Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Białobrzegi

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1862-1939
- brak danych - 1862 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
16 No 1 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel΄nogo Komiteta v Carstve Pol΄skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art..… 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art.… 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1862 r. - wydzielony z Okręgu Przytyk. Siedzibą urzędnika stanu cywilnego były Białobrzegi.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczko Białobrzegi oraz wsie w gminach: Błotnica, Grabów nad Pilicą, Stromiec, Sucha; od 1870 r. wsie położone w nowych granicach pow. kozienickiego przyłączone zostały do Okręgów Ryczywół i Magnuszew. Formalnie z dniem 1 stycznia 1907 r. na mocy Postanowienia Nr 3694 z dnia 13 sierpnia 1905 r. Radomskiego Rządu Gubernialnego, nakładającego także na dozór bóżniczy obowiązek utrzymywania urzędnika prowadzącego akta stanu cywilnego, z części Okręgu Białobrzegi w odrębny Okręg Bóżniczy wydzielono gminę Stromiec (58/46, sygn. 190, protokół nr 1049 z 5 sierpnia 1905 r.).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1862-1908, 1916-1917 sygn. 1-49; allegata do akt zaślubionych 1862, 1864, 1869, 1873-1874, 1876, 1880, 1885, 1889-1890, 1892-1898, 1900-1908, 1917-1921, sygn. All. 1-31. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1917-1925, 1930-1939 sygn. 2u-3u, 6u-8u; ślubów z lat 1917-1925, 1931-1939, sygn. 4u, 6u, 9u; zgonów z lat 1917-1925, 1930-1939, sygn. 5u-6u, 10u oraz sporządzone w latach 1927-1930 wpisy akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych w latach 1904-1930, sygn. 1u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100045-100048, GR 970-981; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/183/0/1/1 Duplikat Akt Stanu Cywilnego urodzonych zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego w okręgu bużniczym i samym mieście Białobrzegi w roku 1862 1862-1864 41
58/183/0/1/2 Duplikat Akt Stanu Cywilnego urodzonych zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego w okręgu bużniczym i samym mieście Białobrzegi w roku 1863 1862-1865 23
58/183/0/1/3 Duplikat Akt Stanu Cywilnego urodzonych zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego w okręgu bużniczym i samym mieście Białobrzegi w roku 1864 1864-1866 29
58/183/0/1/4 Duplikat Akt Stanu Cywilnego okręgu bużniczego Białobrzegi za rok 1865 1865-1866 35
58/183/0/1/5 [Akta Stanu Cywilnego parafii Białobrzegi wyznań niechrześcijańskich 1866] 1866-1868 48
58/183/0/1/6 [Akta Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Białobrzegi 1867] 1867-1868 70
58/183/0/1/7 Żydowskie [Akta urodzin, małżeństw i zgonów Białobrzegi 1868] 1868-1869 52
58/183/0/1/8 [Okręg Buż. Białobrzegi 1869] 1869-1869 62
58/183/0/1/9 Starozakonne Białobrzegi 1870 1870-1871 55
58/183/0/1/10 [USC Białobrzegi - wyzn. Mojż. 1871] 1870-1871 81
58/183/0/1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1872 Białobrzegi 1872-1873 131
58/183/0/1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1873 Białobrzegi 1872-1873 98
58/183/0/1/13 Starozakonne Białobrzegi 1874 1874-1875 118
58/183/0/1/14 Starozakonne Białobrzegi 1875 1875-1875 94
58/183/0/1/15 Starozakonne Białobrzegi 1876 1876-1877 86
58/183/0/1/16 Starozakonne Białobrzegi 1877 1877-1877 64
58/183/0/1/17 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi na 1878 r.] 1877-1878 39
58/183/0/1/18 [Starozakonne Białobrzegi 1879] 1879-1879 46
58/183/0/1/19 [Starozakonne Białobrzegi 1880] 1880-1881 34
58/183/0/1/20 [Starozakonne Białobrzegi 1881 r.] 1881-1881 36
58/183/0/1/21 [Starozakonne Białobrzegi 1882 r.] 1882-1882 32
58/183/0/1/22 [Starozakonne Białobrzegi 1883 r.] 1883-1883 35
58/183/0/1/23 [Starozakonne Białobrzegi 1884 r.] 1884-1884 41
58/183/0/1/24 [Starozakonne Białobrzegi 1885 r.] 1885-1885 36
58/183/0/1/25 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1886 r.] 1886-1886 32
58/183/0/1/26 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1887 r.] 1887-1888 40
58/183/0/1/27 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1888 r.] 1888-1889 41
58/183/0/1/28 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1889 r.] 1889-1890 51
58/183/0/1/29 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1890 r.] 1890-1891 61
58/183/0/1/30 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1891 r.] 1891-1892 34
58/183/0/1/31 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1892 r.] 1892-1893 42
58/183/0/1/32 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1893 r.] 1893-1893 52
58/183/0/1/33 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1894 r.] 1894-1895 44
58/183/0/1/34 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1895 r.] 1895-1895 64
58/183/0/1/35 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii mojżeszowej w Białobrzegach za 1896 r.] 1896-1896 76
58/183/0/1/36 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1897 r.] 1897-1898 73
58/183/0/1/37 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1898 r.] 1898-1898 74
58/183/0/1/38 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1899 r.] 1899-1899 52
58/183/0/1/39 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1900 r.] 1900-1901 64
58/183/0/1/40 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1901 r.] 1901-1902 53
58/183/0/1/41 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1902 r.] 1902-1903 45
58/183/0/1/42 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1903 r.] 1903-1904 69
58/183/0/1/43 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1904 r.] 1904-1905 54
58/183/0/1/44 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1905 r.] 1905-1906 46
58/183/0/1/45 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1906 r.] 1906 39
58/183/0/1/46 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1907 r.] 1907 41
58/183/0/1/47 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1908 r.] 1908 42
58/183/0/1/48 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Białobrzegi za 1916 r.] 1916 0
58/183/0/2/A001 Dowody do akt małżeństwa Okręgu Bużniczego Białobrzegi za rok 1862 1862 0
58/183/0/2/A002 Dowody do akt małżeństwa parafii niechrześcijańskiej Białobrzegi w roku 1864 1863-1864 0
58/183/0/2/A003 Dokumenty k delam brakosočetaniâ iz Bâlobrzeskago prihoda niehrzestânskago veroispovedaniâ za 1869 god 1867-1869 0
58/183/0/2/A004 Dokumenty k aktam o brakosočetani Bâlobrzeskago Bužničnago Okruga za 1873 god 1873 0
58/183/0/2/A005 Dokumenty k metričeskoj knige o brakosočetavšihsâ evreâh v 1874 godu v prihode Bâlobrzegi Radomskago uezda radomskoj gubernii 1873-1874 0
58/183/0/2/A006 Dokumenty k aktam o brakosočetanii za 1876 god Bâlobrzeskago Okruga 1875-1876 0
58/183/0/2/A007 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Evreev v 1880 godu iz Bâlobrzeskago Božničnago Okruga 1879-1880 0
58/183/0/2/A008 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Evreâh v Bâlobrzeskom Božničnom Okruge radomskoj gubernii i uezda za 1885 god 1884-1885 0
58/183/0/2/A009 Delo činovnika graždanskago sostoâniâ Bâlobržeskago Božničnago okruga s dokumentami k aktam o brakosočetavšihsâ za 1889 god 1889-1889 0
58/183/0/2/A010 Dokumenty činovnika graždanskago sostoâniâ Bâlobržeskago Božničnago okruga k aktam o brakosočetavšihsâ za 1890 god 1890 0
58/183/0/2/A011 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Bâlobržeskago Božničnago okruga za 1892 god 1891-1892 0
58/183/0/2/A012 Dokumenty k aktam o brakosočtanii evreev v Bâlobržeskam Božničnom okruge za 1893 god 1892-1893 0
58/183/0/2/A013 Dokumenty k knige dublikat o brakosočtanii evreev Bâlobržeskago Božničago okruge za 1894 god 1893-1894 0
58/183/0/2/A014 [Dokumenty do akt małżeństw Żydów z białobrzeskiego bożniczego Okręgu z 1895 roku] 1895 0
58/183/0/2/A015 Dokumenty o brakosočetavšihsâ v 1896 godu evreâh Bâlobržeskago Božničago okruga 1895-1896 0
58/183/0/2/A016 Dokumenty o brakosočetavšihsâ v 1897 godu evreâh Bâlobržeskago Božničago okruga 1897 0
58/183/0/2/A017 Dokumenty o brakosočetavšihsâ v 1898 g. evreâh Bâlobržeskago Božničago okruga 1897-1898 0
58/183/0/2/A018 Dokumenty o brakosočetavšihsâ evreâh Bâlobržeskago Božničago okruga radomskogo uezda v 1900 g. 1890 0
58/183/0/2/A019 Białobrzegi starozakonne 1901. Dokumenty o brakosočetavšihsâ evreâm Bâlobržeskago Božničago okruga radomskago uezda v 1901 g. 1900-1901 0
58/183/0/2/A020 Białobrzegi starozakonne 1902. Dokumenty o brakosočetavšihsâ evreâm Bâlobržeskago Božničago okruga radomskago uezda za 1902 g. 1901-1902 0
58/183/0/2/A021 Białobrzegi starozakonne 1903. Dokumenty o brakosočetavšihsâ v 1903 godu evreâh Bâlobržeskago božničago okruga 1902-1903 0
58/183/0/2/A022 Białobrzegi starozakonne 1904. Dokumenty k aktam činovnika graždanskago sostoâniâ Bâlobržeskago božničago okruga za 1904 g. 1903-1904 0
58/183/0/2/A023 Białobrzegi starozakonne 1905. Dokumenty brakosočetavšihsâ evreâm Bâlobržeskago božničago okruga, radomskago uezda v 1905 godu 1905 0
58/183/0/2/A024 Białobrzegi starozakonne 1906. Dokumenty brakosočetavšihsâ evreâm Bâlobržeskago božničago okruga, radomskago uezda v 1906 godu 1906 0
58/183/0/2/A025 Białobrzegi starozakonne 1907. Dokumenty brakosočetavšihsâ evreâm Bâlobržeskago božničago okruga, radomskago uezda za 1907 god 1906-1907 0
58/183/0/2/A026 Białobrzegi starozakonne 1908. Dokumenty brakosočetavšihsâ evreâm Bâlobržeskago božničago okruga, radomskago uezda za 1908 god 1908 0
58/183/0/2/A027 Białobrzegi starozakonne. Dowody do aktów ślubnych za 1917 r. Białobrzeskiego Bożniczego Okręgu 1916-1918 0
58/183/0/2/A028 Białobrzegi starozakonne 1918. Dowody do aktów ślubnych za 1918 r. Białobrzeskiego Bożniczego Okręgu 1918-1919 0
58/183/0/2/A029 Białobrzegi starozakonne 1919. Dowody do aktów ślubnych za 1919 rok Białobrzeskiego Bożniczego Okręgu 1919-1920 0
58/183/0/2/A030 Białobrzegi starozakonne 1920. Dowody do aktów ślubnych za 1920 rok. Białobrzeskiego Bożniczego Okręgu 1919-1921 0
58/183/0/2/A031 Białobrzegi starozakonne 1921. Dowody do aktów ślubnych za 1921 rok. Białobrzeskiego Bożniczego Okręgu 1920-1922 0
58/183/0/3/U001 Unikaty. Akty urodzenia ślubu i śmierci za lata od 1904, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1926, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930 1927-1931 0
58/183/0/3/U002 Akty urodzenia Białobrzeskiego Bożnicznego Okręgu powiatu radomskiego 1917, 1918, 1919, 1920 1917-1920 0
58/183/0/3/U003 Akty urodzenia Białobrzeskiego B. Okręgu od 1921-1922 1920-1922 0
58/183/0/3/U004 Akta ślubne Białobrzeskiego Bożniczego Okręgu z roku 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 1917-1922 0
58/183/0/3/U005 Akta zejścia Białobrzeskiego Bożniczego Okręgu za 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 1917-1922 0
58/183/0/3/U006 Unikaty. Akta urodzenia, ślubne i śmierci za 1922, 1923, 1924 i 1925 1922-1925, 1935 0
58/183/0/3/U007 [Księga unikat. Akta urodzenia wyznania niechrześcijańskiego okręgu bóżniczego Białobrzegi 1930-1938] 1930-1938 0
58/183/0/3/U008 [Księga unikat. Akta urodzenia wyznania niechrześcijańskiego okręgu bóżniczego Białobrzegi 1939] 1939 0
58/183/0/3/U009 Unikaty. Akta ślubu wyznania niechrześcijańskiego Bożn. Okręgu Białobrzegi 1931-1938, 1939 1930-1939 0
58/183/0/3/U010 Unikaty. Akta śmierci wyznania niechrześcijańskiego Bożn. Okręgu Białobrzegi 1930-1939 1930-1939 0

Amount of archival material

90

89

0

1.05

1.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.