Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przytyk

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1918
- brak danych - 1810 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
15 No 3 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Przytyk.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W latach 1826-1867 jako parafia Przytycko-Jarosławicka, akta sporządzane w Przytyku.
W 1908 r. w skład parafii wchodziły wsie: Podgaik, Przytyk osada, Słowików, Studziennice, Zameczek (Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911, s. 190).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów, w latach 1810-1867 także gminy i parafii Jarosławice, w tym w latach 1826-1867 sporządzane w Przytyku akta parafii Przytycko-Jarosławickiej - duplikaty 1810-1917, sygn. 1-91; allegata do akt zaślubionych 1811-1818, 1820-1821, 1829-1832, 1835, 1838, 1850, 1852-1856, 1858-1865, 1867-1876, 1878, 1880-1900, 1902-1912, sygn. All. 1-29. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101475-101513, GR 562-573; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Księgi metrykalne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/155/0/1/1 Duplikat parafii Przytyk z r. 1810-1819 1810-1819 214
58/155/0/1/2 Duplikat parafii Przytyk z r. 1820-1828 1820-1829 231
58/155/0/1/3 Księga duplikat do zapisywania akt urodzenia, zeyścia i szlubów małzeńskich w parafii Przytyckiej na rok 1829 sporządzona 1829-1830 33
58/155/0/1/4 Duplikat aktów urodzenia, zeyścia y szlubów małżeńskich parafii Przytyk na rok 1830 1829-1831 26
58/155/0/1/5 Duplikat aktów urodzenia, zeyścia y szlubów małżeńskich parafii Przytyk na rok 1831 1831-1832 26
58/155/0/1/6 Duplikat aktów urodzenia, zeyścia y szlubów małżeńskich parafii Przytyk na rok 1832 1832-1833 26
58/155/0/1/7 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Przytyk na rok 1833 1833-1834 18
58/155/0/1/8 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Przytyk na rok 1834 1834-1835 15
58/155/0/1/9 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Przytyk z Jarosławicami na rok 1835 1835-1836 20
58/155/0/1/10 Duplikat aktów urodzenia, małzeństw i zeyścia parafii Przytyk i Jarosławice na rok 1836 sporządzony 1836-1837 23
58/155/0/1/11 Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zeyścia parafii Przytyk i Jarosławickiey w województwie sandomierskim, obwodzie radomskim położoney na rok 1837 sporządzony 1837-1838 23
58/155/0/1/12 Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zeyścia parafii Przytyk i Jarosławice w guberni sandomierskiey, obwodzie radomskim położoney na rok 1838 sporządzony 1838-1839 24
58/155/0/1/13 Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zeyścia parafii Przytyk i Jarosławice w guberni sandomierskiey, obwodzie radomskim położoney na rok 1839 sporządzony 1838-1840 25
58/155/0/1/14 Duplikat parafii katolickiej Przytyk z r. 1840 1840-1841 23
58/155/0/1/15 Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zeyścia parafii Przytyk i Jarosławice w guberni sandomierskiey, obwodzie radomskim położoney na rok 1841 sporządzony 1840-1842 30
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

120

117

0

1.36

1.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -