Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - [1933, 1939, 1944-1946] 1947-1956
- brak danych - 1933 - 1933
1939 - 1939
1944 - 1946
1947 - 1956
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Instrukcja z dnia 19 X 1945 r. (Nr II WP-1963/45 N) w sprawie kształcenia wychowawczyń przedszkoli przewidywała uruchomienie 8-tygodniowych kursów wprowadzających w zagadnienia wychowania przedszkolnego w celu „przygotowania na okres przejściowy zastępczych sił wychowawczych w przedszkolach”. Kształcenie wychowawczyń przedszkoli odbywało się w seminariach dla wychowawczyń przedszkoli. Seminaria były typem zakładu kształcenia, który planowo miał ulec stopniowej likwidacji z chwilą utworzenia 3-letnich liceów pedagogicznych dla wychowawczyń przedszkoli. W roku szkolnym 1946/47 (Instrukcja z dnia 16 V o organizacji roku szkolnego 1946/47 w zakresie kształcenia wychowawczyń przedszkoli) nakazano zorganizować przy każdym seminarium przedszkole ćwiczeń, jak również zorganizować 8-tygodniowe kursy wprowadzające w zagadnienia wychowania przedszkolnego i 1,5 roczne kursy dla dla niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli. Na mocy instrukcji Ministra Oświaty z dnia 22 I 1947 r. (Nr II KN-7811/46) w sprawie planu kształcenia wychowawczyń przedszkoli półtoraroczne kursy dla niekwalifikowanych czynnych wychowawczyń przedszkoli otrzymały nazwę „Państwowe Seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli”.
Instrukcja z dnia 13 V 1948 r. (Nr II KN-2323/48) o organizacji roku szkolnego 1948/49 w zakresie kształcenia wychowawczyń przedszkoli nakazywała otwarcie liceów dla wychowawczyń przedszkoli. Powstawały one przy dotychczasowych seminariach dla wychowawczyń przedszkoli, które z kolei miały ulegać stopniowej likwidacji. Utrzymano jednak na rok szkolny 1948/49 dwuletnie seminarium dla dorosłych. Licea dla wychowawczyń przedszkoli były typem szkoły średniej zawodowej. W trzyletnim kursie nauki licea dawały kandydatkom zasadnicze elementy wykształcenia ogólnego oraz niezbędne przygotowanie zawodowe pedagogiczno-metodyczne i polityczno-społeczne. W roku szkolnym 1950/51 przy liceach wychowawczyń przedszkoli tworzono roczne kursy wychowania przedszkolnego dla kandydatek na wychowawczynie przedszkola po IX klasie szkoły ogólnokształcącej lub 3-miesięczne kursy wychowania przedszkolnego. Na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z 2 V 1953 r. w sprawie uproszczonego egzaminu państwowego na wychowawczynię przedszkola do tegoż egzaminu mogły być dopuszczane czynne niekwalifikowane wychowawczynie przedszkoli, które posiadały świadectwa ukończenia IX lub X klasy szkoły ogólnokształcącej lub równorzędne oraz miały co najmniej dwa lata pracy w charakterze wychowawczyni przedszkoli.
Komisje Rejonowe kształcenia czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli zostały powołane w 1948 roku. Zarządzenie Ministra Oświaty z 5 IX1951 r. (Nr DK 3-3907/51) w sprawie organizacji Komisji Rejonowych kształcenia czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli i załącznik do niego normowały tok i organizację kształcenia przez Komisje (realizowały one program liceów dla wychowawczyń przedszkoli). Uczennicami Komisji Rejonowych mogły być czynne niekwalifikowane wychowawczynie przedszkoli, a świadectwo ukończenia Komisji było równoznaczne ze świadectwem ukończenia liceum.
Przy liceach dla wychowawczyń przedszkoli organizowano dwuletnie licea dla dorosłych o ustroju semestralnym. Do tego typu placówki mogły być przyjmowane kandydatki w wieku od 17 do 35 lat z ukończoną VII klasą szkoły podstawowej.
Na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z 25 IV 1955 r. (Nr KD 1-1853/55) w sprawie przekształcenia liceów dla wychowawczyń przedszkoli na czteroletnie licea pedagogiczne dla wychowawczyń przedszkoli z dniem 1 września 1955 r. licea dla wychowawczyń przedszkoli zostały przekształcone w czteroletnie licea pedagogiczne dla wychowawczyń przedszkoli. Proces ten miał następować stopniowo od klasy pierwszej w roku szkolnym 1955/56.
Od roku szkolnego 1947/48 w Jarosławiu funkcjonowało Państwowe Seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli. W 1947 r. Inspektorat Szkolny w Jarosławiu zorganizował 5-miesięczny kurs dla wychowawczyń przedszkoli dla absolwentek 8-tygodniowego kursu wprowadzającego w zagadnienia wychowania przedszkolnego. Na podstawie okólnika Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego z dnia 8 VI1948 r. w sprawie kursów dla czynnych i niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli w roku szkolnym 1948/49 w Państwowym Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu zorganizowano III kurs semestralny od 3 IX do 31 I 1949 i I kurs semestralny w terminie od 1 II do 30 VI 1949 r.
Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z dnia 4 X 1948 r. (Nr II KN-4315/48) w sprawie otwarcia Państwowego Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu z początkiem roku szkolnego 1948/49 utworzono Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu i w tym roku szkolnym utworzono tylko wstępną i pierwszą klasę. W roku szkolnym 1948/49 szkolenie wychowawczyń przedszkoli było prowadzone w 4-letnim Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli oraz w dwuletnim seminarium dla wychowawczyń dla dorosłych. W roku szkolnym 1948/49 do placówek tych uczęszczało 84 uczniów. Ze względu na fakt, że była to jedyna szkoła kształcąca wychowawczynie przedszkoli w województwie rzeszowskim przewidywano otwarcie drugiego liceum dla wychowawczyń przedszkoli. Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 9 IX 1953 r. zostało utworzone trzyletnie Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jaśle. W roku szkolnym 1956/57 Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu zostało zlikwidowane. Placówka kształcąca wychowawczynie przedszkoli w Jarosławiu mieściła się w budynku przy ul. Sobieskiego 13, a następnie przy ul. 3-go Maja 36. Przy zakładzie działało także przedszkole ćwiczeń Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
1. 8-tygodniowy kurs wprowadzający w zagadnienia wychowania przedszkolnego (katalogi główne), 1947, 1949, sygn. 1-2, 2. Państwowe Seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli (katalogi okresowe, katalogi główne, protokoły z egzaminów, świadectwa ukończenia Seminarium), 1947-1949, sygn. 3-10, 3. Dwuletnie Państwowe Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli (katalogi okresowe, katalogi główne, protokoły z egzaminów, świadectwa nauki, świadectwa ukończenia Seminarium), 1947-1951, sygn. 11-31, 4. Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, 4.1. Organizacja szkoły, 1955, sygn. 32; 4.2. Dokumentacja wyników nauczania, 1948-1956, sygn. 33-91; 4.3. Protokoły opisowe egzaminów, 1953, 1956, sygn. 92-93; 4.4. Wykazy uczennic, 1949, 1953, sygn. 94-96; 4.5. Akta dotyczące kandydatek do Liceum, 1933, 1939, 1944-1946, 1948-1951, 1954-1955; sygn. 97-101 5. Dwuletnie Liceum dla dorosłych (katalogi okresowe, katalogi główne, protokoły z egzaminów, świadectwa nauki, świadectwa ukończenia Liceum), 1950-1954, sygn. 102-117, 6. Komisja Rejonowa kształcenia czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli w Jarosławiu (protokoły egzaminów, indeksy słuchaczek Komisji, życiorys, podania, odpisy dokumentów – Gawlik Teresa), 1948, 1953-1955, sygn. 118-122. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/1947/0/1/1 [Katalog główny 8-tygodniowego kursu na rok 1947] 1947 0
56/1947/0/1/2 [Katalog główny 8-tygodniowego kursu na rok 1949] 1949 0
56/1947/0/2/3 Katalog okresowy I semestru seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli na rok szkolny 1947/48 1947-1948 0
56/1947/0/2/4 Katalog okresowy II semestru seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli na rok szkolny 1948/49 1948-1849 0
56/1947/0/2/5 Katalog główny II semestru seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli na rok szkolny 1948/49 1948-1949 0
56/1947/0/2/6 Katalog okresowy III semestru seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli na rok szkolny 1948/49 1948-1949 0
56/1947/0/2/7 Protokoły egzaminu końcowego oraz świadectwa egzaminu z zakresu seminarium dla wychowawczyń przedszkoli 1948-1950 0
56/1947/0/2/8 Protokół z egzaminu pisemnego z pedagogiki w ramach egzaminu końcowego dla absolwentek III semestru Państwowego Seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli 1949 0
56/1947/0/2/9 Protokoły egzaminu końcowego Państwowego Seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli 1949 0
56/1947/0/2/10 Świadectwa ukończenia Państwowego Seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli 1949 0
56/1947/0/3/11 Katalog okresowy klasy I 2-letniego Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli na rok szkolny 1947/48 1947-1948 0
56/1947/0/3/12 Katalog główny klasy I 2-letniego Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli na rok szkolny 1947/48 1947-1948 0
56/1947/0/3/13 Katalog okresowy klasy I 2-letniego Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli na rok szkolny 1948/49 1948-1949 0
56/1947/0/3/14 Katalog główny klasy I 2-letniego Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli na rok szkolny 1948/49 1948-1949 0
56/1947/0/3/15 Katalog okresowy klasy II 2-letniego Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli na rok szkolny 1948/49 1948-1949 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

122

122

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.