Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Kole

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - [1917] 1919-1939
- brak danych - 1917 - 1917
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Strukturę organizacyjną wydziałów powiatowych na terenie byłego Królestwa Polskiego określał "Dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszaru byłego zaboru rosyjskiego z 4 lutego 1919 r.". Ustalał on, że każdy powiat administracyjny stanowił powiatowy związek komunalny w aktualnych granicach powiatu. Organami powiatowego związku komunalnego zgodnie z dekretem były: sejmik powiatowy, wydział powiatowy oraz komisarz powiatowy. Sejmik powiatowy był przedstawicielem powiatowego związku komunalnego, jego organem uchwałodawczym i kontrolującym. Członkami sejmiku byli delegaci miast i gmin wiejskich wybierani na 5 lat przez rady gminne oraz miejskie i magistraty. Do kompetencji sejmiku powiatowego należało m.in. zatwierdzanie budżetu powiatowego i obrachunku rocznego, jednorazowe wydatki pozabudżetowe, zaciąganie pożyczek, wybór członków wydziału powiatowego i wykluczanie członków sejmiku.. Posiedzenia sejmiku miały odbywać się przynajmniej raz na kwartał, a zwoływał je przewodniczący. Wydział powiatowy składał się 6 członków wybieranych przez sejmik na 3 lata z mieszkańców powiatu posiadających bierne prawo wyborcze w wyborach do rad miejskich i gminnych. Posiedzenia wydziału zwoływał przewodniczący przynajmniej raz na miesiąc. Do podstawowych zadań wydziału powiatowego należało - przygotowanie spraw mających wejść pod obrady sejmiku powiatowego, określenie sposobu wykonania uchwał sejmikowych, wykonywanie czynności poruczonych przez władze państwowe i ustawy, władza dyscyplinarna nad pracownikami powiatowego związku komunalnego. Przewodniczącym sejmiku i wydziału powiatowego był początkowo komisarz powiatowy, później starosta. Nadzór państwowy nad działalnością powiatowego związku komunalnego należał do ministra spraw wewnętrznych. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. przemianowała powiatowy związek komunalny na powiatowy związek samorządowy. Zgodnie z ustawą organem stanowiącym i kontrolującym była rada powiatowa, a organem wykonawczym i zarządzającym tego związku wydział powiatowy. Pełnił on też władzę nadzorczą w stosunku do miast i gmin wiejskich. Kadencja rady i wydziału trwała 5 lat. Wydział Powiatowy w Kole rozpoczął swoją działalność w 1919 r., a zakończył w 1939 r.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968]
Protokoły posiedzeń Sejmiku Powiatowego, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, budżety Powiatowego Związku Samorządowego i ich wykonanie, dzierżawy, pożyczki. Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1969. Dopływy (sygn. 15-27) opracowano w 1997 r.

Amount of archival material

27

27

0

0.63

0.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.