Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Konin Filiału Maślaki

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Maślaki (pow. koniński)-**-Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Maślaki (pow. koniński)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Maślanki (pow. słupecki)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Maślaki (pow. koniński) 1827-1916
- brak danych - 1827 - 1827
1843 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1827-1906, 7 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1843-1905, 28 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1827-1860, 1872-1895, 4 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1827-1916, 37 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 22 j.a. o sygn.: 1-22 (nr 0: 14251-14272).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/856/0/6.1/4 Księga duplikat - urodzenia, małżeństwa, zejścia 1843 52
54/856/0/6.1/23 Duplikat Aktów [urodzeń, małżeństw i zgonów] 1898 0
54/856/0/6.1/25 Duplikat Aktów [urodzeń, małżeństw i zgonów] 1899 0
54/856/0/6.1/27 Duplikat Aktów [urodzeń, małżeństw i zgonów] 1900 0
54/856/0/6.1/47 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1901 0
54/856/0/6.1/48 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1902 0
54/856/0/6.1/49 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1903 0
54/856/0/6.1/50 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1904 0
54/856/0/6.1/51 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1905 0
54/856/0/6.1/57 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1906 0
54/856/0/6.1/58 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów za rok 1907] 1907 0
54/856/0/6.1/60 Urodzenia, małżeństwa, zgony [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1908] 1908 0
54/856/0/6.1/61 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za 1909 rok oraz dowody do aktów małżeństw za lata 1908 i 1909] 1908-1909 0
54/856/0/6.1/62 [Akta u[rodzeń], m[ałżeństw], z[gonów] [Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Maślaki] [za] 1910 rok 1910 0
54/856/0/6.1/63 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя [...] на 1911 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâniâ [...] na 1911 godʺ] 1911 0
54/856/0/6.1/72 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1912] 1912 0
54/856/0/6.1/73 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1913] 1913 0
54/856/0/6.1/74 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянія [...] на 1914 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâníâ [...] na 1914 godʺ] 1914 0
54/856/0/6.1/75 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянія [...] на 1915 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâníâ [...] na 1915 godʺ] 1915 0
54/856/0/6.1/76 Nebenregister [...] für 1916 1916 0

Amount of archival material

76

71

0

1.11

1.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -