Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Babiak (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Babiak (pow. kolski)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Babiak (pow. kolski) 1780-1927
- brak danych - 1780 - 1927
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1780-1857, 15 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1811-1927, 18 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1811-1915, 17 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1804-1913, 93 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 98 j.a. o sygn.: 1-86 (nr 0: 101-186), 94-105 (nr 0: 58714-58725).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/851/0/1.1/4 Księgi urodzeń 1811-1812 0
54/851/0/1.1/7 Księgi urodzeń 1812-1813 0
54/851/0/1.1/10 Księgi urodzeń 1813-1814 0
54/851/0/1.1/13 Księgi urodzeń 1814-1815 0
54/851/0/1.1/16 Księgi urodzeń 1815-1816 0
54/851/0/1.1/19 Księgi urodzeń 1816-1817 0
54/851/0/1.1/22 Księgi urodzeń 1817-1818 0
54/851/0/1.1/25 Księga urodzeń 1818 0
54/851/0/1.1/28 Księga urodzeń 1819 0
54/851/0/1.1/31 Księga urodzeń 1820 0
54/851/0/1.1/34 Księga urodzeń 1821 0
54/851/0/1.1/37 Księga urodzeń 1822 0
54/851/0/1.1/40 Księga urodzeń 1823 0
54/851/0/1.2/1 Skorowidz do akt urodzeń 1780-1804 0
54/851/0/1.2/78 Skorowidz do akt urodzeń 1828-1857 0
54/851/0/4.1/5 Księgi małżeństw 1811-1812 0
54/851/0/4.1/8 Księgi małżeństw 1812-1813 0
54/851/0/4.1/11 Księgi małżeństw 1813-1814 0
54/851/0/4.1/14 Księgi małżeństw 1814-1815 0
54/851/0/4.1/17 Księgi małżeństw 1815-1816 0
54/851/0/4.1/20 Księgi małżeństw 1816-1817 0
54/851/0/4.1/23 Księgi małżeństw 1817-1818 0
54/851/0/4.1/26 Księga małżeństw 1818 0
54/851/0/4.1/29 Księga małżeństw 1819 0
54/851/0/4.1/32 Księga małżeństw 1820 0
54/851/0/4.1/35 Księga małżeństw 1821 0
54/851/0/4.1/38 Księga małżeństw 1822 0
54/851/0/4.1/41 Księga małżeństw 1823 0
54/851/0/4.1/129 [Unikat aktów małżeństw z lat 1882-1893] 1882-1893 0
54/851/0/4.1/130 Unikat aktów ślubnych z lat 1893-1903 1893-1903 0
54/851/0/4.1/142 Księga akt małżeństw [...] z lat 1903-1927 1903-1927 0
54/851/0/4.2/134 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1899 roku] 1899 0
54/851/0/4.2/135 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1900 roku] 1899-1900 0
54/851/0/5/6 Księgi zejścia 1811-1812 0
54/851/0/5/9 Księgi zejścia 1812-1813 0
54/851/0/5/12 Księgi zejścia 1813-1814 0
54/851/0/5/15 Księgi zejścia 1814-1815 0
54/851/0/5/18 Księgi zejścia 1815-1816 0
54/851/0/5/21 Księgi zejścia 1816-1817 0
54/851/0/5/24 Księgi zejścia 1817-1818 0
54/851/0/5/27 Księgi zejścia 1818 0
54/851/0/5/30 Księga zejścia 1819 0
54/851/0/5/33 Księga zejścia 1820 0
54/851/0/5/36 Księga zejścia 1821 0
54/851/0/5/39 Księga zejścia 1822 0
54/851/0/5/42 Księga zejścia 1823 0
54/851/0/5/131 Unikat aktów zejścia z lat 1881-1888 1881-1888 0
54/851/0/5/132 Unikat aktów zejścia z lat 1888-1896 1888-1896 0
54/851/0/5/133 Unikat aktów zejścia z lat 1896-1904 1896-1904 0
54/851/0/5/143 Księga akt zgonów [...] z lat 1904-1915 1904-1915 0
54/851/0/6.2/3 Rejestr urodzonych i małżeństw 1804-1828 0
54/851/0/6.8/2 Buch der Taufen, Traungen u. Verstorbenen 1808 0
54/851/0/-/43 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1824 0
54/851/0/-/44 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1825 0
54/851/0/-/45 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 0
54/851/0/-/46 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 0
54/851/0/-/47 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 0
54/851/0/-/48 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 0
54/851/0/-/49 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1830 0
54/851/0/-/50 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 0
54/851/0/-/51 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 0
54/851/0/-/52 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 0
54/851/0/-/53 Dodatek do akt urodzeń i małżeństw 1833 0
54/851/0/-/54 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 0
54/851/0/-/55 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 0
54/851/0/-/56 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 0
54/851/0/-/57 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 0
54/851/0/-/58 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 0
54/851/0/-/59 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 0
54/851/0/-/60 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 0
54/851/0/-/61 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 0
54/851/0/-/62 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 0
54/851/0/-/63 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 0
54/851/0/-/64 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 0
54/851/0/-/65 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 0
54/851/0/-/66 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 0
54/851/0/-/67 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 0
54/851/0/-/68 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 0
54/851/0/-/69 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 0
54/851/0/-/70 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 0
54/851/0/-/71 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 0
54/851/0/-/72 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 0
54/851/0/-/73 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 0
54/851/0/-/74 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 0
54/851/0/-/75 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 0
54/851/0/-/76 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 0
54/851/0/-/77 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 0
54/851/0/-/79 Duplikat ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 0
54/851/0/-/80 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 0
54/851/0/-/81 Duplikat do akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 0
54/851/0/-/82 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
54/851/0/-/83 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
54/851/0/-/84 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
54/851/0/-/85 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
54/851/0/-/86 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
54/851/0/-/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 255
54/851/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 192
54/851/0/-/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 183
54/851/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 225
54/851/0/-/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 206
1 2

Amount of archival material

143

139

0

2.04

1.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -