Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1914
- brak danych - 1826 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg, stanowiący połączenie dwu okręgów, istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego były miasteczka: Gniewoszów i Granica. Od 2 lutego 1903 r. siedzibę (miejsce sporządzania akt) przeniesiono do Oleksowa
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Gniewoszów, Granica i Sieciechów oraz wsie w gminach: Góra Puławska, Grabów, Policzna, Sarnów, Sieciechów.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1894, 1897-1913, sygn. 1-88; allegata do akt zaślubionych 1828-1833, 1835-1842, 1844-1856, 1859-1881, 1884-1892, 1894, 1897-1910, 1912-1913 sygn. All. 1-75. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1874, 1899, 1909 (od N 25), 1910-1912, sygn. 1u-3u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100441-100472, GR 986-1005; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/184/0/1/1 Księga Duplikat od Zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań niechrześcijańskich do Parafii Miast Połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1826 1826-1827 59
58/184/0/1/2 Księga Duplikat od Zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań niechrześcijańskich do Parafii Miast Połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1827 1827-1828 55
58/184/0/1/3 Księga Duplikat od Zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1828 1828-1829 56
58/184/0/1/4 Księga Duplikat Tom I od Zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań Niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1829 1829 50
58/184/0/1/5 Księga Duplikat Tom II do zapisywania aktów Cywilnych Małżeństwa Osób Wyznań niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1829 1829 9
58/184/0/1/6 Księga Duplikat od Zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań niechrześcijańskich w Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1830 sporządzona 1830 47
58/184/0/1/7 Księga Duplikat od zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób wyznań Niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1831 sporządzona 1831 61
58/184/0/1/8 Księga Duplikat od zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób wyznań Niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1832 sporządzona 1832-1833 54
58/184/0/1/9 Księga Duplikat od zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób wyznań niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1833 sporządzona 1832-1833 55
58/184/0/1/10 Księga Duplikat od zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób wyznań niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1834 sporządzona 1834 46
58/184/0/1/11 Księga Duplikat od zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań Niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1835 sporządzona 1835 48
58/184/0/1/12 Księga Duplikat od zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań Niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1836 sporządzona 1836-1837 51
58/184/0/1/13 Księga Duplikat od zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań Niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na Rok 1837 sporządzona 1837-1838 60
58/184/0/1/14 Księga Duplikat od zapisywania Aktów Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań Niechrześcijańskich do Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy należących na rok 1838 sporządzona 1838-1839 51
58/184/0/1/15 Księga Duplikat od Zapisywania Akt Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Gniewoszów na rok 1839-ty sporządzona 1839-1840 58
58/184/0/1/16 Księga Duplikat Na Zapis Akt Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Gniewoszów na Rok 1840-ty sporządzona 1839-1840 38
58/184/0/1/17 Księga Duplikat Na Zapis Akt Cywilnych Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Gniewoszów i Granica na rok 1841-szy sporządzony 1841-1843 44
58/184/0/1/18 Księga Duplikat do Zapisywania Akt Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Miast Gniewoszowa i Granicy na rok 1842 służąca Urodzeń i Zejścia [Ślubu] 1842 45
58/184/0/1/19 Księga Duplikat Na Zapis Akt Cywilnych Urodzenia, Małżeństw i Zejścia Osób Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granicy na Rok 1843 sporządzona 1843 32
58/184/0/1/20 Duplikat Urodzenia, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Miast Gniewoszowa i Granicy z Roku 1844 1844-1845 48
58/184/0/1/21 Duplikat Akt Urodzenia, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Miast Gniewoszowa i Granicy na rok 1845-ty 1844-1846 46
58/184/0/1/22 Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszowa i Granicy na 1846 r. 1846-1847 48
58/184/0/1/23 Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Miast Gniewoszowa i Granicy na 1847 rok 1846-1848 40
58/184/0/1/24 Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Miast Gniewoszowa i Granicy na 1848 rok 1848-1850 51
58/184/0/1/25 Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszowa i Granicy na rok 1849 1848-1852 47
58/184/0/1/26 Księga Duplikat Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszowa i Granicy rok 1850 1849-1852 47
58/184/0/1/27 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica Na rok 1851 1850-1852 47
58/184/0/1/28 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego - Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica Na rok 1852 1851-1855 42
58/184/0/1/29 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego - Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica Na rok 1853 1852-1855 45
58/184/0/1/30 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego - Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica - na rok 1854 1853-1855 42
58/184/0/1/31 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego - Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica - na rok 1855 1854-1856 42
58/184/0/1/32 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego - Urodzeń, Małżeństw i Zejść Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica na rok 1856 1855-1857 36
58/184/0/1/33 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego - Urodzeń, Małżeństw i Zejść Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica na rok 1857 1856-1858 38
58/184/0/1/34 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżniczego Gniewoszów i Granica na rok 1858 1857-1859 50
58/184/0/1/35 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżniczego Gniewoszów i Granica na rok 1859 1858-1860 97
58/184/0/1/36 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżniczego Gniewoszów i Granica na rok 1860 1859-1861 55
58/184/0/1/37 Księga Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżniczego Gniewoszów i Granica na rok 1861 1860-1862 39
58/184/0/1/38 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zaślubień i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżniczego Gniewoszów na rok 1862 1862-1864 52
58/184/0/1/39 Księga Duplikat do zapisywania Akt Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżniczego Gniewoszów i Granica na Rok 1863 1862-1864 40
58/184/0/1/40 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zaślubień i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżniczego Gniewoszów i Granica z Roku 1864 1864-1866 50
58/184/0/1/41 Duplikat do Zapisywania Akt Urodzeń, Małżeństw i Zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgów Bóżniczych Gniewoszów i Granicy Na R. 1865 1864-1866 31
58/184/0/1/42 Duplikat do Zapisywania Akt Urodzeń, Zejścia i Zaślubień Wyznań Niechrześcijańskich Okręgów Bóżniczych Gniewoszów i Granica 1866 rok 1866-1867 47
58/184/0/1/43 Duplikat do Zapisywania Akt Urodzeń, Zejścia i Zaślubień Wyznań Niechrześcijańskich Okręgów Bóżniczych Gniewoszowa i Granica na Rok 1867 1866-1867 58
58/184/0/1/44 Dvojnoj egzemplâr' k vedenii Aktov o rodivšihsâ, umierših i brakosočetavšihsâ Evrejskogo Ispoviedaniâ k Božničnym Okrugam Gnĕvošova i Granicy na 1868 god 1868 78
58/184/0/1/45 Dublikat služaŝij dlâ zapiski Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Nehristânskogo Ispovedaniâ a imenno o Uroždёnnyh, Brakosočetavšihsâ i Umierših na 1869 god dlâ Gnevošovskogo Božničnogo Okruga 1869 61
58/184/0/1/46 Dvojnoj ekzemplar' dlâ vedeniâ Akt o Rodivšihsâ, Umierših i Brakosočetavšihsâ Evrejskogo Ispovedaniâ iz Božničnyh Okrugov Gnĕvoszova i Granicy na 1870 god 1870 65
58/184/0/1/47 Dublikat dlâ zapiski Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Nehristânskogo Ispovedaniâ, kak - to: o Roždĕnii, Brakosočetanii i o Smerti dlâ Gnĕvošovskogo i Granickogo Božničnyh Okrugov na 1871 god 1871 62
58/184/0/1/48 Dublikat Aktov Graždanskogo sostoâniâ nehristânskogo ispovedaniâ o Roždĕnii, Brakosočetanii i Smerti dlâ Gnĕvošovskogo i Granickogo Božničnyh Okrugov na 1872 god 1871-1873 67
58/184/0/1/49 Dublikat Aktov o roždĕnii, brakosočetanii i Smerti Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnago Okruga za 1873 god 1873 79
58/184/0/1/50 Dublikat Aktov o roždĕnii, brakosočetanii i Smerti Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnago Okruga za 1874 god 1874 75
58/184/0/1/51 Dublikat Akt o roždĕnii, brakosočetanii i Smerti Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1875 god 1874-1875 65
58/184/0/1/52 Dublikat Akt o roždĕnii, brakosočetanii i Smerti Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1876 god 1875-1876 64
58/184/0/1/53 Kniga Dublikat dlâ zapisywaniâ Aktov o rodivšihsâ, brakosočetavših i Smerti Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskogo vĕroispovĕdaniâ Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1877 god 1877 48
58/184/0/1/54 Kniga Dublikat dlâ zapisywaniâ Aktov o rodivšihsâ, brakosočetavših i Smerti Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskogo vĕroispovĕdaniâ Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1878 god 1878 42
58/184/0/1/55 Kniga Dublikat dlâ zapisywaniâ aktov o rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i smerti Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskogo vĕroispovĕdaniâ Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1879 god 1879 49
58/184/0/1/56 Kniga Dublikat dlâ zapisywaniâ aktov o rodivšihsâ, Brakosočetavših i smerti Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskogo vĕroispovĕdaniâ Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1880 god 1880 52
58/184/0/1/57 Kniga Dublikat Dlâ zapisywaniâ Aktov Rodivšihsâ, Umerših i Brakosočetavšihsâ Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ Nehristânskogo Vĕroispovĕdaniâ Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1881 god 1881 50
58/184/0/1/58 Kniga Dublikat Dlâ zapisywaniâ Aktov o Rodivšihsâ, Umerših i Brakosočetavšihsâ Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskogo ispovĕdaniâ Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1882 god 1882 53
58/184/0/1/59 Kniga Dublikat Dlâ zapisywaniâ Aktov o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskogo ispovĕdaniâ Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1883 god 1883 43
58/184/0/1/60 Kniga Dublikat Dlâ zapisywaniâ Aktov o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskogo ispovĕdaniâ Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1884 god 1884 45
58/184/0/1/61 Kniga Dublikat Dlâ zapisywaniâ Aktov o rodivšihsâ, brakosočetavših i umerših Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskih ispovĕdanii Gnĕvošovskogo i Granickago Božničnyh Okrugov za 1885 god 1885 0
58/184/0/1/62 Dublikat Aktov Graždanskogo sostoâniâ Gnĕvoševskogo i Granickago Božničnyh Okrugov Kozenickago Uĕzda Radomskoj Gubernii za 1886 god 1886 61
58/184/0/1/63 Dublikat Aktov Graždanskogo sostoâniâ Gnĕvoševskogo i Granickago Božničnyh okrugov Kozenickago Uĕzda Radomskoj Gubernii za 1887 god 1887-1888 59
58/184/0/1/64 Dublikat Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših v Gnĕvoševskom i Granickom Božničnyh Okrugah v 1888 godu 1888 46
58/184/0/1/65 Dublikat Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših v Gnĕvoševskom i Granickom Božničnyh Okrugah v 1889 godu 1889 51
58/184/0/1/66 Dublikat Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših v Gnĕvoševskom i Granickom Božničnyh Okrugah v 1890 godu 1890 29
58/184/0/1/67 Dublikat Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših v Gnĕvoševskom i Granickom Božničnyh Okrugah za 1891 god 1891 67
58/184/0/1/68 Dublikat Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših v Gnĕvoševskom i Granickom Božničnyh Okrugah za 1892 god 1892 80
58/184/0/1/69 Dublikat Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših v Gnĕvoševskom i Granickom Božničnyh Okrugah za 1893 god 1893 39
58/184/0/1/70 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1894 r.] 1894 77
58/184/0/1/71 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za lata 1898] 1897-1898 139
58/184/0/1/72 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1899] 1899 83
58/184/0/1/73 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1900 r.] 1900 79
58/184/0/1/74 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1901 r.] 1901 65
58/184/0/1/75 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1902 r.] 1902 63
58/184/0/1/76 [Duplikat akt urodzonych i zaślubionych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1903 r.] 1903-1905 33
58/184/0/1/77 [Duplikat akt zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1903 r.] 1903-1905 13
58/184/0/1/78 [Duplikat akt urodzonych i zaślubionych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1904 r.] 1904-1905 35
58/184/0/1/79 [Duplikat akt zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1904 r.] 1903-1905 12
58/184/0/1/80 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów - Granica za 1905 r.] 1905-1906 45
58/184/0/1/81 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów-Granica za 1906 r.] 1906-1907 39
58/184/0/1/82 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów-Granica za 1907 r.] 1907-1908 37
58/184/0/1/83 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów-Granica za 1908 r.] 1908-1909 43
58/184/0/1/84 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów-Granica za 1909 r.] 1909-1910 51
58/184/0/1/85 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów-Granica (z siedzibą w Oleksowie) za 1910 r.] 1910-1911 66
58/184/0/1/86 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów-Granica (z siedzibą w Oleksowie) za 1911 r.] 1911-1912 52
58/184/0/1/87 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów-Granica za 1912 r.] 1912-1913 49
58/184/0/1/88 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Gniewoszów-Granica za 1913 r.] 1913-1914 67
58/184/0/2/A001 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszowa i Granicy tyczące się świadectw ogłoszonych zapowiedzi przez Rabina miast tutejszych i innych w Roku 1828 1828 0
58/184/0/2/A002 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszowa i Granicy tyczące się Świadectw Ogłoszonych Zapowiedzi przez Rabinów Miast tutejszych i innych w roku 1829 1829 0
58/184/0/2/A003 Dowody do Akt Cywilnych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy za Rok 1830 1829-1833 0
58/184/0/2/A004 Dowody do Akt Cywilnych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy za Rok 1831 1831 0
58/184/0/2/A005 Dowody do Akt Cywilnych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Miast połączonych Gniewoszowa i Granicy za Rok 1832 1832 0
58/184/0/2/A006 Dowody do Akt Małżeństw Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica z Roku 1833 1832-1833 0
58/184/0/2/A007 Dowody do Akt Cywilnych Ślubu czyli Małżeństw Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica z Roku 1835 Sztuk 62 1835 0
58/184/0/2/A008 Dowody do Akt Cywilnych Małżeństwa Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granicy z Roku 1836 1836 0
58/184/0/2/A009 Dowody do Akt Cywilnych Małżeństwa Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica z Roku 1837 1837 0
58/184/0/2/A010 Dowody do Akt Cywilnych Małżeństwa Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Gniewoszów i Granica z Roku 1838 1838 0
58/184/0/2/A011 Miasto Gniewoszów i Granica Dowody do Akt Ślubnych Osób Starozakonnych z roku 1840-go 1839-1840 0
58/184/0/2/A012 Dowody do Akt Ślubnych do Starozakonnych Miast Gniewoszowa i Granicy na Rok 1841 służyć mające 1840-1841 0
1 2

Amount of archival material

166

166

0

2.26

2.26

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.