Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Kazanów

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1828-1924
- brak danych - 1828 - 1924
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od początku 1828 r. Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Kazanów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczko Kazanów oraz wsie w gminach: Bogusławice, Kuczki, Miechów, Tarłów, Tczów; od 1870 r. wsie położone w nowych granicach pow. kozienickiego i radomskiego przyłączone zostały do Okręgu Zwoleń i Radom.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1828-1864, 1866-1868, 1870-1911, 1913-1914, sygn. 1-82; allegata do akt zaślubionych 1828-1830, 1832-1864, 1866-1899, 1902-1912, sygn. All. 1-81. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1880-1902, 1903 (do N 8), sygn. 2u; ślubów z lat 1859-1877, sygn. 1u.; Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 100879-100908, GR 1008-1026; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/185/0/1/1 [Duplikat akt stanu cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Kazanów za 1828 r.] 1828 21
58/185/0/1/2 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1829 1829 18
58/185/0/1/3 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1830 r. 1830 18
58/185/0/1/4 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1831 r. 1831 11
58/185/0/1/5 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1832 r. 1832 18
58/185/0/1/6 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1833 r. 1833 18
58/185/0/1/7 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1834 r. 1834 20
58/185/0/1/8 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1835 r. 1835 19
58/185/0/1/9 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1836 r. 1835 18
58/185/0/1/10 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1837 r. 1837 15
58/185/0/1/11 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1838 1838 18
58/185/0/1/12 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1839 1839 19
58/185/0/1/13 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1840 1840 19
58/185/0/1/14 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów 1841 1841 15
58/185/0/1/15 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień, śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów w roku 1842 1841-1843 22
58/185/0/1/16 Duplikat. Akta urodzenia, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich w parafii Kazanów w roku 1843-m 1843-1844 21
58/185/0/1/17 Duplikat. Akta urodzenia, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich parafii Kazanów w roku 1844-m 1843-1845 26
58/185/0/1/18 Duplikat. Akta urodzenia, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich parafii Kazanów w roku 1845-m 1844-1846 20
58/185/0/1/19 Duplikat. Akta urodzenia, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów w roku 1846-m 1845-1847 21
58/185/0/1/20 Duplikat. Akta urodzenia, zaślubin i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów w roku 1847 1846-1848 28
58/185/0/1/21 Duplikat. Akta urodzenia, zaślubin i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1848 1848-1849 27
58/185/0/1/22 Duplikat. Akta urodzenia, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1849 1848-1850 27
58/185/0/1/23 Duplikat. Akta urodzeń, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1850 1849-1850, 1852 22
58/185/0/1/24 Duplikat Akt urodzeń, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1851 1850-1852 23
58/185/0/1/25 Duplikat Akt urodzeń, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1852 1851-1852, 1854 33
58/185/0/1/26 Duplikat Akt urodzeń, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1853 1852-1854 30
58/185/0/1/27 Duplikat Akt urodzeń, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1854 1853-1854, 1856 29
58/185/0/1/28 Duplikat Akt urodzeń, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1855 1854-1856 37
58/185/0/1/29 Duplikat Akt urodzeń, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1856 1855-1857 26
58/185/0/1/30 Duplikat Akt urodzeń, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Kazanów na rok 1857 1856-1858 28
58/185/0/1/31 [Duplikat do zapisywania aktów stanu cywilnego urodzin, zaślubin i zejścia dla wyznań niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Kazanów na rok 1858] 1858-1859 25
58/185/0/1/32 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznań niechrześcijańskich Parafii Kazanów na rok 1859 1858-1860 29
58/185/0/1/33 Duplikat do zapisywania aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych żydów z parafii Kazanów za rok 1860 1859-1861 23
58/185/0/1/34 Duplikat do zapisywania aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych żydów z parafii Kazanów na rok 1861 1861-1862 54
58/185/0/1/35 Duplikat do zapisywania aktów urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Kazanów wyznań niechrześcijańskich - urodzin, zaślubionych i zmarłych na rok 1862 1861-1863 0
58/185/0/1/36 Księga duplikat urzędnika Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich Okręgu Kazanów do zapisywania aktów urodzeń, zaślubin i zeyścia w ciągu roku 1863 1863-1864 25
58/185/0/1/37 Księga dupplikat urzędnika Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich Okręgu Kazanów do zapisywania aktów urodzeń, zaślubin i zejścia w ciągu 1864 roku 1864-1865 16
58/185/0/1/38 Duplikat aktów urodzeń, zaślubin i zejścia wyznań niechrześcijańskich Parafii Kazanów Okręgu Kozienickiego za rok 1866 1866-1867 20
58/185/0/1/39 Duplikat aktów urodzeń, szlubów i zejścia wyznań niechrześcijańskich Parafii Kazanów za rok 1867 1867-1868 17
58/185/0/1/40 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh o brakosočetanii i smerti Kazanovskago božničnago okruga 1868 g. 1868 19
58/185/0/1/41 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh o brakosočetanii i smerti Kazanovskago bužničnago okruga na 1870 g. 1870 35
58/185/0/1/42 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetanii i smerti Kazanovskago bužničnago okruga na 1871 g. 1871 28
58/185/0/1/43 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetanii i smerti Kazanovskago bužničnago okruga na 1872 god 1872-1873 24
58/185/0/1/44 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetanii i smerti Kazanovskago bužničnago okruga na 1873 god 1873-1874 44
58/185/0/1/45 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetanii i smerti Kazanovskago bužničnago okruga na 1874 god 1874-1875 23
58/185/0/1/46 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetanii i smerti Kazanovskago bužničnago okruga na 1875 god 1875-1876 19
58/185/0/1/47 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetanii i smerti Kazanovskago bužničnago okruga na 1876 god 1875-1877 27
58/185/0/1/48 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetavšihsâ i smerti Kazanovskago bužničnago okruga na 1877 god 1877-1878 24
58/185/0/1/49 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetavšihsâ i smerti Kazanovskago bužničnago okruga na 1878 g 1878-1879 22
58/185/0/1/50 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših Kazanovskago bužničnago okruga na 1879 g. 1879 24
58/185/0/1/51 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših Kazanovskago bužničnago okruga na 1880 god 1880 22
58/185/0/1/52 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših Kazanovskago bužničnago okruga na 1881 god 1881 21
58/185/0/1/53 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših evreev v Kazanovskom bužničnom okruge na 1882 god 1882 20
58/185/0/1/54 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždeniâ umerših i brakosočetaniâ Kazanovskago bužničnago okruge na 1883 god 1883 28
58/185/0/1/55 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždeniâ, umerših i brakosočetaniâ Kazanovskago bužničnago okruge na 1884 god 1884 18
58/185/0/1/56 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždeniâ, umerših i brakosočetaniâ Kazanovskago bužničnago okruge na 1885 god 1885 17
58/185/0/1/57 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždeniâ, umerših i brakosočetavšihsâ Kazanovskago božničnago okruge na 1886 god 1886 19
58/185/0/1/58 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždeniâ, umerših i brakosočetaniâ Kazanovskago božničnago okruge na 1887 god 1886-1887 12
58/185/0/1/59 Dublikat dlâ zapisyvaniâ akt uroždeniâ, umerših i brakosočetaniâ Kazanovskago božničnago okruge na 1888 god 1888 26
58/185/0/1/60 Dublikat aktov uroždennyh, umerših i brakosočetavšihsâ dlâ Kazanovskago božničnago okruge na 1889 god 1888-1889 31
58/185/0/1/61 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Kazanovskomu božničnamu okrugu na 1890, 1891 i 1892 godu 1890-1892 73
58/185/0/1/62 Dublikat aktov brakosočetavšihsâ, umerših i rodivšihsâ činovnikam graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga na 1893 god 1893, 1895 33
58/185/0/1/63 Dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov brakosočetavšihsâ, umerših i rodivšihsâ činovnika graždan. Sost. Kazanovskago bož. okruga za 1894 god 1894-1895 27
58/185/0/1/64 Dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov brakosočetavšihsâ, umerših i rodivšihsâ činovnika graždan. Sost. Kazanovskago bož. okruga za 1895 god 1895 28
58/185/0/1/65 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti v Kazanovskom božničnom okruge na 1896 god 1896, 1902 32
58/185/0/1/66 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Kazanovskago božničnago okruga na 1897 god 1896-1897, 1902 22
58/185/0/1/67 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga 1898 god 1897-1898, 1902 47
58/185/0/1/68 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga za 1899 g 1899, 1902 31
58/185/0/1/69 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga za 1900 g 1900, 1902 30
58/185/0/1/70 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga za 1901 god 1901-1902 28
58/185/0/1/71 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga na 1902 god 1902-1903 37
58/185/0/1/72 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga na 1903 god 1902-1903 33
58/185/0/1/73 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga na 1904 god 1903-1904 35
58/185/0/1/74 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga na 1905 god 1903-1904 26
58/185/0/1/75 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga na 1906 god 1905-1908 34
58/185/0/1/76 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga na 1907 god 1906-1908 22
58/185/0/1/77 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga na 1908 god 1908-1909 27
58/185/0/1/78 Kniga dublikatov aktov o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ po Kazanovskomu božničnomu okrugu za 1909 god 1909, 1911 28
58/185/0/1/79 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ za 1910 god 1910-1911 19
58/185/0/1/80 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kazanovskago božničnago okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti za 1911 god 1911-1913 28
58/185/0/1/81 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehrist'anskago ispovedaniâ Okruga Kazanov o roždenii, brakosočetanii i smerti za 1912 god 1912-1913 0
58/185/0/1/82 Odpis Duplikat aktów urodzenia i zejścia Kazanowskiego okręgu bóżnicznego za rok 1914 1924 0
58/185/0/2/A001 Akta i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1828 1828 0
58/185/0/2/A002 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1829-m 1829 0
58/185/0/2/A003 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1830-m 1830 0
58/185/0/2/A004 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1832-m 1832 0
58/185/0/2/A005 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1833-m 1833 0
58/185/0/2/A006 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1834-m 1834 0
58/185/0/2/A007 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1835-m 1835 0
58/185/0/2/A008 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1836-m 1836 0
58/185/0/2/A009 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1837-m 1837 0
58/185/0/2/A010 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1838-m 1838 0
58/185/0/2/A011 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1839-m 1839 0
58/185/0/2/A012 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1840-m 1840 0
58/185/0/2/A013 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1841-m 1841 0
58/185/0/2/A014 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1842-m. Sztuk 14 1842 0
58/185/0/2/A015 Alegatów sztuk 15. Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1843-m 1842-1943 0
58/185/0/2/A016 Akta znań i zapowiedzi osób wyznania niechrześcijańskiego w parafii Kazanów w roku 1844-m 1844 0
58/185/0/2/A017 Dowody do akt małżeństw, Wyznań Niechrześcijańskich w Okręgu Kazanowskim, roku 1845-m zawartych, służące 1845 0
58/185/0/2/A018 Dowody do akt małżeństw, Wyznań Niechrześcijańskich w Okręgu Kozienickim, powiecie Radomskim w roku 1846 zawartych 1845-1846 0
1 2

Amount of archival material

165

165

0

1.32

1.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.