Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jasionna

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1945
- brak danych - 1810 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
16 No 1 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Jasionna.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Do parafii Białobrzegi odeszły w 1862 r. wsie: Kamień, Mikówka, Sucha i Suski Młynek, a po 1900 - wsie Brzyska Wola i Szczyty; do parafii Błotnica w 1870 r. odeszły wsie Chruściechów i Jakubów a w 1899 r. - Wólka Pierzchnia. W 1908 r. w skład parafii wchodziły wsie: Borki Jasieńskie, Borki Stawskie, Branica, Dąbrówka, Dębniak, Jasionna, Jeruzal, Klamy, Korzeń, Kożuchów część, Okrąglik, Pierzchnia, Pohulanka, Redlin, Stawiszyn, Stara Pierzchnia, Witaszyn (Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911, s. 61-62).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1917, sygn. 1-94; allegata do akt zaślubionych 1813, 1824-1825, 1829, 1831, 1839-1851, 1853-1871, 1873-1909, 1911-1945, sygn. All. 1-109. Rocznik 1810 stanowią współoprawne akta metrykalne gmin: Jasionna i Białobrzegi. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100606-100647, GR 230-241; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/136/0/1/1 Duplikat parafii Jasionna z r. 1810-1812 1810-1813 122
58/136/0/1/2 Akta stanu cywilnego parafii Jasionna małżeństw, urodzin i zeyścia na rok 1813 1813 50
58/136/0/1/3 Duplikat parafii Jasionna z r. 1814-1818 1814-1818 215
58/136/0/1/4 Duplikat parafii Jasionna z r. 1819-1823 1819-1823 227
58/136/0/1/5 Akta urzędnika stanu cywilnego gminy Jasiońskiej w powiecie Radom województwie sandomierskim urodzin, zaślubienia y zeyścia w roku 1824 1824 51
58/136/0/1/6 Akta stanu cywilnego parafii Jasionna urodzin, małżeństwa i zeyścia z roku 1825 1825 45
58/136/0/1/7 Metryki parafii Jasionna na rok 1826 z połączeniem akt cywilnych 1825-1826 48
58/136/0/1/8 Akta stanu cywilnego urodzin, małżeństw, zeyścia łacznie z metrykami kocielnymi jako duplikat dla parafii Jasionna wypisane na rok 1827 1827-1828 52
58/136/0/1/9 Duplikat aktów urodzin, małżeństw i zeyścia parafii Jasionna roku 1828 1828 28
58/136/0/1/10 Duplikat ksiąg urodzin, małżeństw i zeyścia parafii Jasionna roku 1829 1829-1834 33
58/136/0/1/11 Duplikat parafii Jasionna z roku 1830 1829-1834 38
58/136/0/1/12 Duplikat aktów urodzin, zaślubin i zeyścia parafii Jasionna na rok 1831 1831-1834 49
58/136/0/1/13 Duplikat aktów urodzin, zaślubin i zeyścia parafii Jasionna na rok 1832 1832-1834 41
58/136/0/1/14 Duplikat aktów urodzin, zaślubin i zeyścia parafii Jasionna na rok 1833 1833-1834 41
58/136/0/1/15 Duplikat parafii Jasionna 1834-1838 1834-1839 176
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

202

0

1.98

1.96

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -