Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Błotnica

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1918
- brak danych - 1810 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
16 No 1 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Błotnica
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1908 r. w skład parafii wchodziły wsie: Błotnica, Chruściechów, Czyżówka, Dębowica, Gabrielów, Gózd, Gozdowska Wola, Grodzisko, Jakubów, Kadłub, Kadłubek, Kadłubska Wola, Kadłubska Wólka, Kalinów, Kiełbów, Kobylnik, Malinie, Mokrosęk, Ossów, Ryki, Siekluki, Siemieradz [Siemiradz], Sopot, Trąbki, Wólka Pierzchnia, Żdżary (Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911, s. 24).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1917, sygn. 1-98, allegata do akt zaślubionych 1814, 1819, 1823-1824, 1828-1845, 1847-1855, 1858-1865, sygn. All. 1-39. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100049-100094, GR 23-34; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco; rocznik 1902, 1904-1905 po pełnej konserwacji
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Księgi metrykalne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/125/0/1/1 Duplikat parafii Błotnica z r. 1810-1813 1810-1814 188
58/125/0/1/2 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zeyścia dla Gminy Błotnickiey w Powiecie radomskim na rok 1814 1814-1817 56
58/125/0/1/3 Duplikat parafii Błotnica z r. 1815-1822 1815-1823 318
58/125/0/1/4 Akta Stanu Cywilnego Parafii Błotnica, urodzń małżeństw i zeyścia z roku 1823 1823-1824 36
58/125/0/1/5 Akta Stanu Cywilnego Parafii Błotnica, urodzń małżeństw i zeyścia z roku 1824 1824-1825 42
58/125/0/1/6 Akta Stanu Cywilnego Parafii Błotnica, urodzń małżeństw i zeyścia z roku 1825 1825-1826 32
58/125/0/1/7 Duplikat Parafii Błotnica z r. 1826 1825-1827 42
58/125/0/1/8 Duplikat Parafii Błotnica z r. 1827 1827-1928 39
58/125/0/1/9 Duplikat aktów małżeństw, urodzeń i zeyściów w parafii Błotnickiey z roku 1828 1827-1929 57
58/125/0/1/10 Duplikat aktów małżeństw, urodzeń i zeyściów w parafii Błotnickiey z roku 1829 spisany 1828-1830 43
58/125/0/1/11 Duplikat ksiąg urodzin, małżeństw y zeyścia Kościoła Błotnickiego na rok 1830 1829-1830 36
58/125/0/1/12 Duplikat aktów urodzin, zeyściów i zaślubin parafii Błotnickiej z roku 1831 1830-1832 29
58/125/0/1/13 Duplikat aktów urodzin, zeyściów i zaślubin parafii Błotnickiej z roku 1832 1831-1833 36
58/125/0/1/14 Duplikat aktów urodzin, zaślubin i zeyściów w roku 1833 w parafii Błotnickiej spisany 1833-1934 35
58/125/0/1/15 Duplikat aktów urodzin, zaślubin i zeyściów w roku 1834 w parafii Błotnickiej spisany 1833-1935 42
58/125/0/1/16 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w Parafii Błotnica na rok 1835 1834-1836 41
58/125/0/1/17 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w Parafii Błotnica z roku 1836 1836 - 1837 45
58/125/0/1/18 Duplikat parafii Błotnica z r. 1837 1836 - 1838 40
58/125/0/1/19 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzenia, małżeństw i zeyściów w parafii Błotnickiey z roku 1838 spisany 1837-1939 44
58/125/0/1/20 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzenia, małżeństw i zeyściów w parafii Błotnickiey z roku 1839 spisany 1838-1840 46
58/125/0/1/21 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzenia, małżeństw i zeyściów w parafii Błotnickiey z roku 1840 spisany 1838-1841 47
58/125/0/1/22 Duplikat aktów religijno-cywilnych parafii Błotnickiey z roku 1841 1841-1842 42
58/125/0/1/23 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzenia, zaślubienia i zeyścia w parafii Błotnickiey na rok 1842 1841 - 1843 33
58/125/0/1/24 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzenia, zaślubienia i zeyścia w parafii Błotnickiey na rok 1843 1843-1844 33
58/125/0/1/25 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzenia, zaślubienia i zeyścia w parafii Błotnickiej na rok 1844 1843-1845 39
58/125/0/1/26 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzenia, zaślubienia i zeyścia w parafii Błotnickiej na rok 1845 1844-1846 46
58/125/0/1/27 Duplikat aktów religijno-cywilnych parafii Błotnickiej na rok 1846 1846-1847 37
58/125/0/1/28 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia Parafii Błotnica roku 1847 1846-1848 50
58/125/0/1/29 Duplikat aktów cywilno-religijnych urodzeń, małżeństw i zejścia w parafii Błotnica na rok 1848 1847-1849 37
58/125/0/1/30 Duplikat aktów cywilno-religijnych urodzeń, małżeństw i zejścia w parafii Błotnica na rok 1849 1848-1850 55
58/125/0/1/31 Duplikat aktów religijno-cywilnych parafii Błotnica na rok 1850 1849-1851 54
58/125/0/1/32 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych, zmarłychparafii Błotnica na rok 1851 1850-1852 50
58/125/0/1/33 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych parafii Błotnica na rok 1852 1851-1853 52
58/125/0/1/34 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych parafii Błotnica w roku 1853 1852-1854 49
58/125/0/1/35 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych, zmarłych parafii Błotnica w roku 1854 1853-1855 35
58/125/0/1/36 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych parafii Błotnica na rok 1855 1854-1856 45
58/125/0/1/37 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych parafii Błotnica na rok 1856 1855-1857 38
58/125/0/1/38 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych w parafii Błotnica w roku 1857 1856-1858 42
58/125/0/1/39 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzin, małżeństw i zejścia w parafii Błotnica na rok 1858 1857-1859 48
58/125/0/1/40 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzin, małżeństw i zejścia w parafii Błotnica na rok 1859 1858-1860 48
58/125/0/1/41 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Błotnica na rok 1860 1859-1861 53
58/125/0/1/42 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Błotnica na rok 1861 1860-1862 47
58/125/0/1/43 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Błotnica na rok 1862 1861-1863 44
58/125/0/1/44 Duplikat akt religijno-cywilnych parafii Błotnica na rok 1863 1862-1864 57
58/125/0/1/45 Duplikat akt urodzonych zaślubionych, zmarłych parafii Błotnica w r. 1864 1863-1865 52
58/125/0/1/46 Duplikat akt urodzonych zaślubionych, zmarłych parafii Błotnica na rok. 1865 1864-1866 54
58/125/0/1/47 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Błotnica na rok 1866 1865-1867 55
58/125/0/1/48 Duplikat aktów religijno-cywilnych parafii Błotnica na rok 1867 1866-1858 58
58/125/0/1/49 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych za 1868 rok 1867-1869 53
58/125/0/1/50 Dublikat akt rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Blotnickago Prihoda 1869 goda 1868-1870 64
58/125/0/1/51 Dublikat akt rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Blotnickago Prihoda 1870 goda 1869-1871 62
58/125/0/1/52 Dublikat akt graždanskago Sostoâniâ o roždenii, brakosočetanii i smerti Prihoda Blotnica 1870 goda 1870-1872 67
58/125/0/1/53 Dublikat akt rodivših, brakočetavših i umerših v Prihode Blotnica 1872 goda 1871-1873 76
58/125/0/1/54 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych za 1873 1872-1874 73
58/125/0/1/55 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych za 1874 r 1873-1875 80
58/125/0/1/56 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych za 1875 r 1874-1876 62
58/125/0/1/57 [Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko-katolickiego parafii Błotnica 1876 r.] 1875-1877 71
58/125/0/1/58 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1877 r.] 1876-1878 71
58/125/0/1/59 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1878 r.] 1877-1879 111
58/125/0/1/60 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1879 r.] 1878-1880 115
58/125/0/1/61 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1880 r.] 1879-1881 119
58/125/0/1/62 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1881 r.] 1880-1883 130
58/125/0/1/63 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1882 r.] 1881-1883 138
58/125/0/1/64 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1883 r.] 1882-1884 139
58/125/0/1/65 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1884 r.] 1883-1885 148
58/125/0/1/66 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1885 r.] 1884-1886 141
58/125/0/1/67 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko - katolickiej Błotnica za 1886 r.] 1885-1887 141
58/125/0/1/68 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1887 r.] 1886-1888 116
58/125/0/1/69 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1888 r.] 1887-1889 134
58/125/0/1/70 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1889 r.] 1888-1890 104
58/125/0/1/71 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1890 r.] 1889-1891 130
58/125/0/1/72 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1891 r.] 1890-1892 132
58/125/0/1/73 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1892 r.] 1891-1893 108
58/125/0/1/74 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1893 r.] 1892-1894 105
58/125/0/1/75 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1894 r.] 1893-1895 127
58/125/0/1/76 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1895 r.] 1894-1896 87
58/125/0/1/77 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1896 r.] 1895-1897 101
58/125/0/1/78 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1897 r.] 1896-1898 104
58/125/0/1/79 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko-katolickiej Błotnica za 1898 r.] 1897-1898 92
58/125/0/1/80 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1899 r.] 1898-1900 114
58/125/0/1/81 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1900 r.] 1899-1901 131
58/125/0/1/82 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1901 r.] 1900-1902 132
58/125/0/1/83 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1902 r.] 1902-1903 137
58/125/0/1/84 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1903 r.] 1902-1904 140
58/125/0/1/85 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1904 r.] 1903-1905 145
58/125/0/1/86 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1905 r.] 1904-1906 144
58/125/0/1/87 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1906 r.] 1905-1907 0
58/125/0/1/88 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1907 r.] 1906-1908 0
58/125/0/1/89 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1908 r.] 1907-1909 0
58/125/0/1/90 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1909 r.] 1908-1910 0
58/125/0/1/91 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1910 r.] 1909-1911 0
58/125/0/1/92 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1911 r.] 1910-1912 0
58/125/0/1/93 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1912 r.] 1911-1913 0
58/125/0/1/94 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1913 r.] 1913-1914 0
58/125/0/1/95 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1914 r.] 1914-1915 0
58/125/0/1/96 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1915 r.] 1915-1916 0
58/125/0/1/97 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1916 r.] 1916-1917 0
58/125/0/1/98 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błotnica za 1917 r.] 1917-1918 0

Amount of archival material

137

136

0

1.98

1.96

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -