Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rozniszew

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1940
- brak danych - 1810 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
16 No 2 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Rozniszew.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1911 r. w skład parafii wchodziły wsie: Anielin, Boguszów, Rozniszew, Tartak, Zagroby, Zakrzew, Zosin (Wiśniewski J., Monografia dekanatu kozienickiego, Radom 1913, s. 136).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1896, 1898-1903, 1905-1908, 1910-1917 sygn. 1-93; allegata do akt zaślubionych 1815-1816, 1820-1825, 1845-1859, 1865-1867, 1869-1870, 1874-1877, 1879-1881, 1883-1885, 1890-1892, 1895-1896, 1899-1901, 1903, 1905-1906, 1908, 1911, 1913-1916, 1919-1922, 1940, sygn. All. 1-59. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101805-101843, GR 616-633; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Księgi metrykalne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/159/0/1/1 Duplikat parafij Rozniszew z r. 1810 do 1821 1810-1821 119
58/159/0/1/2 Akta urzędnika stanu cywilnego gminy Rozniszew na rok 1822 1822 19
58/159/0/1/3 Akta urzędnika stanu cywilnego gminy Rozniszew na rok 1823 1823 21
58/159/0/1/4 Akta urzędnika stanu cywilnego gminy Rozniszew na rok 1824 1824 24
58/159/0/1/5 Akta urzędnika stanu cywilnego gminy i parafii Rozniszew na rok 1825 1825 25
58/159/0/1/6 Duplikat na rok 1826 do zapisywania aktów połączonych z metrykami urodzenia, małżeństw i zejścia w parafii Rozniszewskiej. Duplikat na r. 1826 1825-1826 20
58/159/0/1/7 Duplikat na rok 1827 do zapisywania metryk religijno cywilnych w parafyi Rozniszewskiey urodzonych zaślubionych y zeyścia 1827-1827 23
58/159/0/1/8 Duplikat na rok 1828 do zapisywania metryk religijno cywilnych urodzonych zaślubionych y zmarłych w parafyi Rozniszewskiey 1827-1829 27
58/159/0/1/9 Duplikat paraiji Rozniszew z r. 1829 1828-1830 22
58/159/0/1/10 Do zapisywania metryk religijno cywilnych urodzonych, zaślubionych y zmarłych w parafij Rozniszewskiej. Duplikat na r. 1830 dla Rozniszewa 1829-1831 24
58/159/0/1/11 Duplikat na rok 1831akt cywilno religijnych w parafij Rozniszew urodzonych, zaślubionych y zmarłych 1830-1832 23
58/159/0/1/12 Duplikat na rok 1832 gi akt cywilno religijnych w parafij Rozniszew urodzonych, zaślubionych y zmarłych 1831-1833 32
58/159/0/1/13 Duplikat akt cywilno religijnych w parafij Rozniszew na rok 1833 1832-1834 27
58/159/0/1/14 Duplikat na rok 1834 z parafij Rozniszew akt cywilno religijnych 1833-1835 25
58/159/0/1/15 Duplikat na rok 1835 ty z parafij Rozniszew akt cywilno religijnych 1834-1836 23
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

152

150

0

1.12

1.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -