Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kozienice

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1919
- brak danych - 1810 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
16 No 1 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego były Kozienice.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii Austriacko-Węgierskiej z dnia 23 kwietnia 1915 roku (Dziennik Rozporządzeń C. i K. Zarządu Wojskowego w Polsce, część III N 9) zmieniona została m. in. forma sporządzania aktów metrykalnych – akty sporządzano w sformalizowanych rubrykach. Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii z 8 września 1916 Nr 67 dotyczącego rejestrów stanu, z dniem 1 stycznia 1917 r. weszły znowu w życie przepisy obowiązujące przed Rozporządzeniem z 23 kwietnia 1915 r.
W 1911 r. w skład parafii wchodziły wsie: Aleksandrówka, Augustów, Chartowa, Cudów, Dąbrówki, Hamernia, Holendry, Iljanówka, Janów, Katarzynów, Kobyli Las, Kociołki, Krasna Dąbrowa, Przewóz, Stanisławice, Stara Wieś, Wójtostwo pod Dąbrówkami, Wójtostwo pod Kozienicami, Wólka Tyżyńska, Wymysłów, Zdziczów oraz miasto Kozienice (Wiśniewski J., Monografia dekanatu kozienickiego, Radom 1913, s. 81).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1917, sygn. 1-116; allegata do akt zaślubionych 1810-1825, 1845-1868, 1870-1879, 1881-1887, 1889-1898, 1900-1909, 1911, 1913-1914 sygn. All. 1-79. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100953-101012, GR 343-354; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/144/0/1/1 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii i Miasta Kozienic Zapisania Aktów Urodzenia na lata 1810 i 1811 1810-1811 50
58/144/0/1/2 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii i Miasta Kozienic do zapisania Aktów Małżeńskich na lata 1810 i 1811 1810-1811 31
58/144/0/1/3 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii i Miasta Kozienic do zapisania Aktów Śmierci na lata 1810 i 1811 1810-1811 42
58/144/0/1/4 Księga Aktów Małżeństwa, Urodzin i Śmierci na Rok Pański 1812 Gminy i Parafii Kozienickiej 1812 43
58/144/0/1/5 Księga Aktów Małżeństwa, Urodzin i Zejścia czyli Śmierci Parafii Kozienickiej na rok 1813 1813 52
58/144/0/1/6 Akta stanu cywilnego parafii kozienickiej na rok 1814 1814 82
58/144/0/1/7 Akta stanu cywilnego parafii kozienickiej z r. 1815 1815 74
58/144/0/1/8 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Kozienickiej do Zapisania Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zejścia w roku 1816 1816-1817 82
58/144/0/1/9 Akta Oryginalne Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Kozienickiej P-tu Kozienickiego Wojew. Sandomierskiego z r. 1817 1816-1817 71
58/144/0/1/10 Akta Oryginalne Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Kozienickiej Powiatu kozienickiego Województwa Sandomierskiego z Roku 1818 1818 56
58/144/0/1/11 Oryginał Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii kozienickiej P-tu kozienickiego Województwa Sandomierskiego z r. 1819 1819 95
58/144/0/1/12 [Księga aktów cywilnych parafii kozienickiej na rok 1820] 1820 62
58/144/0/1/13 Akta Oryginalne Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii kozienickiej Powiatu kozienickiego Województwa Sandomierskiego z r. 1821 1821 58
58/144/0/1/14 Oryginał Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Kozienickiej Powiatu Kozienickiego Województwa Sandomierskiego na Rok 1822 1822 79
58/144/0/1/15 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Kozienickiej za Rok 1823. Oryginał 1823 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

195

194

0

3.30

3.28

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.