Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kruszki

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
Urząd Stanu Cywilnego Bługowo 1874 - 1920
Standesamt Seehof, Standesamt Schönrode 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Stanu Cywilnego Kruszki rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku (dla terenów, które po traktacie wersalskim przypadły Polsce).
Urzędy stanu cywilnego z terenu byłego zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały przez cały okres międzywojenny.
Urząd w Kruszkach został jednak zlikwidowany wcześniej, co związane było z reformą ustroju gminnego w Polsce, i istniał do 31 grudnia 1935 roku.
Księgi urodzeń z lat 1874-1913; 36 j.a.
Księgi małżeństw z lat 1874-1920; 37 j.a.
Księgi zgonów z lat 1874-1920; 38 j.a.
Skorowidze z lat 1874-1894, 1907-1908; 3 j.a.
Wtóropisy z lat 1874-1913; 115 j.a.
Inwentarz w bazie ZoSIA

Amount of archival material

229

229

0

2.91

2.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -