Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Władysławów (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Władysławów (pow. turecki)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Władysławów (pow. turecki) 1776-1940
- brak danych - 1776 - 1916
1931 - 1940
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1795-1940, 13 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1795-1913, 11 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1794-1903, 8 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1776-1938, 64 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 1-23 (nr 0: 25741-25763), 30 (nr 0 58767).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/861/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1776-1794 145
54/861/0/6.1/24 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 0
54/861/0/6.1/25 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
54/861/0/6.1/26 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
54/861/0/6.1/27 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
54/861/0/6.1/28 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
54/861/0/6.1/29 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
54/861/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/861/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/861/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 0
54/861/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 0
54/861/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 0
54/861/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/861/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/861/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/861/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/861/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/861/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/861/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/861/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/861/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/861/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 0
54/861/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 0
54/861/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 0
54/861/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 0
54/861/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 0
54/861/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 0
54/861/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 0
54/861/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/861/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/861/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/861/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/861/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/861/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/861/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/861/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/861/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/861/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/861/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/861/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/861/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 0
54/861/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 0
54/861/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
54/861/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/861/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/861/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/861/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/861/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
54/861/0/6.1/79 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1907] 1907 0
54/861/0/6.1/80 Дубликать актовъ гражданского состоянiя Владиславовскаго Евангелическо-Аугсбургского Прихода за 1908 годь 1908 0
54/861/0/6.1/81 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянiя Владиславовскаго Еванг.-Аугсб. Прихода о родившихся, о бракосочетавшихся и объ умершихъ за 1909 годъ 1909 0
54/861/0/6.1/82 Dowody do aktów ślubnych [...] za 1933 rok 1933 0
54/861/0/6.1/83 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za rok 1910] 1910 0
54/861/0/6.1/84 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za rok 1911] 1911 0
54/861/0/6.1/85 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za] rok 1912 1912 0
54/861/0/6.1/87 Akty UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [za rok] 1913 [...] 1913 0
54/861/0/6.1/88 Akty UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1914] [...] 1914 0
54/861/0/6.1/89 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1915] [...] 1915 0
54/861/0/6.1/90 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1916] [...] 1916 0
54/861/0/6.1/91 [Dowody do aktów małżeństw z 1934 roku] 1928-1934 0
54/861/0/6.1/92 [Dowody do aktów małżeństw z 1935 roku] 1935 0
54/861/0/6.1/93 [Dowody do aktów małżeństw z 1936 roku] 1936 0
54/861/0/6.1/94 [Dowody do aktów małżeństw z 1937 roku] 1936-1937 0
54/861/0/6.1/95 [Dowody do aktów małżeństw z 1938 roku] 1937-1938 0

Amount of archival material

96

84

0

1.78

1.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -