/0/6.1/63 Duplikat księgi urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 138
54/839/0/6.1/64 Duplikat księgi urodzeń, małżeństw i zgonu 1868 113
54/839/0/6.1/71 Duplikat księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 116
54/839/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 137
54/839/0/6.1/73 Duplikat księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 108
54/839/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 104
54/839/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 120
54/839/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 110
54/839/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 123
54/839/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 127
54/839/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 126
54/839/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 122
54/839/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 144
54/839/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 134
54/839/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 127
54/839/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 145
54/839/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 121
54/839/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 158
54/839/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 172
54/839/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 166
54/839/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 168
54/839/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 147
54/839/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 165
54/839/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 201
54/839/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 162
54/839/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 181
54/839/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 167
54/839/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 170
54/839/0/6.1/105 Księga małżeństw 1888-1897 0
54/839/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 181
54/839/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 170
54/839/0/6.1/109 Duplikat Urodzenia, Małżeństwa i Zgony 1900 165
54/839/0/6.1/110 Duplikat Urodzenia, Małżeństwa i Zgony 1901 177
54/839/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 64
54/839/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 56
54/839/0/6.1/113 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 64
54/839/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 56
54/839/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 32
54/839/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 69
54/839/0/6.1/122 Duplikat Urodzenia, Małżeństwa i Zgony 1902 195
54/839/0/6.1/138 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zgony [z] 1906 [roku] 1906 168
54/839/0/6.1/139 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zgony [z] 1907 [roku] 1907 143
54/839/0/6.1/140 Urodzenia, małżeństwa i zgony. Duplikat [za] 1908 rok 1908 178
54/839/0/6.1/141 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zgony Kolski Okręg Bóżniczy [za rok] 1909 1909 161
54/839/0/6.1/142 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zgony Kolski Okręg Bóżniczy [za rok] 1910 1910 141
54/839/0/6.1/143 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zgony [...] [za rok] 1912 1912 0
54/839/0/6.1/144 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1913 rok 1913 0
54/839/0/6.1/145 Urodzenia, małżeństwa, zgony [...] [za] 1914 rok 1914 0

Amount of archival material

170

142

0

2.61

2.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -