Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Konin

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Konin-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Konin 1819-1937
- brak danych - 1819 - 1819
1821 - 1821
1827 - 1928
1935 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Akty stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów, dowody (aneksy) do aktów małżeństw. Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-18 (nr 0: 10379-10396), 23-26 (nr 0: 42098-4211), 27-29 (nr 0: 58773-58775), 35-36 (nr 0: 10371-10372).
W zbiorze zdigitalizowano 15 j.a. o sygn.: 19-22, 27-28, 30-34, 38-40, 46.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/855/0/-/1 Akta zejścia 1827 13
54/855/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1827-1828 86
54/855/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1829-1830 119
54/855/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 64
54/855/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 90
54/855/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1833 84
54/855/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1834 84
54/855/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1835 72
54/855/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1836 71
54/855/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1837 75
54/855/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1838 76
54/855/0/-/12 Akta urodzeń 1839-1845 236
54/855/0/-/13 Akta małżeństw 1839-1845 234
54/855/0/-/14 Akta zgonu 1839-1847 240
54/855/0/-/15 Akta urodzeń 1846-1852 340
54/855/0/-/16 Akta małżeństw 1848-1859 380
54/855/0/-/17 Akta zgonu 1848-1855 519
54/855/0/-/18 Akta urodzeń 1861-1865 337
54/855/0/-/19 Dowody do akt małżeństwa 1819 143
54/855/0/-/20 Dowody do akt małżeństwa 1821 154
54/855/0/-/21 Dowody do akt małżeństwa 1829 124
54/855/0/-/22 Dowody do akt małżeństwa 1830 74
54/855/0/-/23 Księga małżeństw 1860-1869 555
54/855/0/-/24 Księga zgonów 1863-1870 562
54/855/0/-/25 Księga urodzeń 1866-1870 337
54/855/0/-/26 Księga urodzeń 1871-1876 332
54/855/0/-/27 Akta małżeństw 1870-1880 536
54/855/0/-/28 Księga zgonów 1870-1883 672
54/855/0/-/29 Księga urodzeń 1877-1884 768
54/855/0/-/30 Księga małżeństw 1881-1889 375
54/855/0/-/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884-1892 952
54/855/0/-/32 Księga zgonów 1884-1897 931
54/855/0/-/33 Księga urodzeń 1893-1898 561
54/855/0/-/34 Księga małżeństw 1889-1899 418
54/855/0/-/35 Księga urodzeń 1853-1861 374
54/855/0/-/36 Księga zgonów 1855-1862 280
54/855/0/-/37 Dowody do akt małżeństwa 1831 0
54/855/0/-/38 [Księga urodzeń za lata 1899-1907] 1899-1907 928
54/855/0/-/39 Księga zgonów [za lata] 1898-1907 1898-1907 573
54/855/0/-/40 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej Konin za 1909 rok] 1909 177
54/855/0/-/41 Annexa do księgi stanu cywilnego [...] za rok 1840 1840 0
54/855/0/-/42 Dowody do aktów małżeństw z roku 1849 1849 0
54/855/0/-/43 Dowody do aktów małżeństw [...] z roku 1854 1854 0
54/855/0/-/44 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1863] 1863 0
54/855/0/-/45 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1865] 1865 0
54/855/0/-/46 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1877] 1877 227
54/855/0/-/47 [Dowody do aktów małżeństw z roku 1935] 1935 0
54/855/0/-/48 Księga małżeństw [...] [za lata 1900-1917] 1900-1917 0
54/855/0/-/49 [Księga małżeństw za lata 1917-1928] 1917-1928 0
54/855/0/-/50 Księga zgonów [...] [za lata 1908-1918] 1908-1918 0
54/855/0/-/51 Księga zgonów [...] [za lata 1919-1928] 1919-1928 0
54/855/0/-/52 Księga urodzeń [...] [za lata 1907-1916] 1907-1916 0

Amount of archival material

53

47

0

1.55

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.