Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Dąbie (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Dąbie (pow. kolski)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Dąbie (pow. kolski) 1809-1917 [1970-2007]
- brak danych - 1809 - 1917
1970 - 1971
2007 - 2007
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
rosyjski
angielski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1856-1907, 3 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1809-1853, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1917, 105 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 58 j.a. o sygn.: 2-49 (nr 0: 3522-3569), 60-68 (nr 58726-58734), 86 (nr 0 3597).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/852/0/6.1/3 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1826 84
54/852/0/6.1/4 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1826-1829 98
54/852/0/6.1/5 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1827 91
54/852/0/6.1/6 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1828 92
54/852/0/6.1/7 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1829 86
54/852/0/6.1/8 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1830 81
54/852/0/6.1/9 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1831 76
54/852/0/6.1/10 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1832 99
54/852/0/6.1/11 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1833 95
54/852/0/6.1/12 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1834 88
54/852/0/6.1/13 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1835 96
54/852/0/6.1/14 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1836 64
54/852/0/6.1/15 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1837 89
54/852/0/6.1/16 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1838 86
54/852/0/6.1/17 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1839 109
54/852/0/6.1/18 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1840 101
54/852/0/6.1/19 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1841 112
54/852/0/6.1/20 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1842 105
54/852/0/6.1/21 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1843 115
54/852/0/6.1/22 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1844 137
54/852/0/6.1/23 Dodatek do akt urodzonych, ślubów i zgonów 1844 41
54/852/0/6.1/24 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1845 128
54/852/0/6.1/25 Dodatek do akt zaślubionych 1845 9
54/852/0/6.1/26 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1846 125
54/852/0/6.1/27 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1847 136
54/852/0/6.1/28 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1848 151
54/852/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1849 132
54/852/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1850 95
54/852/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1851 133
54/852/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1852 169
54/852/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1853 159
54/852/0/6.1/35 Dodatek do akt zejścia 1853 18
54/852/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1854 159
54/852/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1855 166
54/852/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1856 147
54/852/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1857 161
54/852/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1858 155
54/852/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1859 155
54/852/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1860 149
54/852/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1861 164
54/852/0/6.1/45 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 178
54/852/0/6.1/46 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 169
54/852/0/6.1/47 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 169
54/852/0/6.1/48 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 16
54/852/0/6.1/49 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 163
54/852/0/6.1/50 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 348
54/852/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 283
54/852/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 266
54/852/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 269
54/852/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 259
54/852/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 266
54/852/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 264
54/852/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 269
54/852/0/6.1/58 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1874 239
54/852/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 233
54/852/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 218
54/852/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 179
54/852/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 196
54/852/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 195
54/852/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 201
54/852/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 137
54/852/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 206
54/852/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 160
54/852/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 150
54/852/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/852/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/852/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/852/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888-1889 0
54/852/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890-1891 0
54/852/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/852/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/852/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/852/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/852/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/852/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/852/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/852/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 0
54/852/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 0
54/852/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
54/852/0/6.1/84 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/852/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/852/0/6.1/91 Дубликаты актовъ чиновника гражданскаго состоянiя Домбскаго Ев[ангелическо]-Аугсб[ургскаго] прихода на 1907 годъ 1907 0
54/852/0/6.1/92 Документы къ актамъ о бракосочетавшихся Домбскаго Евангелическо-Аугсбургскаго прихода за 1907 годъ 1906-1907 0
54/852/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów Par[afii] Ew[angelicko]-Augsb[urskiej] Dąbie [za] rok1908 1908 0
54/852/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej Dąbie [za] rok 1909 1909 0
54/852/0/6.1/95 Документы къ актамъ гражданскаго состоянiя евангелическо-аугсбургскаго приходавь городе Домбе за 1909 годъ 1909 0
54/852/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej Dąbie [za] rok 1910 1910 0
54/852/0/6.1/97 Документы къ актамъ гражданскаго состоянiя евангелическо-аугсбургскаго прихода вь городе Домбе за 1910 годъ 1910 0
54/852/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej Dąbie [za] rok 1911 1911 0
54/852/0/6.1/99 [Dokumenty do aktów stanu cywilnego ewangelicko-augsburskiej parafii w mieście Dąbie za 1911 rok] 1911 0
54/852/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za rok 1912] 1912 0
54/852/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za rok 1913] 1913 0
54/852/0/6.1/102 Документы къ актамъ гражданскаго состоянiя [...] за 1913 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ graždanskago sostoâniâ [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/852/0/6.1/103 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянія [...] за 1914 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâníâ [...] za 1914 godʺ] 1914 0
54/852/0/6.1/104 Dokumenty do aktów stanu cywilnego [małżeństw] [...] na 1914 rok 1914 0
54/852/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za] 1915 rok 1915 0
54/852/0/6.1/106 Dokumente der Standesamtsakten der evangelischen Gemeinde in der Stadt Dombie für das Jahr 1915 1915 0
54/852/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za] 1916 rok 1916 0
54/852/0/6.1/108 Dokumente zu der Standesamtsakten [...] für das Jahr 1916 1916 0
54/852/0/6.1/109 Akta zbiorowe stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1916 2007 0
1 2

Amount of archival material

112

99

0

2.03

1.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -