Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Robót Montażowych "Chemomontaż" w Pionkach

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1959-1995 [1996]
- brak danych - 1959 - 1995
1996 - 1996
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1. Daty istnienia.
Przedsiębiorstwo utworzone zostało na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 4 marca 1959 r. jako Przedsiębiorstwo montażowe „Montoerg”. Ideą powołania przedsiębiorstwa montażowego było zabezpieczenie potrzeb w zakresie wykonawstwa specjalistycznych robót inwestycyjnych i remontowych w przedsiębiorstwie przemysłu organicznego. Przedsiębiorstwo powstało z samodzielnego Oddziału Inwestycyjnego przy Zakładach Chemicznych „Pronit”.
W 1970 roku zmieniono nazwę Przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Organika”, które działało w oparciu o dekret z dnia 26.10.1950 o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz.111), zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dni 04.03.1959 r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Montażowego „Montoerg”, zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego w sprawie reorganizacji państwa, zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 02.09.1970 w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Organika” było przedsiębiorstwem wieloodcinkowym w skład, którego wchodziły grupy robót i odcinki robót na terenie kraju i za granicą. Kierownicy Grup Robót i Odcinków Robót działali w oparciu o udzielone przez Dyrektora pełnomocnictwa. Przedsiębiorstwo posiadało osobowość prawną i było wpisane do rejestru przedsiębiorstw w Biurze Rejestru Przedsiębiorstw Ministerstwa Finansów w Warszawie pod nr 1420.
Nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Przemysłu Chemicznego poprzez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego w Warszawie.
W 1973 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Przedsiębiorstwo Robót Montażowych „Chemomontaż”. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 10.12.1991 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu 28.02.1992 r. przekształcono przedsiębiorstwo w Spółkę Akcyjną „Chemomontaż”, której głównym udziałowcem był Skarb Państwa. „Chemomontaż” Spółka Akcyjna działało na podstawie Statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego, który był jednocześnie aktem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Wpis do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu pod nr RHB 1047 z dnia 28.92.1992 r.
12.09.1995 r. zmieniła się nazwa przedsiębiorstwa na „Chemomontaż” S.A. – główny udziałowiec IX Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego.
Postanowieniem Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Radomiu z dnia 24.10.2000 r. ogłoszono upadłość „Chemomontaż” S.A. w Pionkach i od 29.08.2000 r. nazwa brzmi „Chemomontaż” S.A. w upadłości.
2. Siedziba. Pionki
3. Obszar działania: Przedsiębiorstwo świadczyło usługi i dostarczało swoje produkty dla Przedsiębiorstw przemysłu chemicznego na terenie Polski.
4. Status prawny - instytucja gospodarcza - przedsiębiorstwo państwowe
5. Zadania, funkcje – instytucja zajmowała się szeroko rozumianymi inwestycjami dla potrzeb przemysłu organicznego. W profilu przedsiębiorstwa mieściły się następujące roboty: montaż maszyn, aparatów, urządzeń i rurociągów dla przemysłu organicznego, montaż pomocniczych konstrukcji stalowych, roboty budowlane i elektromontażowe w zakresie pomocniczym dla robót montażowych, roboty ceramiczne, produkcja aparatury i urządzeń chemicznych specjalistycznych, roboty antykorozyjne, gumowanie aparatury i wykładzin ołowianych. Na przestrzeni lat 1959-1970 wybudowano szereg obiektów w różnych zakładach chemicznych.
I Przedsiębiorstwo Montażowe „Montoerg”
1. Narady 1959 – 1969, sygn. 1-4
2. Organizacja własnej jednostki, podstawy prawne działalności, statut, zarządzenia, decyzje 1959 - 1969, sygn. 5-10, 26, 30
3. Plany i sprawozdania własnej jednostki 1959 – 1970, sygn. 11-24
4. Sprawozdania GUS, 1959 – 1970, sygn. 25
5. Sprawozdania z działalności zakładu 1960 – 1969, sygn. 27-28
6. Kontrole zewnętrzne, 1963 – 1967, sygn. 29
7. Remonty 1965 – 1967, sygn. 31
8. Inwentaryzacja 1960 – 1963, sygn. 32
II Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Organika”
1. Narady 1970 – 1972, sygn. 33
2. Organizacja własnej jednostki, podstawy prawne działalności, statut, zarządzenia, decyzje 1970 - 1972, sygn. 34 - 38
3. Plany i sprawozdania własnej jednostki 1970 – 1972, sygn. 39 - 42, 44
4. Sprawozdania GUS, 1971 – 1972, sygn. 45
5. Sprawozdania z działalności zakładu 1971 – 1972, sygn.43
6. Kontrole zewnętrzne, 1971, sygn. 46
III Przedsiębiorstwo Robót Montażowych „Chemomontaż”
1. Narady 1973 – 1989, sygn. 47 - 48
2. Organizacja własnej jednostki, podstawy prawne działalności, statut, zarządzenia, decyzje 1973 - 1991, sygn. 49-60, 81 - 82
3. Plany i sprawozdania własnej jednostki 1973 – 1993, sygn. 61 - 75
4. Sprawozdania GUS, 1973 – 1985, sygn. 76
5. Sprawozdania z działalności zakładu 1977 – 1979, sygn. 77 - 78
6. Kontrole zewnętrzne, 1978 – 1982, sygn. 79 - 80
IV „Chemomontaż” Spółka Akcyjna
1. Narady 1992 – 1995, sygn. 83 - 85
2. Organizacja własnej jednostki, podstawy prawne działalności, statut, zarządzenia, decyzje 1992 - 1995, sygn. 86
3. Plany i sprawozdania własnej jednostki 1993 – 1995 [1996], sygn. 87
4. Sprawozdania z działalności zakładu 1993 – 1995, sygn.88
5. Kontrole zewnętrzne, 1992 – 1993, sygn. 89
uznany za opracowany przez Komisję Metodyczną 27.04.2007

Amount of archival material

89

89

0

1.70

1.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -