Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lisów

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1916
- brak danych - 1810 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Lisów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1908 r. w skład parafii wchodziły wsie: Adamów, Bartodzieje, Bartosy, Biały Ług, Wierwce, Bierwiecka Wola, Czekajów, Godzisz, Jędzrejówka, Kruszyny, Ludwinów, Malinów, Obózek, Piaseczno, Wycisłówka, Żałowie (Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911, s. 152).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1915, sygn. 1-91, w tym za lata 1810-1816 księgi dla połączonych gmin Lisów i Goryń; allegata do akt zaślubionych 1820, 1833-1835, 1837-1839, 1843, 1848, 1850-1852, 1855-1888, 1890-1912, sygn. All. 1-43. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101066-101100, GR 367-384; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Księgi metrykalne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/145/0/1/31 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzin małżeństw i zejścia w parafii Lisów w roku 1855 1854-1856 0
58/145/0/1/32 Duplikat z parafii Lisów na rok 1856 1855-1857 0
58/145/0/1/33 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzin, małżeństw i zejścia z parafii Lisów na rok 1857 1856-1858 0
58/145/0/1/34 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzin, małżeństw i zejścia z parafii Lisów na rok 1858 1857-1859 0
58/145/0/1/35 Duplikat aktów urodzin, małżeństw i zejścia w parafii Lisów na rok 1859 1858-1860 0
58/145/0/1/36 Duplikat aktów urodzin, małżeństw i zejścia w parafii Lisów na rok 1860 1859-1861 24
58/145/0/1/37 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Lisów na rok 1861 1860-1862 29
58/145/0/1/38 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Lisów za rok 1862 1861-1863 39
58/145/0/1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Lisów na rok 1863 1862-1864 35
58/145/0/1/40 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Lisów na rok 1864 1863-1865 30
58/145/0/1/41 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Lisów na rok 1865 1864-1866 28
58/145/0/1/42 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Lisów na rok 1866 1865-1867 32
58/145/0/1/43 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Lisów na rok 1867 1866-1868 44
58/145/0/1/44 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Lisów na rok 1868 1867-1869 27
58/145/0/1/45 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Lisów na rok 1869 1868-1870 29
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

134

134

0

1.30

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -