Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mniszew

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1916
- brak danych - 1810 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Mniszew.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1911 r. w skład parafii wchodziły wsie: Chmielów Dolny v. Odcinki, Chmielów Górny, Chmielówek v. Lepianka, Czerwonka, Gruszczyn, Holendry, Kępa, Mniszew, Odcinki, Rękowice, Wielgolas, Wodanówka oraz za Wisłą: Górki, Jaszczysko, Podole, Sambodzie, Tatarczysko, Wicie Stare, Wicie Wschodnie, Wólka Gruszczyńska (Wiśniewski J., Monografia dekanatu kozienickiego, Radom 1913, s. 94).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1915, sygn. 1-105; allegata do akt zaślubionych 1810-1825, 1845-1859, 1861, 1865, 1879, 1881, 1915, sygn. All. 1-35. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101227-101275, GR 410-421; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Księgi metrykalne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/148/0/1/1 Księga urzędnika stanu cywilnego parafii Mniszewa do zapisania wszelkich aktów na lata 1810-1811 1810-1811 0
58/148/0/1/2 Księga urzędnika stanu cywilnego parafii Mniszewa do zapisania wszelkich aktów na rok 1812 1812 0
58/148/0/1/3 Księga urzędnika cywilnego gminy Mniszowskiey do zapisania aktów cywilnych na rok 1813 1813 0
58/148/0/1/4 Księga urzędnika stanu cywilnego parafii Mniszowskiey 1814 roku 1814 0
58/148/0/1/5 Księga urzędnika stanu cywilnego parafii Mniszew 1815 1815 0
58/148/0/1/6 Księga urzędnika stanu cywilnego parafii Mniszew 1816 1816 0
58/148/0/1/7 Księga urzędnika stanu cywilnego gmin parafii Mniszewskiey na rok 1817 1817 0
58/148/0/1/8 Księga urzędnika stanu cywilnego gmin parafii Mniszewskiey na rok 1818 1818 0
58/148/0/1/9 Księga urzędnika stanu cywilnego gmin parafii Mniszewskiey na rok 1819 1819 0
58/148/0/1/10 Księga urzędnika stanu cywilnego gmin parafii Mniszewskiey na rok 1820 1820 0
58/148/0/1/11 Księga urzędnika stanu cywilnego gmin parafii Mniszewskiey na rok 1821 1821 0
58/148/0/1/12 Księga urzędnika stanu cywilnego gmin parafii Mniszewskiey powiatu Kozienickiego w obwodzie radomskim województwie sandomierskim położoney na rok 1822 1822 0
58/148/0/1/13 Księga akt urzędnika stanu cywilnego gmin parafii Mniszewskiey w powiecie kozienickim w obwodzie radomskim województwie sandomierskim położoney na rok 1823 1823 0
58/148/0/1/14 Księga akt urzędnika stanu cywilnego gmin parafii Mniszewskiey w powiecie kozienickim w obwodzie radomskim województwie sandomierskim położoney na rok 1824 1824 0
58/148/0/1/15 Księga akt urzędnika stanu cywilnego gmin parafii Mniszewskiey w powiecie kozienickim w obwodzie radomskim województwie sandomierskim położoney na rok 1825 1825-1826 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

140

140

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -