Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ryczywół

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1810-1917
- brak danych - 1810 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Ryczywół.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1911 r. w skład parafii wchodziły wsie: Mostki, Ryczywół osada, Sylwanówka, Wola Chodkowska oraz za Wisłą: Kraski Dolne, Kraski Górne, Nowa Osada, Ostrznia Pasternik (Wiśniewski J., Monografia dekanatu kozienickiego, Radom 1913, s. 145).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1916, sygn. 1-104; allegata do akt zaślubionych 1810-1825, 1845-1861, 1863, 1876, 1878, 1883, 1885, 1891, 1893, 1902, 1905, 1914, sygn. All. 1-42. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101844-101892, GR 634-651; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/160/0/1/1 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii miasta y Ryczywoła do zapisowania wszelkich aktów na lata 1810 y 1811 1810-1811 67
58/160/0/1/2 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii y miasta Ryczywoła do zapisowania wszelkich aktów na rok 1812 1812-1812 48
58/160/0/1/3 [Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii i miasta Ryczywoła do zapisowania wszelkich aktów na rok 1813 rok] 1813-1813 34
58/160/0/1/4 Księga aktów cywilnych Urzędnika Stanu Cywilnego miasta i parafii Ryczywolskiey do zapisowania na rok 1814 1814-1814 41
58/160/0/1/5 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Ryczywolskiey do zapisowania aktów na rok 1815 1815-1815 37
58/160/0/1/6 Księga dla stanu Urzędu Cywilnego w powiecie kozienickim w departamencie radomskim na rok 1816 Gminy Ryczywolskiey 1816-1816 34
58/160/0/1/7 Księga Urzędu Cywilnego gminy Ryczywół z roku 1817 1817-1817 35
58/160/0/1/8 Księga Ryczywół parafia 1818 1818-1818 36
58/160/0/1/9 Duplikat księgi Urzędu Cywilnego gminy Ryczywół na rok 1819 1819-1819 38
58/160/0/1/10 Księga gminy Ryczywół na rok 1820 1820-1820 34
58/160/0/1/11 Księga Urzędu Stanu Cywilnego gminy Ryczywół na rok 1821 1821-1821 82
58/160/0/1/12 Księga Urzędu Stanu Cywilnego gminy Ryczywół na rok 1822 1822-1822 0
58/160/0/1/13 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Ryczywół na rok 1823 1823-1823 32
58/160/0/1/14 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Ryczywół powiatu Kozienickiego na rok 1824 1824-1825 47
58/160/0/1/15 Księga Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Ryczywolskiey na 1825 -ty rok 1825-1825 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

146

146

0

1.39

1.39

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -