Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Rychwał (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Rychwał (pow. koniński) 1826-1855
- brak danych - 1826 - 1855
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Obowiązujący od 1826 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego utrzymał rejestrację świecką w odniesieniu do religii niechrześcijańskich, w tym. judaizmu, którą sprawowali burmistrzowie lub inni wyznaczeni urzędnicy municypalni. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego).
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego. Stan cywilny ludności wyznania mojżeszowego w dalszym ciągu rejestrowali urzędnicy świeccy.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Zespół zawiera akty urodzeń, akty małżeństw, akty zgonów. Inw. ks. - system ZoSIA.
Zmikrofilmowano cały zbiór (nr 0: 20339-20368)
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/842/0/-/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 18
54/842/0/-/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 12
54/842/0/-/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 20
54/842/0/-/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 17
54/842/0/-/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 17
54/842/0/-/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 15
54/842/0/-/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 16
54/842/0/-/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 15
54/842/0/-/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 17
54/842/0/-/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 13
54/842/0/-/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 17
54/842/0/-/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 13
54/842/0/-/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 14
54/842/0/-/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 16
54/842/0/-/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 15
54/842/0/-/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 17
54/842/0/-/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 15
54/842/0/-/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 18
54/842/0/-/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 16
54/842/0/-/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 14
54/842/0/-/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 17
54/842/0/-/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 12
54/842/0/-/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 21
54/842/0/-/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 16
54/842/0/-/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 14
54/842/0/-/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 15
54/842/0/-/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 22
54/842/0/-/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 18
54/842/0/-/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 27
54/842/0/-/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 15

Amount of archival material

30

30

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -