Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przedecz (pow. włocławski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Przedecz (pow. włocławski)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Przedecz (pow. włocławski) 1864-1919 [1950-1971]
- brak danych - 1864 - 1919
1950 - 1971
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, daty skrajne: 1872-1902, 2 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1900-1919, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1864-1917 [1950-1971], 84 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 8 j.a. o sygn.:1-2 (nr 0: 44290-44291), 3-8 (nr 0: 58746-58751)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/857/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 0
54/857/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 0
54/857/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 128
54/857/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 123
54/857/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880-1881 214
54/857/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 141
54/857/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 119
54/857/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884-1885 195
54/857/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886-1887 0
54/857/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888-1889 0
54/857/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890-1891 0
54/857/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/857/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/857/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/857/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/857/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/857/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/857/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/857/0/6.1/19 Dowody do Aktów Małżeństwa 1864 0
54/857/0/6.1/20 Dowody do Aktów Małżeństwa 1865 0
54/857/0/6.1/21 Dowody do Aktów Małżeństwa 1866 0
54/857/0/6.1/22 Dowody do Aktów Małżeństwa 1867 0
54/857/0/6.1/23 Dowody do Aktów Małżeństwa 1868 0
54/857/0/6.1/24 Dowody do Aktów Małżeństwa 1869 0
54/857/0/6.1/25 Dowody do Aktów Małżeństwa 1870 0
54/857/0/6.1/26 Dokumenty k aktam Brakosoczietania 1871 0
54/857/0/6.1/27 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1872 0
54/857/0/6.1/28 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1873 0
54/857/0/6.1/29 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1874 0
54/857/0/6.1/30 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1875 0
54/857/0/6.1/31 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1876 0
54/857/0/6.1/32 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1878 0
54/857/0/6.1/33 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1879 0
54/857/0/6.1/34 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1881 0
54/857/0/6.1/36 [Dowody do aktów małżeństw] 1882 0
54/857/0/6.1/37 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1883 0
54/857/0/6.1/38 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1886-1887 0
54/857/0/6.1/39 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1888-1889 0
54/857/0/6.1/40 Dokumenty k Aktam Brakosoczietania 1890-1891 0
54/857/0/6.1/41 [Dowody do aktów małżeństw] 1892 0
54/857/0/6.1/42 [Dowody do aktów małżeństw] 1893 0
54/857/0/6.1/43 Dokumenty k aktam o brakosoczietanii 1894 0
54/857/0/6.1/45 [Dowody do aktów małżeństw] 1898 0
54/857/0/6.1/46 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1899 0
54/857/0/6.1/47 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/857/0/6.1/48 [Dowody do aktów małżeństw] 1900 0
54/857/0/6.1/49 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 0
54/857/0/6.1/50 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1902 0
54/857/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/857/0/6.1/52 [Dowody do aktów małżeństw] 1877 0
1 2

Amount of archival material

87

67

0

1.02

0.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -