Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jedlińsk

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1916
- brak danych - 1810 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Jedlińsk.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1908 r. w skład parafii wchodziły wsie: Amelków, Franciszków, Gutowska Wola, Jedlińsk, Jedlonka [Jedlanka], Jedlonka [Jedlanka] Czarna, Janki, Józefów, Romanów, Stare Zawady, Urbanów (Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911, s. 132).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1915, sygn. 1-91; allegata do akt zaślubionych 1810-1816, 1822-1823, 1826-1831, 1833-1836, 1839-1887, 1889-1902, 1904-1907, 1909-1912 sygn. All. 1-70. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100690-100735, GR 255-272; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/139/0/1/1 Duplikat parafii Jedlińsk z roku 1810 1810-1817 28
58/139/0/1/2 Duplikat parafii Jedlińsk z roku 1811 1811-1817 56
58/139/0/1/3 Akta Stanu Cywilnego Urodzin Małżeństw y Zeyścia Gminy Jedlińskiej Powiatu y Departamentu radomskiego 1812 roku 1812-1817 52
58/139/0/1/4 Duplikat parafij Jedlińsk z r. 1813 1813-1817 53
58/139/0/1/5 Akta Stanu Cywilnego Parafij Jedlińsk Małżeństw, Urodzin Zeyścia 1814 Rok 1814-1817 43
58/139/0/1/6 Duplikat parafij Jedlińsk z r. 1815 1815-1817 50
58/139/0/1/7 Duplikat parafii Jedlińsk z roku 1816 1816-1817 39
58/139/0/1/8 Duplikat parafij Jedlińsk z roku 1817 - 1821 1817-1822 203
58/139/0/1/9 Akta Stanu Cywilnego Parafii Jedlińsko Urodzin, Małżeństw i Zeyścia z roku 1822 1822 39
58/139/0/1/10 Duplikat parafij Jedlińsk z roku 1823 1823 46
58/139/0/1/11 Akta Urodzin, Małżeństw y Zeyścia Gminy Jedlińskiej z roku 1824 1824 46
58/139/0/1/12 Duplikat parafij Jedlińsk z roku 1825 1825 49
58/139/0/1/13 Akta Stanu Cywilnego Urodzin, Małżeństw i Zeyścia wraz z metrykami Kościelnemi dla Parafij Jedlińsko 1826 1825-1827 40
58/139/0/1/14 Akta Stanu Cywilnego Urodzin, Małżeństw i Zeyścia łącznie z metrykami Kościelnemi jako duplikaty dla Parafij Jedlińskowpisanych na rok 1827 1827-1828 42
58/139/0/1/15 Duplikat Akta Cywilnych z metrykami poł.aczonych to jest Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia Parafij Jedlińskiej służących na rok 1828 1828-1829 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

172

172

0

1.97

1.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -