Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945

Archiwum Państwowe w Radomiu
Zbiór plakatów okupacyjnych [1936] 1939-1945
- brak danych - 1936 - 1936
1939 - 1945
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Plakaty wchodzące w skład zespołu pochodzą z kolekcji przekazanych do Archiwum przez dr S. Hańskiego (sygn. 1-312), z kolekcji rodziny Myszkiewiczów (sygn. 313-531), z kolekcji rodziny Kapelińskich (sygn. 557-566, 569) oraz z darów osób prywatnych. Materiały pochodzą z lat (1936) 1939-1945, anteriora dotyczą jednostki "Instrukcja Bojowa. Część V.A. Dywersja na komunikacjach. Wykłady w Szkole Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 1936", przekazanej w zbiorze ulotek okupacyjnej i wykorzystywanej prawdopodobnie przez ruch oporu do szkoleń. Obejmują teren Generalnego Gubernatorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem Radomia i regionu radomskiego. 1. organizacja władz niemieckich; 1939-1944, sygn. 1-3, 313-314, 569; obwieszczenie o wkroczeniu wojsk niemieckich i objęciu władzy wykonawczej przez jej dowódców, proklamacja generalnego gubernatorstwa, tworzenie struktur NSDAP.
2. propaganda zwycięstw Niemców, 1939-1945, sygn. 4-17, 315-317, 320-338, 339-347, 528-529, 557-559, 562, 572; afisze anonsujące filmy propagandowe, komunikaty z frontu, mapy z zaznaczonymi zamierzonymi podbojami i sukcesami wojsk niemieckich, gazetki ścienne, broszura propagandowa, wezwania do poparcia wojny z ZSRR, fragmenty przemówień Hitlera, wezwania do zbiórek na pomoc wojenną, apele do żołnierzy polskich o poddanie się z września 39 r.
3. wojskowość; 1939 - 1944; sygn. 18-19, 348; ogłoszenia o werbunku do Wehrmachtu, zgłaszaniu się Niemców do Volkssturmu
4. polityka ludnościowa, 1939-1945, sygn. 20-53, 349-365; rejestracja przedwojennych uczestników i policjantów, karty rozpoznawcze dla ludności niemieckiej, wydawanie nowych dowodów osobistych, przepisy meldunkowe, rejestracja domów nieniemieckich, rejestracja młodzieży nie uczącej się, chowanie zmarłych, nabór do polskiej służby sanitarnej, kontrola sprzedaży środków spożywczych, szczepienia ochronne, ochrona przed wścieklizną, oszczędzanie wody, utrzymanie czystości i porządku w mieście, tępienie szkodników, wezwanie do zgłaszania się żołnierzy polskich, koloniści niemieccy
5. dyskryminacja ludności polskiej; 1939-1945; sygn. 54-76, 56a, 366-372; używanie mundurów, godzina policyjna, wydzielenie dzielnicy niemieckiej, sposób poruszania się ludności polskiej i żydowskiej po chodnikach i środkami komunikacji miejskiej i międzymiastowej, ograniczenie podróży w terenach przyfrontowych, rejestracja rowerów i pojazdów mechanicznych, zmiana praw jazdy, ograniczenia użycia prądu i gazu, ograniczenie osiedlania się w mieście
6. germanizacja; 1940-1942; sygn. 77-84, 372, 565; apel o zgłaszanie pochodzenia niemieckiego, imprezy kulturalne dla volksdeutschy, ograniczenie osiedlania się w Radomiu, zmiany nazw ulic
7. polityka gospodarcza; 1939-1944; sygn. 85-196; 373-441, 566, 568, 571; rejestracja przedsiębiorstw, karty przemysłowo-podatkowe, rejestracja robotników, cechy rzemieślnicze, szkolenia dla pracowników, spis użytków rolnych i ugorów, spis upraw warzyw, spis zwierząt, hodowla koni, zwierząt gospodarskich, zakaz nielegalnego uboju, rejestracja osób zajmujących się handlem, oznaczanie sklepów i przedsiębiorstw, przepisy porządkowe dla właścicieli sklepów, dystrybucja materiałów opałowych, art higieny osobistej, art. spożywczych, aprowizacja, karty żywnościowe, wprowadzenie cen maksymalnych, Radomskie Targi Jesienne, walka z nielegalnym handlem, zakaz sprzedaży piwa, rejestracja mieszkań, regulacja czynszu, ujednolicenie środków płatniczych w GG, zatrudnienie pracowników wykwalifikowanych, okręgi kominiarskie, Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomiu,
8. ubezpieczenia, 1939-1944, sygn. 197-202, 442; reklamy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, składki do Ubezpieczalni Społecznej, ubezpieczenie od ognia, zapomogi emerytalne
9. opieka społeczna; 1939-1944; sygn. 203-206, 443; obwieszczenia PCK i KPLK dot. zbiórek ciepłej odzieży i żywności dla potrzebujących, poszukiwanie jeńców wojennych przez Niemiecki Czerwony Krzyż, odezwa wzywająca do niesienia pomocy mieszkańcom Warszawy
10. obrona przeciwlotnicza; 1939-1944; sygn. 207-220, 444-449; zarządzenia władz miasta, okólniki Rządu GG dot. zaciemnienia, zachowania się w czasie nalotów, kopania rowów przeciwlotniczych, sygnałów ostrzegawczych, szkoleń
11. szkolnictwo; 1940-1944; sygn. 221-226, 450-451; obwieszczenia o zapisach do szkół, obowiązku szkolnym, ogłoszenia o wznowieniu działalności przez szkoły, egzaminy czeladnicze
12. polityka kulturalna; 1940-1943; sygn. 227, 452-460, 570; afisze kinowe, plakaty wystawi rocznicowe, koncerty i zawody sportowe dla Niemców, widowiska rozrywkowe
13. eksploatacja pracy i mienia Polaków; 1939-1945; sygn. 228-274, 274a, 461-479, 530, 567; konfiskaty broni, radioodbiorników, obuwia narciarskiego, dewiz, koni i zaprzęgów, majątku związków i stowarzyszeń, ściąganie podatków, kontyngenty, rekrutacja na roboty do Niemiec, Baudienst, zbiórka metali kolorowych, zatrudnianie ludności cywilnej do kopania okopów, wysiedlanie ludności wiejskiej
14. eksterminacja Żydów, 1939-1944; sygn. 275-297, 480-483, 531, 564; oznakowanie ludności żydowskiej, ograniczenia swobody poruszania się po mieście, utworzenie żydowskich dzielnic mieszkaniowych, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja i konfiskata domów żydowskich i majątku, zatrudnianie rzemieślników, rejestracja dzieci w wieku szkolnym, przymus pracy, nakaz dostarczania złomu, wysiedlenia, oświadczenia o pochodzeniu żydowskim, propaganda antysemicka
15. terror i walka z polskim ruchem oporu; 1939-1944; sygn. 298-312, 318-319, 484-497, 306a; odpowiedzialność władz miejskich i wiejskich za wystąpienia przeciwko Niemcom, kary za sprzyjanie ruchowi oporu, niemieckie akcje odwetowe za wystąpienia ruchu oporu, egzekucje, wyroki sądowe, nagrody za schwytanie osób poszukiwanych przez Niemców, nakaz dostarczania władzom zrzutów, propaganda z okresu Powstania Warszawskiego, fragmenty przemówień Hitlera, rozporządzenie dot. jeńców wojennych
16. prasa konspiracyjna; (1936) 1940-1944; sygn. 498-520, 533-556; "Wolność", 'Biuletyn Informacyjny", "Komunikaty radiowe", "Orka", "Prawda dnia", "Przez walką do zwycięstwa", "Rzeczpospolita Polska", "Walka", "Żołnierz Wielkiej Polski", "WRN", "Żywią i bronią", "Chrobry szlak", "Instrukcja bojowa", "Insurekcja", "Wiadomości Polskie"
17. ulotki antyniemieckie; 1942-1944; sygn. 521-527, 560-561; propagandowe ulotki antyniemieckie, polskie pieśni patriotyczne, antyniemieckie ulotki rosyjskie, ulotki do żołnierzy niemieckich wzywające do zwrócenia się przeciwko Hitlerowi
18. jeńcy wojenni, 1941-1944, sygn. 532, 563; rosyjskie ulotki dot. obozów jenieckich
Wydzielony z zespołu nr 206, KM 1.04.03, sygn. 1-569, dodatkowe: 56a, 274a, 306a
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/1192/0/-/1 Obywatele! Na rozkaz Wodza, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych wmaszerowały wojska niemieckie do kraju waszego... - odezwa mówiąca o władzy wykonawczej poszczególnych d-ców armii na terenach zajętych i obowiązku podporządkowania się im 1939 4
58/1192/0/-/2 Obwieszczenie - proklamacja Naczelnika Zarządu Cywilnego na terenie okupowanym przez 10. Armię niemiecką - Rudigera. Podpisano: Naczelnik Zarządu Cywilnego, Prezydent Rejencji Rudiger 1939 4
58/1192/0/-/3 Proklamacja Gubernatora Generalnego (przy objęciu władzy w Generalnym Gubernatorstwie). Podpisano: Gubernator Generalny dla zajętych polskich obsza Frank 1939 5
58/1192/0/-/4 Do ludności polskiej! .... Afisz informujący o wyświetleniu w kinie "Adria" w dniach 12 i 13 czerwca 1940 r. filmów dokumentalnych z zajęcia przez Niemców Danii, Norwegii, Holandii, Belgii i Francji 1940 4
58/1192/0/-/5 Obywatele i Obywatelki Generalnego Gubernatorstwa! - wezwanie do spokoju w związku z wybuchem wojny Niemiec z Sowietami. Podpisano: Dr Frank Generalny Gubernator 1941 4
58/1192/0/-/6 Komunikaty Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych z dn. 29 czerwca 1941 r. o sukcesach na froncie wschodnim. Podano do wiadomości: Der Chef des Distrikts Radom, Abt. Propaganda, Reisch, Abteilungsleiter 1941 4
58/1192/0/-/7 Das neue Europa in Werden. Stand am 1 September 1941 nach 2 Jahren (Plakat zawierający mapę z oznaczeniem sukcesów wojennych Niemiec) 1941 4
58/1192/0/-/8 Zwycięstwo Niemiec na wszystkich frontach - plakat propagandowy 1941-1944 5
58/1192/0/-/9 Polacy!... - przestroga przed armią sowiecką i wezwanie do pomocy armii niemieckiej 1944-1945 4
58/1192/0/-/10 V = zwycięstwo Niemiec na wszystkich frontach - plakat propagandowy wyliczający zdobycze niemieckie w wojnie z Sowietami 1941-1944 4
58/1192/0/-/11 Adolf Hitler dnia 8.11.1943 r. ... - fragment z przemówienia przeciwko Sowietom 1943-1943 4
58/1192/0/-/12 Gazeta ścienna dla polskiej wsi "Nowiny" - październik 1940, nr 7; wydawana przez: Polskie Wiadomości Prasowe Kraków 1940-1940 4
58/1192/0/-/13 Gazeta ścienna dla polskiej wsi "Nowiny" - listopad 1940, nr 10; wydawana przez: Polskie Wiadomości Prasowe Kraków 1940-1940 4
58/1192/0/-/14 Gazeta ścienna dla polskiej wsi "Nowiny" - styczeń 1941, nr 13; wydawana przez: Polskie Wiadomości Prasowe Kraków 1941-1941 4
58/1192/0/-/15 Gazeta ścienna dla polskiej wsi "Nowiny" - lipiec 1941, nr 24; wydawana przez: Polskie Wiadomości Prasowe Kraków 1941-1941 4
1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 ... 36 37 38 39

Amount of archival material

706

706

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.