Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Sompolno (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Sompolno (pow. kolski)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Sompolno (pow. kolski) 1840-1940 [1952-1990]
- brak danych - 1840 - 1940
1952 - 1990
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, daty skrajne: 1840-1940, 18 j.a.
Akta małżeństw, daty skrajne: 1840-1940, 10 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1840-1940, 14 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1840-1917 [1952-1990], 86 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 46 j.a. (ze zlikwidowanego zbioru nr 3890) o sygn.: 43-69 (nr 0: 22483-22509), 70-81(nr 0: 45051-45062), 82-88 (nr 0: 58752-58758).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/858/0/6.1/43 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 0
54/858/0/6.1/44 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 0
54/858/0/6.1/45 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 0
54/858/0/6.1/46 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 0
54/858/0/6.1/47 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 0
54/858/0/6.1/48 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 0
54/858/0/6.1/49 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 0
54/858/0/6.1/50 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 0
54/858/0/6.1/51 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 0
54/858/0/6.1/52 Dodatek do akt śmierci 1848 0
54/858/0/6.1/53 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 0
54/858/0/6.1/54 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 0
54/858/0/6.1/55 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 0
54/858/0/6.1/56 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 0
54/858/0/6.1/57 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 0
54/858/0/6.1/58 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 0
54/858/0/6.1/59 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 0
54/858/0/6.1/60 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 0
54/858/0/6.1/61 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 0
54/858/0/6.1/62 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 0
54/858/0/6.1/63 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 0
54/858/0/6.1/64 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 0
54/858/0/6.1/65 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
54/858/0/6.1/66 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
54/858/0/6.1/67 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
54/858/0/6.1/68 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
54/858/0/6.1/69 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
54/858/0/6.1/70 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
54/858/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
54/858/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
54/858/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
54/858/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 0
54/858/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 0
54/858/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 0
54/858/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 0
54/858/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 0
54/858/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 0
54/858/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 0
54/858/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 0
54/858/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 302
54/858/0/6.1/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 316
54/858/0/6.1/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 302
54/858/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 282
54/858/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 312
54/858/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 293
54/858/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 294
54/858/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 0
54/858/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 0
54/858/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 0
54/858/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/858/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/858/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/858/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/858/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/858/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/858/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/858/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/858/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/858/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/858/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 0
54/858/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/858/0/6.1/104 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 0
54/858/0/6.1/105 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
54/858/0/6.1/106 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 0
54/858/0/6.1/107 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 0
54/858/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 0
54/858/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 0
54/858/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 0
54/858/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 0
54/858/0/6.1/112 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1892 roku] 1891-1892 0
54/858/0/6.1/113 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 0
54/858/0/6.1/114 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1908 rok 1908 0
54/858/0/6.1/115 Księga parafii Ewang. [Ewangelicko-]Augsburskiej Sompolno UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [za] 1909 rok 1909 0
54/858/0/6.1/116 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów parafia ewang[elicko]-augsb[urska] [Sompolno za rok 1910] 1910 0
54/858/0/6.1/117 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów parafia ewang[elicko]-augsb[urska] [Sompolno za rok] 1911 1911 0
54/858/0/6.1/118 Księga akt UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1912] 1912 0
54/858/0/6.1/119 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za] rok 1913 1913 0
54/858/0/6.1/120 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1914] 1914 0
54/858/0/6.1/121 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1915] 1915 0
54/858/0/6.1/122 Akta zbiorowe do księgi urodzeń za rok 1904 1952-1965 0
54/858/0/6.1/123 Akta zbiorowe do księgi urodzeń za rok 1908 1990 0
54/858/0/6.1/124 Akta zbiorowe do księgi urodzeń za rok 1912 1966 0
54/858/0/6.1/125 Akta zbiorowe do księgi urodzeń za rok 1914 1953-1974 0
54/858/0/6.1/126 Akta zbiorowe do księgi urodzeń za rok 1915 1960 0
54/858/0/6.1/127 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] za rok 1916 1916 0
54/858/0/6.1/128 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] za rok 1917 1917 0

Amount of archival material

128

117

0

3.18

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -